ESTLEX   05.03.2024 2:56

25.11.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 420/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2049,

24. november 2021,

millega pikendatakse asendust vajava toimeaine tsüpermetriini heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 1 koostoimes artikli 24 lõikega 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2005/53/EÜ (2) kanti toimeaine tsüpermetriin nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Toimeaine tsüpermetriini heakskiit, nagu on sätestatud rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osas, aegub 31. oktoobril 2022.

(4)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (5) artikli 1 kohaselt on kõnealuses artiklis sätestatud ajavahemiku jooksul esitatud taotlus toimeaine tsüpermetriini heakskiidu pikendamiseks.

(5)

Taotlejad esitasid täiendavad toimikud, mis on nõutud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artiklile 6. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on täielik.

(6)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamise hindamisaruande kavandi ning esitas selle 8. mail 2017 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile.

(7)

Toiduohutusamet tegi täiendava kokkuvõtliku toimiku üldsusele kättesaadavaks. Toiduohutusamet edastas pikendamise hindamisaruande kavandi ka taotlejatele ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning algatas selle kohta avaliku konsultatsiooni. Toiduohutusamet edastas saadud märkused komisjonile.

(8)

8. augustil 2018 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järelduse (6) selle kohta, kas võib eeldada, et toimeaine tsüpermetriin vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele. Pärast liikmesriikidega peetud arutelusid volitas komisjon toiduohutusametit uurima täiendavaid riskivähendamismeetmeid, mida toiduohutusameti järeldus ei hõlmanud. 4. oktoobri 2019. aasta avalduses tsüpermetriiniga seotud riskide vähendamise meetmete kohta (7) esitas toiduohutusamet vajalikud toimeaine hajumise vähendamise tasemed ja vajalikud meetmed, millega tõendada muudele kui sihtorganismidele, eelkõige veeorganismidele ja sihtliiki mittekuuluvatele lülijalgsetele, sealhulgas mesilastele avalduvat väikest riski. Komisjon esitas pikendamise aruande kavandi tsüpermetriini kohta alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele 24.–25. jaanuaril 2019.

(9)

Seoses endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlakstegemise kriteeriumidega, mis kehtestati komisjoni määrusega (EL) 2018/605, (8) leiab komisjon toiduohutusameti järeldustes kokkuvõtlikult esitatud kättesaadavate teaduslike andmete põhjal, et tsüpermetriini ei saa pidada endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineks.

(10)

Komisjon palus taotlejatel esitada oma märkused toiduohutusameti järelduste kohta ning vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 14 lõike 1 kolmandale lõigule pikendamisaruande kohta. Taotlejad esitasid märkused, mida põhjalikult analüüsiti.

(11)

Esitatud kasutusalad on pihustamised välitingimustes, mille puhul on täidetud määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 4 ette nähtud heakskiitmise kriteeriumid, tingimusel et võetakse asjakohased riskivähendamismeetmed, et tagada veeorganismide ja sihtliiki mittekuuluvate lülijalgsete, sealhulgas mesilaste nõutav kaitsetase.- Seepärast on vähemalt ühe tsüpermetriini sisaldava taimekaitsevahendi ühe või mitme esitatud kasutusalaga seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 4 ettenähtud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud, kui kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 6 on kehtestatud asjakohased tingimused ja piirangud.

(12)

Tsüpermetriini heakskiidu pikendamise riskihindamine põhineb piiratud arvul esitatud kasutusaladel, mis siiski ei sea piiranguid nendele kasutusaladele, mida võib lubada tsüpermetriini sisaldavate taimekaitsevahendite puhul. Seepärast on asjakohane kaotada piirang kasutada kõnealust toimeainet ainult insektitsiidina.

(13)

Komisjon on siiski seisukohal, et tsüpermetriin on määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 24 kohane asendust vajav aine. Kuna tsüpermetriin on kaheksa isomeeri segu ja sisaldab suurel määral mitteaktiivseid isomeere, vastab see määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punkti 4 neljandas taandes esitatud tingimusele.

(14)

Seepärast on asjakohane pikendada tsüpermetriini kui asendust vajava aine heakskiitu.

(15)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 14 lõikele 1 koostoimes kõnealuse määruse artikliga 6 ning teaduse ja tehnika arengust lähtuvalt on siiski vaja ette näha teatavad tingimused ja piirangud. Eelkõige on asjakohane nõuda kinnitavat lisateavet.

(16)

Selleks et suurendada selle järelduse usaldusväärsust, mille kohaselt tsüpermetriinil ei ole endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi, peavad taotlejad esitama ajakohastatud hinnangu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (muudetud määrusega (EL) 2018/605) II lisa punktides 3.6.5 ja 3.8.2 esitatud kriteeriumide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punkti 2.2 alapunktiga b ja endokriinsüsteemi kahjustavate ainete kindlakstegemise juhenddokumendiga (9).

