ESTLEX   28.09.2022 8:51

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 27. juuli 2018. a määruse nr 46 "Toetus ettevõtjate toote-, teenuse- ja protsessiarenduse alaseks rahvusvaheliseks koostööks“ muutmine

Vastu võetud 16.11.2021 nr 66

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 27. juuli 2018. a määruses nr 46 "Toetus ettevõtjate toote-, teenuse- ja protsessiarenduse alaseks rahvusvaheliseks koostööks“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad "Euroopa Liidu Toimimise Lepingu artikli 185 alusel käivitatud Euroopa Liidu ühisprogrammi Eurostars-2“ sõnadega "rahvusvahelise koostööprogrammi Eurostars“;

2) paragrahvi 2 lõike 2 kolmas lause, § 2 lõige 3, § 15 lõike 2 punkt 11 ja § 18 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad "Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel asuv“ sõnadega "struktuuritoetuse registri e-Toetuse keskkonna“;

4) paragrahvi 3täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

"(9) Eurostars on rahvusvahelise võrgustiku Eureka poolt administreeritud rahvusvahelisele teadus- ja arenduskoostööle suunatud Euroopa Liidu Toimimise Lepingu artikli 185 alusel käivitatud Euroopa Liidu ühisprogramm Eurostars-2 ja Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Euroopa horisont partnerluse "Innovaatilised väikese ja keskmise suurusega ettevõtted“ tegevus Eurostars 3.“;

5) paragrahvi 7 lõikes 1 ja § 9 lõike 2 punktis 8 asendatakse sõnad "Euroopa Liidu ühisprogrammi Eurostars-2“ sõnaga "Eurostarsi“;

6) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse sõnad "2025. aastal“ sõnadega "2032. aastal“;

7) paragrahvi 8 lõige 3sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Projekti abikõlblikkuse perioodi võib põhjendatud juhul pikendadatingimusel, et projekti abikõlblikkuse periood on kooskõlastatud Eurekasekretariaadiga.“.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler