ESTLEX   28.09.2022 9:53

27.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 380/20


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/1882,

25. oktoober 2021,

mis käsitleb Euroopa Arengufondi liikmete osamaksusid seoses 2021. aasta osamaksu kolmanda osaga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse sisekokkulepet nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa, (1) eriti selle artikli 7 lõiget 2 koostoimes artikli 14 lõikega 3,

võttes arvesse nõukogu 26. novembri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1877, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2015/323, (2) eriti selle artikli 19 lõiget 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon esitab määruse (EL) 2018/1877 artiklites 19–22 sätestatud korras 10. oktoobriks 2021 ettepaneku, mis sisaldab 2021. aasta osamaksu kolmanda osa suurust.

(2)

Euroopa Investeerimispank (EIP) edastab komisjonile oma hallatavate rahastamisvahendite kohta kulukohustuste ja maksete ajakohastatud prognoosi vastavalt määruse (EL) 2018/1877 artiklile 46.

(3)

Määruse (EL) 2018/1877 artikli 20 lõike 1 kohaselt kustutatakse osamaksunõuetega kõigepealt varasemate Euroopa Arengufondide (EAFid) raames ette nähtud summad. Seepärast tuleks vastavalt määrusele (EL) 2018/1877 esitada nõue tasuda osamaks komisjonile ja EIP-le.

(4)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (3) (edaspidi „väljaastumisleping“) artikli 152 kohaselt osaleb Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (edaspidi „Ühendkuningriik“) EAFis kuni 11. EAFi ja kõigi veel lõpetamata varasemate EAFide tegevuse lõpetamiseni. Vastavalt väljaastumislepingu artiklile 153 aga ei kasutata Ühendkuningriigi osa 11. EAFi kohaste projektide pärast 31. detsembrit 2020 kohustustest vabastatud vahenditest või varasemate EAFide projektide vahenditest uuesti.

(5)

Nõukogu otsusega (EL) 2020/1708 (4) on sätestatud EAFi liikmete 2021. aasta osamaksu suuruseks komisjoni puhul 3 700 000 000 eurot ja EIP puhul 300 000 000 eurot.

(6)

Selleks et käesolevas otsuses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks see jõustuma Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Arengufondi liikmed maksavad EAFi osamaksude summad komisjonile ja Euroopa Investeerimispangale 2021. aasta osamaksu kolmanda osana vastavalt lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 25. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

G. DOVŽAN


(1)  ELT L 210, 6.8.2013, lk 1.

(2)  ELT L 307, 3.12.2018, lk 1.

(3)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.

(4)  Nõukogu 13. novembri 2020. aasta otsus (EL) 2020/1708, mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2022. aasta ülemmäära, 2021. aasta osamaksu ja 2021. aasta osamaksu esimese osa suurust ning hinnangulist ja mittesiduvat prognoosi 2023. ja 2024. aasta osamaksu suuruse kohta (ELT L 385, 17.11.2020, lk 13).


LISA

LIIKMESRIIGID JA ÜHENDKUNINGRIIK

Osatähtsus 11. EAFis (%)

2021. aasta osamaksu kolmas osa (eurodes)

Kokku

EIP 11. EAF

Komisjon 11. EAF

BELGIA

3,24927

3 249 270,00

29 243 430,00

32 492 700,00

BULGAARIA

0,21853

218 530,00

1 966 770,00

2 185 300,00

TŠEHHI

0,79745

797 450,00

7 177 050,00

7 974 500,00

TAANI

1,98045

1 980 450,00

17 824 050,00

19 804 500,00

SAKSAMAA

20,57980

20 579 800,00

185 218 200,00

205 798 000,00

EESTI

0,08635

86 350,00

777 150,00

863 500,00

IIRIMAA

0,94006

940 060,00

8 460 540,00

9 400 600,00

KREEKA

1,50735

1 507 350,00

13 566 150,00

15 073 500,00

HISPAANIA

7,93248

7 932 480,00

71 392 320,00

79 324 800,00

PRANTSUSMAA

17,81269

17 812 690,00

160 314 210,00

178 126 900,00

HORVAATIA

0,22518

225 180,00

2 026 620,00

2 251 800,00

ITAALIA

12,53009

12 530 090,00

112 770 810,00

125 300 900,00

KÜPROS

0,11162

111 620,00

1 004 580,00

1 116 200,00

LÄTI

0,11612

116 120,00

1 045 080,00

1 161 200,00

LEEDU

0,18077

180 770,00

1 626 930,00

1 807 700,00

LUKSEMBURG

0,25509

255 090,00

2 295 810,00

2 550 900,00

UNGARI

0,61456

614 560,00

5 531 040,00

6 145 600,00

MALTA

0,03801

38 010,00

342 090,00

380 100,00

MADALMAAD

4,77678

4 776 780,00

42 991 020,00

47 767 800,00

AUSTRIA

2,39757

2 397 570,00

21 578 130,00

23 975 700,00

POOLA

2,00734

2 007 340,00

18 066 060,00

20 073 400,00

PORTUGAL

1,19679

1 196 790,00

10 771 110,00

11 967 900,00

RUMEENIA

0,71815

718 150,00

6 463 350,00

7 181 500,00

SLOVEENIA

0,22452

224 520,00

2 020 680,00

2 245 200,00

SLOVAKKIA

0,37616

376 160,00

3 385 440,00

3 761 600,00

SOOME

1,50909

1 509 090,00

13 581 810,00

15 090 900,00

ROOTSI

2,93911

2 939 110,00

26 451 990,00

29 391 100,00

ÜHENDKUNINGRIIK

14,67862

14 678 620,00

132 107 580,00

146 786 200,00

KOKKU EU 27 JA ÜHENDKUNINGRIIK

100,00

100 000 000,00

900 000 000,00

1 000 000 000,00


Top