ESTLEX   25.06.2024 5:42

20.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 372/27


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1839,

15. oktoober 2021,

millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 5,

olles konsulteerinud alalise biotsiidikomiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Toimeaine kreosoot on kantud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (2) I lisasse kasutamiseks tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides ning kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 86 käsitatakse seda sama määruse alusel heaks kiidetuna, kui on täidetud kõnealuse direktiivi I lisas kehtestatud nõuded ja tingimused.

(2)

27. oktoobril 2016 esitati kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 13 lõikega 1 taotlus uuendada tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiitu.

(3)

16. septembril 2019 esitas varasemalt Ühendkuningriigis tegutsenud hindav pädev asutus soovituse kõnealuse uuendamise kohta Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“). 30. jaanuaril 2020 võttis asjakohast taotlust hindava pädeva asutuse rolli üle Poola pädev asutus.

(4)

Kuna 2020. aasta juulis ei olnud veel kemikaaliameti arvamust asjaomase toimeaine heakskiidu uuendamise kohta, lükati kreosoodi heakskiidu aegumiskuupäev komisjoni rakendusotsusega (EL) 2020/1038 (3) edasi 31. oktoobrini 2021, et taotluse läbivaatamise lõpuleviimiseks oleks piisavalt aega.

(5)

Võttes arvesse asjaomase hindava pädeva asutuse järeldusi, võttis kemikaaliamet 4. detsembril 2020 kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 14 lõikega 3 vastu oma arvamuse (4).

(6)

Kreosoot on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (5) kohaselt klassifitseeritud 1B kategooria kantserogeeniks ning tema puhul on täidetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (6) XIII lisas määratletud püsiva, bioakumuleeruva ja toksilise ning väga püsiva ja väga bioakumuleeruva aine kriteeriumid, samuti vastab kreosoot väljajätmise kriteeriumidele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 5 lõike 1 punktides a ja e. Ehkki juba alustati läbivaatamist, mille põhjal otsustada, kas vähemalt üks määruse (EL) nr 528/2012 artikli 5 lõike 2 esimeses lõigus sätestatud tingimustest on täidetud ja kas kreosoodi heakskiitu võib seega uuendada, ei ole võimalik seda läbivaatamist enne heakskiidu praegust aegumist lõpule viia.

(7)

Peale selle kohaldatakse kreosoodi, selle ühendite ja nendega töödeldud puidu suhtes määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisas sätestatud piiranguid. Komisjoni rakendusotsuse (EL) 2019/961 (7) kohaselt peab Prantsusmaa esitama kemikaaliametile määruse (EÜ) nr 1907/2006 XV lisa kohase toimiku, millega algatatakse kooskõlas kõnealuse määruse artiklitega 69–73 liidu piirangute kehtestamise menetlus. Vaja on täiendavat uuringut, et tagada kooskõla määruse (EL) nr 528/2012 kohase toimeaine kreosoodi heakskiidu uuendamise hindamise ning määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohase piirangute kehtestamise menetluse vahel ning näha ette tõhus kontroll kreosoodi ja sellega töödeldud puidu üle.

(8)

Sellest tulenevalt on tõenäoline, et tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiit aegub taotlejast sõltumatutel põhjustel enne, kui võetakse vastu otsus selle uuendamise kohta. Seega on asjakohane lükata kreosoodi heakskiidu aegumiskuupäeva veelgi edasi taotluse läbivaatamiseks piisava ajavahemiku võrra.

(9)

Võttes arvesse aega, mis on vajalik otsustamiseks, kas vähemalt üks määruse (EL) nr 528/2012 artikli 5 lõike 2 esimeses lõigus sätestatud tingimustest on täidetud ning kas kreosoodi heakskiitu võib seega uuendada, on asjakohane lükata kreosoodi heakskiidu aegumiskuupäev 31. oktoobrile 2022.

(10)

Kreosoodi heakskiit, välja arvatud heakskiidu aegumiskuupäev, jääb jõusse, kui on täidetud direktiivi 98/8/EÜ I lisas sätestatud nõuded ja tingimused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva lükatakse edasi kuni 31. oktoobrini 2022.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 15. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist (EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1).

(3)  Komisjoni 15. juuli 2020. aasta rakendusotsus (EL) 2020/1038, millega pikendatakse tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides kreosoodi kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva (ELT L 227, 16.7.2020, lk 74).

(4)  Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the application for renewal of the approval of the active substance: creosote, Product type: 8 ECHA/BPC/274/2020, vastu võetud 4. detsembril 2020.

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(7)  Komisjoni 7. juuni 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/961, millega lubatakse kohaldada Prantsuse Vabariigi võetud ajutist meedet piirata kreosoodi ja muude kreosoodiga seotud ainetega töödeldud puidu kasutamist ja turulelaskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) artiklile 129 (ELT L 154, 12.6.2019, lk 44).


Top