ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2052, 24. november 2021, millega määratakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/1700 kindlaks sissetulekute ja elamistingimuste valikuuringu teemade „Tööturg ja eluase“, „Soodsate ja ebasoodsate asjaolude põlvkondadevaheline edasikandumine“ ja „Eluasemeraskused“ ning 2023. aasta lisateema „Leibkondade energiatõhusus“ andmekogumite tehnilised üksikasjad ( 1 )
Euroopa Komisjon 24.11.2021 määrus number 2052; jõustumiskuupäev 15.12.2021

redaktsioon

25.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 420/23


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2052,

24. november 2021,

millega määratakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/1700 kindlaks sissetulekute ja elamistingimuste valikuuringu teemade „Tööturg ja eluase“, „Soodsate ja ebasoodsate asjaolude põlvkondadevaheline edasikandumine“ ja „Eluasemeraskused“ ning 2023. aasta lisateema „Leibkondade energiatõhusus“ andmekogumite tehnilised üksikasjad

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta määrust (EL) 2019/1700, millega luuakse valimitena kogutud individuaalsetel andmetel põhineva üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik, muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 452/2008 ja (EÜ) nr 1338/2008 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 577/98 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tagada sissetulekute ja elamistingimuste statistikavaldkonna valikuuringu nõuetekohane rakendamine, peaks komisjon kindlaks määrama teemade „Tööturg ja eluase“, „Soodsate ja ebasoodsate asjaolude põlvkondadevaheline edasikandumine“, „Eluasemeraskused“ ning 2023. aasta lisateema „Leibkondade energiatõhusus“ andmekogumite tehnilised üksikasjad.

(2)

Sissetuleku ja elamistingimuste statistikavaldkond annab Euroopa poolaasta ja Euroopa sotsiaalõiguste samba jaoks vajalikku teavet eelkõige sissetulekute jaotuse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta. Selle valdkonna teavet kasutatakse ka mitmetes muudes elutingimusi ja vaesust käsitlevates ELi poliitikavaldkondades. Poliitika elluviimiseks on väga vaja üksikasjalikku teavet tööturu ja eluaseme, soodsate ja ebasoodsate asjaolude põlvkondadevahelise edasikandumise ja eluasemeraskuste teemal. Väga oluline on ka lisateema „Leibkondade energiatõhusus“, pidades eelkõige silmas liikmesriikidele esitatud soovitust vähendada energiaostuvõimetust.

(3)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009 (2) artikli 7 alusel asutatud Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sissetulekute ja elamistingimuste valdkonna alamteemade „Tööturg ja eluase“, „Soodsate ja ebasoodsate asjaolude põlvkondadevaheline edasikandumine“, „Eluasemeraskused“ ning 2023. aasta lisateema „Leibkondade energiatõhusus“ andmekogumite tehnilised omadused on esitatud lisas ja need on järgmised:

a)

muutuja tunnuskood,

b)

muutuja nimetus,

c)

vastusevariandi kirjeldus ja vastusevariandi kood,

d)

kogumisüksus,

e)

kogumisviis,

f)

vaatlusperiood.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 261I, 14.10.2019, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).


LISA

Muutujate tehnilised omadused

Muutuja tunnuskood

Muutuja nimetus

Vastusevariandi kood

Vastusevariandi kirjeldus

Kogumisüksus

Kogumisviis

Vaatlusperiood

Alamteema: Töökoha tunnused

PL230

Töötamine avalikus / erasektoris

1

Avalik sektor

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Praegune

2

Erasektor

3

Segatüüpi

99

Ei tea

PL230_F

Töötamine avalikus / erasektoris (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (PL032≠1)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PW100

Tööga rahulolu

0–10

Ei ole üldse rahul – Täiesti rahul

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus)

Praegune

99

Ei tea

PW100_F

Tööga rahulolu (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (PL032≠1)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PL260

Harilik töötundide arv nädalas

1–99

Tundide arv

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Tulude vaatlusperiood

PL260_F

Harilik töötundide arv nädalas (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (PL211≠1–4)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PL130

Põhitöö kohaliku üksuse suurus

1–9

Täpne isikute arv, kui neid on 1–9

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Praegune

10

10–19 isikut

11

20–49 isikut

12

50–249 isikut

13

250 või rohkem isikut

14

Ei oska öelda, kuid vähem kui 10 isikut

15

Ei oska öelda, kuid vähemalt 10 isikut

PL130_F

Põhitöö kohaliku üksuse suurus (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (PL032≠1)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

Alamteema: Hõiveseisund

PL035

On töötanud eelmisel nädalal vähemalt ühe tunni

1

Jah

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Eelmine nädal

2

Ei

PL035_F

On töötanud eelmisel nädalal vähemalt ühe tunni (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (RB081≠16–74)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PL025

Valmis töötama

1

Jah

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus)

Praegune

2

Ei

PL025_F

Valmis töötama (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (PL035=1)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PL020

Aktiivne tööotsimine

1

Jah

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus)

Viimased neli nädalat

2

Ei

PL020_F

Aktiivne tööotsimine (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (PL035=1)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PL120

Põhjus, miks töötati vähem kui 30 tundi

1

Hariduse omandamine või koolitus

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus)

Praegune

2

Haigus või invaliidsus

3

Soovib töötada rohkem, kuid ei leia suurema tundide arvuga tööd

4

Ei soovi rohkem töötada

5

Kõikidel töökohtadel töötatud tundide arv loetakse täistööajaks

6

Majapidamistööd, laste või teiste isikute eest hoolitsemine

7

Muud põhjused

PL120_F

Põhjus, miks töötati vähem kui 30 tundi (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (PL032≠1 või (PL032=1 ja PL060 + PL100 >30))

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PL280

Töötuna arveloleku kestus

1

Kogu periood

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Töötuse periood tulude võrdlusperioodil

2

Osa perioodi

3

Ei ole üldse arvele võetud

PL280_F

Töötuna arveloleku kestus (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (PL211≠5 või RB081≠16-74)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

Alamteema: Haridustase – üksikasjad, sh katkestatud või pooleli jäetud haridustee

PE030

Kõrgeima haridustaseme omandamise aasta

 

aasta (neljakohaline)

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Praegune

PE030_F

Kõrgeima haridustaseme omandamise aasta (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (PE041 = 000)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PE050

Katkestatud või pooleli jäetud haridustee

1

Jah, üks

Kõik 16–34aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Kogu elu

2

Jah, mitu

3

Ei

PE050_F

Katkestatud või pooleli jäetud haridustee (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (RB081≠16–34 või pole kunagi koolis käinud)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

Alamteema: Elamistingimused, sh puudus ja kaudne üür

HS160

Probleemid eluruumiga: liiga pime, pole piisavalt valgust

1

Jah

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja

Praegune

2

Ei

HS160_F

Probleemid eluruumiga: liiga pime, pole piisavalt valgust (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

HS170

Naabritelt või tänavalt kostev müra

1

Jah

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja

Praegune

2

Ei

HS170_F

Naabritelt või tänavalt kostev müra (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

HC020

Eluruumi suurus ruutmeetrites

0-999

Ruutmeetrid

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja või registrid

Praegune

HC020_F

Eluruumi suurus ruutmeetrites (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

HC080

Üldine rahulolu eluruumiga

1

Väga rahulolematu

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja

Praegune

2

Rahulolematu

3

Rahul

4

Väga rahul

HC080_F

Üldine rahulolu eluruumiga (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

HY030

Kaudne üür

0–99 999 999,99

Summa (oma-vääringus)

Leibkond

Hinnanguline

Tulude vaatlusperiood

HY030_F

Kaudne üür (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

HH040

Lekkiv katus, rõsked põrandad/seinad/vundament või mädanevad aknaraamid või põrandad

1

Jah

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja

Praegune

2

Ei

HH040_F

Lekkiv katus, rõsked põrandad/seinad/vundament või mädanevad aknaraamid või põrandad (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

HS140

Eluaseme kogukuludest tingitud finantskoormus

1

Väga koormav

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja

Praegune

2

Veidi koormav

3

Ei ole üldse koormav

HS140_F

Eluaseme kogukuludest tingitud finantskoormus (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (eluasemekulud puuduvad)

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

HS180

Saaste, mustus või muud keskkonnaprobleemid

1

Jah

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja

Praegune

2

Ei

HS180_F

Saaste, mustus või muud keskkonnaprobleemid (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

HS190

Kuritegevus, vägivald või vandalism piirkonnas

1

Jah

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja

Praegune

2

Ei

HS190_F

Kuritegevus, vägivald või vandalism piirkonnas (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

HH081

Eluruumides on vann või dušš (VABATAHTLIK)

1

Jah, leibkonna ainukasutuses

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja

Praegune

2

Jah, ühiskasutatav

3

Ei

HH081_F

Eluruumides on vann või dušš (VABATAHTLIK) (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

-8

Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta)

HH091

Siseruumides asuv WC, mis on leibkonna ainukasutuses (VABATAHTLIK)

1

Jah, leibkonna ainukasutuses

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja

Praegune

2

Jah, ühiskasutatav

3

Ei

HH091_F

Siseruumides asuv WC, mis on leibkonna ainukasutuses (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

-8

Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta)

Alamteema: Soodsate ja ebasoodsate asjaolude põlvkondadevaheline edasikandumine

PT220

Leibkonna tüüp siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

1

Tavaleibkond

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus)

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

2

Elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses

PT220_F

Leibkonna tüüp siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PT230

Kas andmeesitaja elas koos emaga, kui ta oli ligikaudu 14aastane?

1

Jah

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus)

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

2

Ema ei elanud samas leibkonnas, kuid me pidasime ühendust

3

Ema ei elanud samas leibkonnas ja meil puudus ka kontakt

4

Ei, ema oli surnud

PT230_F

Kas andmeesitaja elas koos emaga, kui ta oli ligikaudu 14aastane? (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PT240

Kas andmeesitaja elas koos isaga, kui ta oli ligikaudu 14aastane?

1

Jah

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus)

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

2

Isa ei elanud samas leibkonnas, kuid me pidasime ühendust

3

Isa ei elanud samas leibkonnas ja meil puudus ka kontakt

4

Ei, ema oli surnud

PT240_F

Kas andmeesitaja elas koos isaga, kui ta oli ligikaudu 14aastane? (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PT070

Isa kodakondsus (VABATAHTLIK)

99

Peamine kodakondsus (SCL GEO kahetäheline kood)

Ei tea

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

PT070_F

Isa kodakondsus (VABATAHTLIK) (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-5

Ei ole asjakohane (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

-8

Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta)

PT100

Ema kodakondsus (VABATAHTLIK)

99

Peamine kodakondsus (SCL GEO kahetäheline kood)

Ei tea

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

PT100_F

Ema kodakondsus (VABATAHTLIK) (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-5

Ei ole asjakohane (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

-8

Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta)

PT110

Isa kõrgeim omandatud haridustase

1

Madal haridustase (alus- või algharidus või keskhariduse madalam aste)

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

2

Keskmine haridustase (keskhariduse ülemine aste, kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse baasil)

3

Kõrge haridustase (keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil, bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus, magister või sellega võrdsustatud haridus, doktor või sellega võrdsustatud haridus)

99

Ei tea

PT110_F

Isa kõrgeim omandatud haridustase (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-5

Ei ole asjakohane (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PT120

Ema kõrgeim omandatud haridustase

1

Madal haridustase (alus- või algharidus või keskhariduse madalam aste)

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

2

Keskmine haridustase (keskhariduse ülemine aste, kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse baasil)

3

Kõrge haridustase (keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil, bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus, magister või sellega võrdsustatud haridus, doktor või sellega võrdsustatud haridus)

99

Ei tea

PT120_F

Ema kõrgeim omandatud haridustase (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-5

Ei ole asjakohane (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PT130

Isa tööhõiveseisund, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

1

Tööga hõivatu

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

2

Iseenda tööandja (kaasa arvatud pereettevõttes töötaja)

3

Töötu

4

Pensionil või ennetähtaegsel pensionil

5

Kodune

6

Töövõimetu pikaajaliste terviseprobleemide tõttu

7

Muu mitteaktiivne isik

99

Ei tea

PT130_F

Isa tööhõiveseisund, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-5

Ei ole asjakohane (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PT160

Ema tööhõiveseisund, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

1

Tööga hõivatu

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

2

Iseenda tööandja (kaasa arvatud pereettevõttes töötaja)

