ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2051, 24. november 2021, milles käsitletakse Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 ja Bacillus velezensis NRRL B-50104 preparaadi lubamist broilerkalkunite söödalisandina (loa hoidja: Danisco Animal Nutrition, keda esindab Genencor International B.V.) ( 1 )
Euroopa Komisjon 24.11.2021 määrus number 2051; jõustumiskuupäev 15.12.2021

redaktsioon

25.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 420/19


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2051,

24. november 2021,

milles käsitletakse Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 ja Bacillus velezensis NRRL B-50104 preparaadi lubamist broilerkalkunite söödalisandina (loa hoidja: Danisco Animal Nutrition, keda esindab Genencor International B.V.)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus lubada kasutada Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 ja Bacillus velezensis NRRL B-50104 preparaati. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse luba kasutada Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 ja Bacillus velezensis NRRL B-50104 (varem kui Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50013 ja Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50104) preparaati broilerkalkunite söödalisandina ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 17. märtsi 2021. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 ja Bacillus velezensis NRRL B-50104 preparaat kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et kõnealune preparaat ei ärrita nahka ega silmi ega ole naha sensibilisaator, kuid arvestades toimeainete valgulisi omadusi, tuleks seda käsitada hingamisteede sensibilisaatorina. Seepärast leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste, eelkõige kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele. Amet jõudis ka järeldusele, et kõnealune preparaat võib olla tõhus zootehniline söödalisand. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(5)

Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 ja Bacillus velezensis NRRL B-50104 preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kasutada preparaati käesoleva määruse lisas esitatud viisil.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal (2021); 19(4): 6535.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Sisaldus CFUdes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: zootehnilised lisandid.

Funktsionaalrühm: soolestiku mikrofloorat tasakaalustavad ained

4b1827i

Danisco Animal Nutrition, keda esindab Genencor International B.V.

Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus. velezensis NRRL B-50013 ja Bacillus. velezensis NRRL B-50104

Söödalisandi koostis

Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus. velezensis NRRL B-50013 ja Bacillus. velezensis NRRL B-50104 preparaat, mis sisaldab vähemalt 2,5 × 109 CFU/g lisandit (kokku) ja iga bakteritüve vähemalt kontsentratsioonis 8,3 × 108 g söödalisandi kohta.

Tahke

Broilerkalkunid

7,5 × 107

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

2.

Võib kasutada söödas, mis sisaldab järgmisi lubatud koktsidiostaatikume: naatriumlasalotsiid A, naatriummonensiin ja diklasuriil.

3.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendeid.

15. detsember 2031

Toimeaine kirjeldus

Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus. velezensis NRRL B-50013 and Bacillus. velezensis NRRL B-50104 eluvõimelised spoorid

Analüüsimeetod (1)

Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus. velezensis NRRL B-50013 ja Bacillus. velezensis NRRL B-50104 määramine ja loendamine söödalisandis, eelsegus ja söödas

Määramine: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE)

Loendamine: kuumutamisele järgnev pindkülvimeetod (EN 15784)


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top