(17)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(18)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/1449 (10) pikendati tsüpermetriini heakskiidu kehtivusaega 31. oktoobrini 2022, et heakskiidu pikendamise saaks lõpule viia enne kõnealuse toimeaine heakskiidu kehtivusaja lõppu. Võttes arvesse, et heakskiidu pikendamise otsus võeti vastu enne heakskiidu pikendatud kehtivusaja lõppkuupäeva, tuleks käesolevat määrust kohaldada võimalikult kiiresti.

(19)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu pikendamine

Toimeaine tsüpermetriini heakskiitu pikendatakse vastavalt I lisale.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. veebruarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. november 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 16. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/53/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, arvates toimeainete hulka klorotaloniili, klorotolurooni, tsüpermetriini, daminosiidi ja metüültiofanaadi (ELT L 241, 17.9.2005, lk 51).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).

(6)  EFSA Journal 2018; 16(8): 5402. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin (Järeldus toimeaine tsüpermetriini pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta). Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu.

(7)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5822.

(8)  Komisjoni 19. aprilli 2018. aasta määrus (EL) 2018/605, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste kindlakstegemiseks (ELT L 101, 20.4.2018, lk 33).

(9)  Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009 (Juhenddokument endokriinsüsteemi kahjustavate ainete kindlakstegemiseks seoses määrustega (EL) nr 528/2012 ja (EÜ) nr 1107/2009)https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311.

(10)  Komisjoni 3. septembri 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/1449, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete 2-fenüülfenooli (sealhulgas selle soolad, näiteks naatriumsool), 8-hüdroksükinoliini, amidosulfurooni, bifenoksi, kloormekvaadi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflufenikaani, dimetakloori, etofeenproksi, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, parafiinõlide, parafiinõli, penkonasooli, pikloraami, propakvisafopi, prosulfokarbi, kvisalofop-P-etüüli, kvisalofop-P-tefurüüli, väävli, tetrakonasooli, tri-allaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 313, 6.9.2021, lk 20).


I LISA

Üldnimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmine

Heakskiidu aegumine

Erisätted

Tsüpermetriin

CASi nr 52315-07–8

CIPACi nr: 332

(RS)-α-tsüano-3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat

või

(RS)-α-tsüano-3 fenoksübensüül-(1RS)-cis-trans-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat

920 g/kg

cis:trans: 40: 60 kuni 60: 40

Järgmised lisandid on toksikoloogiliselt olulised ja nende sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada järgmisi väärtusi:

heksaan: 5 g/kg

1. veebruar 2022

31. jaanuar 2029

Lubasid tohib anda ainult professionaalsetele kasutajatele.

Tsüpermetriini sisaldavate taimekaitsevahendite lubamisel pihustamiseks välitingimustes on muude kui sihtorganismide, eelkõige veeorganismide ja sihtliiki mittekuuluvate lülijalgsete, sealhulgas mesilaste kaitse tagamiseks:

nõutavad riskimaandamismeetmed, et vähendada toimeaine hajumist kokkupuute tasemeni ≤ 5,8 mg toimeainet/ha väljaspool põllukultuuride viljeluspiirkondi ning kevadisel kasutamisel veekogudes kontsentratsioonini ≤ 0,0038 μg toimeainet/l,

lubatud neid kasutada ainult väljaspool töödeldava põllumajanduskultuuri õitseaega ja ajal, kui alal ei ole õitsevat umbrohtu.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse tsüpermetriini kohta koostatud pikendamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet. Liikmesriigid pööravad erilist tähelepanu:

veeorganismide, sihtliiki mittekuuluvate lülijalgsete, sealhulgas mesilaste kaitsele;

tarbijariski hindamisele;

taimekaitsevahendites kasutatava toimeaine tehnilisele kirjeldusele.

Vajaduse korral kehtestavad liikmesriigid määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 6 punkti i kohasel lubade andmisel seirenõuded, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2000/60/EÜ (2) ja 2009/128/EÜ (3) kohast seiret täiendada.

Taotleja esitab komisjonile, liikmesriikidele ja toiduohutusametile kinnitava teabe seoses järgmisega:

1.

3-fenoksübensoüülijääki sisaldavate metaboliitide toksikoloogiline profiil;

2.

tsüpermetriini isomeeride, eriti enantiomeeri (1S-cis-αR) suhteline mürgisus;

3.

veetöötlemisprotsesside mõju pinna- ja põhjavees esinevate jääkide omadustele, kui pinna- või põhjavett võetakse joogiveeks.

4.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktid 3.6.5 ja 3.8.2, mida on muudetud määrusega (EL) 2018/605.

