ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2062, 23. august 2021, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/2014, millega täpsustatakse Põhjamerel teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023
Euroopa Komisjon 23.08.2021 määrus number 2062; jõustumiskuupäev 27.11.2021

26.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 421/4


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2021/2062,

23. august 2021,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2020/2014, millega täpsustatakse Põhjamerel teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrust (EL) 2018/973, millega kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava, täpsustatakse Põhjamerel kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr 1342/2008, (1) eriti selle artiklit 11,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2020/2014 (2) on Belgia, Taani, Saksamaa, Prantsusmaa, Madalmaade ja Rootsi (edaspidi „Scheveningeni töörühm“) ühise soovituse alusel esitatud Põhjamerel teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023.

(2)

Delegeeritud määruse (EL) 2020/2014 kohaselt kohaldatakse teatavaid lossimiskohustusest tehtavaid erandeid ajutiselt kuni 31. detsembrini 2021. Sellisel juhul peaksid otsese majandamishuviga liikmesriigid esitama erandi kehtestamist toetavad täiendavad teaduslikud tõendid esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 1. maiks 2021. Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) peaks andma esitatud tõenditele oma hinnangu 31. juuliks 2021.

(3)

Scheveningeni töörühm esitas pärast Põhjamere nõuandekomisjoni ja pelaagiliste liikide nõuandekomisjoniga konsulteerimist 30. aprillil 2021 komisjonile ühise soovituse, milles ta taotles lossimiskohustusest tehtavate teatavate erandite kehtivuse jätkumist ka pärast 2021. aastat ning esitas täiendavat teaduslikku teavet. Scheveningeni töörühm esitas ühise soovituse muudetud versiooni 26. juulil 2021.

(4)

STECF (3) vaatas ühise soovituse läbi 2021. aasta mais. Komisjon esitas delegeeritud õigusakti eelnõu liikmesriikide esindajatest koosnevale ekspertide töörühmale 16. juulil 2021 toimunud kohtumisel, kus Euroopa Parlament osales vaatlejana.

(5)

Delegeeritud määruse (EL) 2020/2014 artikli 6 lõike 1 punkti c alapunktis ii on sätestatud ellujäämismääral põhinev erand atlandi merilesta suhtes, mis on püütud põhjatraalidega (OTB, PTB), mille võrgusilma suurus on 90–119 mm ning mis on varustatud konkreetse paneeliga, ICESi 3.a rajooni liidu vetes. Scheveningeni töörühm taotles erandi laiendamist, et lubada traalidel kasutada vähemalt 120 mm ruutsilmaga paneeli ICESi Kattegati alarajoonis iga aasta 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini. STECF märkis, (4) et Taani esitatud täiendav teaduslik teabega kinnitatakse, et atlandi merilesta tagasiheite ellujäämismäär on suuremate võrgusilmade, sealhulgas selektiivtraali ja 120 mm ruutsilmaga paneelide puhul sarnane või suurem kui traallaudadega traalipüügil lubatud võrgusilma suuruse 80–99 mm puhul. Seepärast tuleks erandit laiendada, et see hõlmaks Kattegati alarajoonis traalidel kasutamisel vähemalt 120 mm ruutsilmadega paneeli.

(6)

Delegeeritud määruse (EL) 2020/2014 artikli 11 punktis 11 on sätestatud vähese tähtsusega erand kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksema merlangi puhul, mis on püütud 80–119 mm võrgusilma suurusega piimtraale kasutavate laevadega ICESi 4. alapiirkonnas. Scheveningeni töörühm taotles erandi kehtivuse pikendamist kuni 31. detsembrini 2023 ja esitas uut teaduslikku teavet. STECF hindas asjaomaseid tõendeid ja jõudis järeldusele, (5) et ühises soovituses käsitletakse suures osas STECFi eelmiste hindamiste raames tuvastatud probleeme. Eelkõige on soovimatu püügi lossimise hinnangulised kulud märkimisväärsed ja nõuaksid pardal olulisel määral lisatööd. STECF tunnistas ka kõnealuse püügi selektiivsuse parandamisega seotud probleeme ja väljakutseid. Seetõttu tuleks erand säilitada kuni 31. detsembrini 2023.

(7)

Kuna käesoleva määrusega ettenähtud meetmed mõjutavad otseselt liidu laevade kalapüügihooaja kavandamist ja seonduvat majandustegevust, peaks käesolev määrus jõustuma kohe pärast selle avaldamist. Seda tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2022,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määrust (EL) 2020/2014 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 6 lõike 1 punkti c alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii)

mille võrgusilma suurus on 90–119 mm ning mis on varustatud selektiivtraali paneeliga, mille ülemise paneeli võrgusilma suurus on 140 mm (ruutsilm), 270 mm (rombsilm) 300 mm (ruutsilm), või iga aasta 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini Kattegati alarajoonis paneeliga, mille ruutsilma suurus on vähemalt 120 mm, kui sihtliigid on lestalised ja tursklased ICESi 3.a rajooni liidu vetes;“;

2)

artiklis 11 asendatakse punkt 11 järgmisega:

„11)

ICESi 4. alapiirkonna liidu vetes põhjalähedate liikide segapüügi puhul laevadega, mis kasutavad piimtraale (võrgusilma suurus 80–119 mm):

kalavarude kaitseks kehtestatud alammõõdust väiksema merlangi puhul kuni 2 % atlandi merilesta ja merikeele aastasest kogupüügist;“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. august 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 179, 16.7.2018, lk 1.

(2)  Komisjoni 21. augusti 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/2014, millega täpsustatakse Põhjamerel teatava püügitegevuse suhtes kehtiva lossimiskohustuse täitmise üksikasjad ajavahemikuks 2021–2023 (ELT L 415, 10.12.2020, lk 10).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d, lk 23-24.

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d, lk 20-21.


Top