3

Töötu

4

Pensionil või ennetähtaegsel pensionil

5

Kodune

6

Töövõimetu pikaajaliste terviseprobleemide tõttu

7

Muu mitteaktiivne isik

99

Ei tea

PT160_F

Ema tööhõiveseisund, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-5

Ei ole asjakohane (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PT150

Isa amet, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (VABATAHTLIK)

 

ISCO-08 (COM) kood (ühekohaline)

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

99

Ei tea

PT150_F

Isa amet, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (VABATAHTLIK) (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-4

Ei ole asjakohane, isa ei tööta

-5

Ei ole asjakohane (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

-8

Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta)

PT180

Ema amet, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (VABATAHTLIK)

 

ISCO-08 (COM) kood (ühekohaline)

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

99

Ei tea

PT180_F

Ema amet, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (VABATAHTLIK) (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-4

Ei ole asjakohane, ema ei tööta

-5

Ei ole asjakohane (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

-8

Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta)

PT210

Omandisuhe elamispinna suhtes, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

1

Omanduses

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus) või registrid

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

2

Üüritud

3

Tasuta kasutatav majutus

99

Ei tea

PT210_F

Omandisuhe elamispinna suhtes, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PT190

Leibkonna rahaline olukord, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

1

Väga halb

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus)

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

2

Halb

3

Mõõdukalt halb

4

Mõõdukalt hea

5

Hea

6

Väga hea

99

Ei tea

PT190_F

Leibkonna rahaline olukord, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PT260

Kas kooli jaoks hädavajalik (õpikud ja varustus) oli olemas, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane?

1

Jah

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus)

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

2

Ei (rahapuuduse tõttu)

3

Ei, muu põhjus

PT260_F

Kas kooli jaoks hädavajalik (õpikud ja varustus) oli olemas, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane? (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PT270

Kas andmeesitaja sai ligikaudu 14aastasena iga päev liha-, kana- või kalatoitu (või samaväärset taimetoitu)?

1

Jah

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus)

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

2

Ei (rahapuuduse tõttu)

3

Ei, muu põhjus

PT270_F

Kas andmeesitaja sai ligikaudu 14aastasena iga päev liha-, kana- või kalatoitu (või samaväärset taimetoitu)? (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PT280

Kas andmeesitajal oli ligikaudu 14aastasena ühenädalane puhkus kodunt eemal?

1

Jah

Kõik praegused leibkonna liikmed või 25–59aastane valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus)

Siis, kui andmeesitaja oli ligikaudu 14aastane

2

Ei (rahapuuduse tõttu)

3

Ei, muu põhjus

PT280_F

Kas andmeesitajal oli ligikaudu 14aastasena ühenädalane puhkus kodunt eemal? (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (elas asutusleibkonnas või hooldusasutuses)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-6

Ei ole vanuses 25–59

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

Alamteema: Eluasemega seotud raskused (sh raskused üürimisel) ja nende põhjused

PHD01

Varem kogetud eluasemeraskused

1

Jah, ajutine peatumine sõprade või sugulaste juures

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (16–24aastaste isikute puhul erandina vahendatud küsitlus)

Kogu elu

2

Jah, peatumine varjupaigas või muus ajutises majutuspaigas

3

Jah, elamine kohas, mis ei ole ette nähtud alaliseks eluasemeks

4

Jah, kodutu või ööbimine avalikus ruumis

5

Ei

PHD01_F

Varem kogetud eluasemeraskused (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PHD07

Millal eluasemeraskused esinesid? (VABATAHTLIK)

1

Viimase 5 aasta jooksul

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (16–24aastaste isikute puhul erandina vahendatud küsitlus)

Kogu elu

2

Rohkem kui 5 aastat tagasi

PHD07_F

Millal eluasemeraskused esinesid? (VABATAHTLIK) (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (PHD01=5)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

-8

Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta)

PHD02

Viimati kogetud eluasemeraskuste kestus (VABATAHTLIK)

 

Kestus (kuudes)

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus

Kogu elu

PHD02_F

Viimati kogetud eluasemeraskuste kestus (VABATAHTLIK) (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (PHD01=5)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

-8

Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta)

PHD03

Varasemate eluasemeraskuste peamine põhjus

1

Suhte- või pereprobleemid

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (16–24aastaste isikute puhul erandina vahendatud küsitlus)

Kogu elu

2

Terviseprobleemid

3

Töötus

4

Üürilepingu lõppemine

5

Elamiskõlbmatu eluruum

6

Lahkumine hooldusasutusest pärast pikka seal viibimist ning puudub kodu, kuhu minna

7

Rahalised probleemid / ebapiisav sissetulek

8

Muu

PHD03_F

Varasemate eluasemeraskuste peamine põhjus (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (PHD01=5)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PHD05

Eluasemeraskuste ületamine

1

Olemasolev, uus või taastatud suhe pere või partneriga

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (16–24aastaste isikute puhul erandina vahendatud küsitlus)

Kogu elu

2

Lahenenud terviseprobleemid

3

Leitud töökoht

4

Asumine sotsiaalkorterisse või subsideeritud eramajutusse

5

Muu

6

Eluasemeraskused ei ole lahenenud

PHD05_F

Eluasemeraskuste ületamine (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (PHD01=5)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

PHD06

Üürimisraskused

1

Jah

Kõik vähemalt 16aastased praegused leibkonna liikmed või valitud andmeesitaja (asjakohasel juhul)

Isikuküsitlus (kui isik viibib ajutiselt eemal või on vastamisvõimetu, siis erandina vahendatud küsitlus)

Viimased 12 kuud

2

Ei

PHD06_F

Üürimisraskused (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-2

Ei ole asjakohane (HH021=1,2,5)

-3

Muu kui valitud andmeesitaja

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

2023. aasta lisateema „Leibkondade energiatõhusus“

HC001

Kasutatav küttesüsteem

1

Kaugküttevõrk

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja või registrid

Praegune

2

Keskküttesüsteem

3

Individuaalne küttesüsteem

4

Püsiküte puudub

5

Küte puudub täielikult

99

Ei tea

HC001_F

Kasutatav küttesüsteem (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

HC002

Peamine energiaallikas

1

Elekter

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja või registrid

Praegune

2

Gaas (maagaas, propaan)

3

Õli

4

Biomass

5

Küttepuud

6

Kivisüsi

7

Taastuvenergia

8

Muu

99

Ei tea

HC002_F

Peamine energiaallikas (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

HC003

Renoveerimine (soojusisolatsioon, aknad, küttesüsteem)

1

Jah, kolm või enam meedet

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja

Viimased 5 aastat

2

Jah, kaks meedet

3

Jah, üks meede

4

Ei

99

Ei tea

HC003_F

Renoveerimine (soojusisolatsioon, aknad, küttesüsteem) (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

HC060

Talvel ei saa eluruume hoida mugavalt soojana

1

Jah

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja

Tavaliselt

2

Ei

HC060_F

Talvel ei saa eluruume hoida mugavalt soojana (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

HC070

Suvel ei saa eluruume hoida mugavalt jahedana (VABATAHTLIK)

1

Jah

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja

Tavaliselt

2

Ei

HC070_F

Suvel ei saa eluruume hoida mugavalt jahedana (VABATAHTLIK) (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

-8

Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta)

HC004

Akende tüüp (VABATAHTLIK)

1

Ainult ühekordse klaasiga

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja

Praegune

2

Ainult kahekordse klaasiga

3

Ainult kolmekordsed klaasiga

4

On nii ühe- kui ka kahe-/kolmekordse klaasiga

5

On nii kahe- kui ka kolmekordse klaasiga

99

Ei tea

HC004_F

Akende tüüp (VABATAHTLIK) (lipp)

1

Täidetud

 

 

 

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

-8

Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta)

HC005

Ehitusaasta (VABATAHTLIK)

1

Enne 1945. aastat

Leibkond

Leibkonna andmeesitaja või registrid

Praegune

2

1946–1960

3

1961–1980

4

1981–2000

5

2001–2020

6

2021 ja hiljem

99

Ei tea

HC005_F

Ehitusaasta (VABATAHTLIK) (lipp)

1

Kogutud uuringu/küsitluse kaudu

 

 

 

2

Kogutud haldusandmetest

3

Imputeeritud

4

Allikat ei ole võimalik kindlaks teha

-1

Andmed puuduvad

-7

Ei ole asjakohane (ei koguta, vastavalt „pidevplaneerimiskava“ rakendamisele)

-8

Ei ole asjakohane (muutujat ei koguta)


Top