Taotleja peab esitama:

punktis 1 osutatud teabe hiljemalt 15. detsembriks 2022;

punktis 2 osutatud teabe hiljemalt 15. detsembriks 2023, ning

punktis 3 osutatud teabe hiljemalt kuupäevaks, mil täitub kaks aastat kuupäevast, mil komisjon avaldab juhenddokumendi pinna- ja põhjavees esinevatele jääkidele veetöötlemisprotsesside tulemusena avalduva mõju hindamisse kohta.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 (muudetud määrusega (EL) 2018/605) II lisa punktidele 3.6.5 ja 3.8.2 tuleb ajakohastatud hinnang juba esitatud teabe kohta ning vajaduse korral ka täiendav teave hormonaalset mõju põhjustava toime puudumise kohta esitada hiljemalt 15. detsembriks 2023.


(1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja toimeaine omadused on esitatud pikendamisaruandes.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71).


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

A osast jäetakse välja kanne 103 tsüpermetriini kohta;

2)

E osasse lisatakse järgmine kanne:

14

Tsüpermetriin

CASi nr 52315-07–8

CIPACi nr: 332

(RS)-α-tsüano-3-fenoksübensüül-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat

või

(RS)-α-tsüano-3 fenoksübensüül-(1RS)-cis-trans-3-(2,2-diklorovinüül)-2,2-dimetüültsüklopropaankarboksülaat

920 g/kg

cis:trans: 40: 60 kuni 60: 40

Järgmised lisandid on toksikoloogiliselt olulised ja nende sisaldus tehnilises materjalis ei tohi ületada järgmisi väärtusi:

heksaan: 5 g/kg

1. veebruar 2022

31. jaanuar 2029

Lubasid tohib anda ainult professionaalsetele kasutajatele.

Tsüpermetriini sisaldavate taimekaitsevahendite lubamisel pihustamiseks välitingimustes on muude kui sihtorganismide, eelkõige veeorganismide ja sihtliiki mittekuuluvate lülijalgsete, sealhulgas mesilaste kaitse tagamiseks:

nõutavad riskimaandamismeetmed, et vähendada toimeaine hajumist kokkupuute tasemeni ≤ 5,8 mg toimeainet/ha väljaspool põllukultuuride viljeluspiirkondi ning kevadisel kasutamisel veekogudes kontsentratsioonini ≤ 0,0038 μg toimeainet/l,

lubatud neid kasutada ainult väljaspool töödeldava põllumajanduskultuuri õitseaega ja ajal, kui alal ei ole õitsevat umbrohtu.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse tsüpermetriini kohta koostatud pikendamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet. Liikmesriigid pööravad erilist tähelepanu:

veeorganismide, sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete, sealhulgas mesilaste kaitsele;

tarbijariski hindamisele;

taimekaitsevahendites kasutatava toimeaine tehnilisele kirjeldusele.

Vajaduse korral kehtestavad liikmesriigid määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 6 punkti i kohasel lubade andmisel seirenõuded, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivide 2000/60/EÜ (*1) ja 2009/128/EÜ (*2) kohast seiret täiendada.

Taotleja esitab komisjonile, liikmesriikidele ja toiduohutusametile kinnitava teabe seoses järgmisega:

1.

3-fenoksübensoüülijääki sisaldavate metaboliitide toksikoloogiline profiil;

2.

tsüpermetriini isomeeride, eriti enantiomeeri (1S-cis-αR) suhteline mürgisus;

3.

veetöötlemisprotsesside mõju pinna- ja põhjavees esinevate jääkide omadustele, kui pinna- või põhjavett võetakse joogiveeks.

4.

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 (muudetud määrusega (EL) 2018/605) II lisa punktid 3.6.5 ja 3.8.2.

Taotleja esitab:

Punktis 1 osutatud teabe hiljemalt 15. detsembriks 2022;

punktis 2 osutatud teabe hiljemalt 15. detsembriks 2023, ning

punktis 3 osutatud teabe hiljemalt kuupäevaks, mil täitub kaks aastat kuupäevast, mil komisjon avaldab juhenddokumendi pinna- ja põhjavees esinevatele jääkidele veetöötlemisprotsesside tulemusena avalduva mõju hindamisse kohta.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 (muudetud määrusega (EL) 2018/605) II lisa punktidele 3.6.5 ja 3.8.2 tuleb ajakohastatud hinnang juba esitatud teabe kohta ning vajaduse korral ka täiendav teave hormonaalset mõju põhjustava toime puudumise kohta esitada hiljemalt 15. detsembriks 2023.


(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).

(*2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/128/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise saavutamiseks (ELT L 309, 24.11.2009, lk 71).“


Top