ESTLEX   28.09.2022 10:23

Taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumise korraldamise volitamine

Vastu võetud 25.11.2021 nr 398

Korraldus kehtestatakse elektrituruseaduse § 594 lõigete 5 ja 51 ning § 597 lõike 1 alusel.

1. ASJAOLUD

Elektrituruseaduse (edaspidi ELTS) § 594 lõike 1 kohaselt makstakse taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise eest toetust eesmärgiga tagada, et Eestis toodetakse 2030. aastal 40% summaarsest elektrienergia tarbimisest taastuvatest energiaallikatest. Nii 2020. aastal kui ka 2021. aasta kolmanda kvartali seisuga toodeti taastuvatest allikatest 25% summaarsest elektrienergia tarbimisest1. Seega ei ole Eestis ELTS § 594 lõikes 1 nimetatud eesmärk toota taastuvast energiaallikast 40% tarbitavast elektrienergiast saavutatud. Eesmärgi saavutamiseks ei ole piisav ka korralduse andmise ajal rajatavate uute taastuvenergiat tootmiseks kasutavate tootmisseadmete tootmismaht. Tuuleparkide ehitamine võtab aega aastaid ja et saavutada Eesti riiklikus energia- ja kliimakavas aastani 20302 (edaspidi REKK) püstitatud vahe- ja lõppeesmärke, tuleb uute tootmisseadmete turule toomisega alustada esimesel võimalusel. Vähempakkumise väljakuulutamine on korrelatsioonis REKKi taastuvenergeetika pikaajaliste eesmärkide saavutamisega.

Kuigi elektrituru hinnad on 2021. aasta teisel poolaastal olnud üldisest palju kõrgemad, ei meelita lühiajaline kõikuv hinnatõus uusi tootmisseadmeid eesmärgi saavutamiseks vajalikus mahus turule tooma. Seetõttu on vaja korraldada vähempakkumine, mis motiveerib tootjaid uusi tootmisseadmeid rajama. Taastuvenergia tootmisseadmete rajamine ja nende tööle seadistamine on ajamahukas ning seetõttu on uue tootmisvõimsuse tekkimiseks vajalik teha tegevusi aastaid varem.

Arvestades potentsiaalseid tootmisalasid, mis on kajastatud kohaliku omavalitsuse üksuste üld- ja eriplaneeringutes, võimalikku tootmisseadmete arendajate arvu ja projektide mahte, on optimaalne vähempakkumise kogus pakkumiste konkurentsiolukorra saavutamiseks 450 GWh/a.

Kuivõrd ELTS § 594 lõikes 1 nimetatud eesmärki prognoosi kohaselt ei saavutata, volitab Vabariigi Valitsus ELTS § 594 lõike 5 alusel valdkonna eest vastutavat ministrit korraldama vajaliku elektrienergia koguse kõige soodsama tootja leidmiseks avaliku vähempakkumise.


2. OTSUS

Volitada majandus- ja taristuministrit korraldama taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumine eesmärgiga saada aastas juurde 450 GWh (gigavatt-tunni) ulatuses elektrienergiat, mis toodetakse ELTS § 594 lõike 52 punktis 1 või 3 nimetatud tootmisseadmega, mis alustab elektrienergia esmakordset tootmist pärast vähempakkumise võitja väljaselgitamist.

Majandus- ja taristuminister korraldab vähempakkumise järgmistel tingimustel:
   1) elektrienergia tootmise alustamise tähtpäev on 1. jaanuar 2026. a;
   2) elektrienergia toomise ajavahemik on 12 aastat alates tootmise alustamisest;
   3) pakkumise esemeks oleva toetatava elektrienergia liigiks on taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia;
   4) maksimaalne kogus ühe kalendriaasta kohta on 450 gigavatt-tundi;
   5) pakkumise jõusoleku minimaalne tähtaeg on 300 päeva;
   6) pakkumise tagatise suurus ja tasumise tingimused:
     6.1) tagatise suuruseks on 18 eurot aastase tootmismahu megavatt-tunni kohta vähempakkumisel üle 1 MW elektrilise võimsusega tootmisseadmega;
     6.2) kui päikeseenergiat tootmiseks kasutav pakkuja esitab pakkumisega koos liitumislepingu või Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2019. a määruse nr 10 „Elektrisüsteemi toimimise võrgueeskiri“ § 19 lõike 1 kohase liitumislepingu pakkumuse, tuleb pakkujal tasuda tagatis 70% punktis 6.1 nimetatud tagatise suurusest;
     6.3) kui pakkumise esitab koos liitumislepingu või liitumislepingu pakkumusega muud tehnoloogiat kui päikeseenergiat tootmiseks kasutav pakkuja, tuleb tasuda tagatis 30% punktis 6.1 nimetatud tagatise suurusest;
     6.4) tagatiseks võib olla nii tagatisraha kui ka krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii;
     6.5) tagatis peab kehtima kuni 1. juulini 2028. a;
   7) vähempakkumise võitja toetuse ülemmäär taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia megavatt-tunni kohta on 20 eurot;
     7.1) toetust makstakse Eesti hinnapiirkonnas elektrituru päev-ette-börsi tunnihindade põhjal;
     7.2) toetuse ja turuhinna summa ülemmääraks on 45 eurot megavatt-tunni kohta, lähtudes toetuse suuruse määramisel sellest, et tootja saadav tulu koos toetusega ei ületa Eesti hinnapiirkonnas elektrituru päev-ette-börsil üheski tunnis 45 eurot megavatt-tunni eest.


3. VAIDLUSTAMINE

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemisest.

1 Elering AS veebileht https://elering.ee/taastuvelekter-kattis-moodunud-aastal-neljandiku-tarbimisest;
https://elering.ee/taastuvelekter-kattis-kolmandas-kvartalis-veerandi-tarbimisest
2 https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/ee_final_necp_main_ee.pdf, lk 26, tabel 7.
Vaheeesmärgid ja taastuvenergia kujunemiskõver (tuuleenergia): 2020 – 670 GWh, 2025 – 1150 GWh, 2027 – 1800 GWh.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär