ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (EL) 2021/1836, 15. oktoober 2021, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses lepingu muutmise otsuse vastuvõtmisega
Euroopa Liidu Nõukogu 15.10.2021 otsus number 1836; jõustumiskuupäev 15.10.2021

redaktsioon

20.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 372/16


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2021/1836,

15. oktoober 2021,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses lepingu muutmise otsuse vastuvõtmisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 50 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 218 lõiget 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (edaspidi „väljaastumisleping“) nõukogu otsusega (EL) 2020/135 (1) ning see jõustus 1. veebruaril 2020.

(2)

Väljaastumislepingu artikli 164 lõike 5 punktiga d anti ühiskomiteele õigus võtta vastu otsuseid, millega muudetakse nimetatud lepingut, tingimusel et sellised muudatused on vajalikud selleks, et parandada vigu, kõrvaldada väljajätte ja muid puudusi või lahendada olukordi, mida lepingu allkirjastamise ajal ei osatud ette näha, ja tingimusel et selliste otsustega ei muudeta kõnealuse lepingu olulisi osi. Vastavalt väljaastumislepingu artikli 166 lõikele 2 on ühiskomitee vastuvõetud otsused liidu ja Ühendkuningriigi suhtes siduvad ning liit ja Ühendkuningriik peavad neid otsuseid rakendama, kusjuures neil on samad õiguslikud tagajärjed kui väljaastumislepingul.

(3)

Eksituse tõttu ei ole väljaastumislepingu I lisa I osas nimetatud sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni üht otsust ja üht soovitust. Neli muud otsust ja üks soovitus võeti vastu enne üleminekuperioodi lõppu. Seetõttu tuleks need otsused ja soovitused lisada nimetatud lisasse.

(4)

Ühiskomitee peaks nende väljajätete ja puuduste kõrvaldamiseks võtma vastu väljaastumislepingu artikli 164 lõike 5 punkti d kohase otsuse.

(5)

Seetõttu on asjakohane määrata kindlaks ühiskomitees liidu nimel võetav seisukoht,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel väljaastumislepingu artikli 164 lõikega 1 loodud ühiskomitees otsuse kohta, mis võetakse vastu vastavalt väljaastumislepingu artikli 164 lõike 5 punktile d, põhineb käesolevale otsusele lisatud ühiskomitee otsuse eelnõul.

Artikkel 2

Ühiskomitee otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 15. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. CIGLER KRALJ


(1)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 1.


EELNÕU

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIGI EUROOPA LIIDUST JA EUROOPA AATOMIENERGIAÜHENDUSEST VÄLJAASTUMISE LEPINGUGA LOODUD ÜHISKOMITEE OTSUS nr […]/2021,

…,

millega muudetakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingut

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingut (1) (edaspidi „väljaastumisleping“), eriti selle artikli 164 lõike 5 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Väljaastumislepingu artikli 164 lõike 5 punktiga d on antud kõnealuse lepingu artikli 164 lõike 1 kohaselt loodud ühiskomiteele (edaspidi „ühiskomitee“) õigus võtta vastu otsuseid, millega muudetakse nimetatud lepingut, tingimusel et sellised muudatused on vajalikud selleks, et parandada vigu, kõrvaldada väljajätte ja muid puudusi või lahendada olukordi, mida lepingu allkirjastamise ajal ei osatud ette näha, ja tingimusel, et selliste otsustega ei muudeta kõnealuse lepingu olulisi osi. Vastavalt väljaastumislepingu artikli 166 lõikele 2 on ühiskomitee vastu võetud otsused liidu ja Ühendkuningriigi suhtes siduvad. Liit ja Ühendkuningriik peavad selliseid otsuseid rakendama, kusjuures neil on samad õiguslikud tagajärjed kui väljaastumislepingul.

(2)

Õiguskindluse huvides tuleks muuta väljaastumislepingu I lisa I osa, lisades sinna sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni viis otsust ja kaks soovitust, mida ei ole selles varem nimetatud, ning jättes välja ja asendades kaks otsust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Väljaastumislepingut muudetakse järgmiselt.

1)

Väljaastumislepingu I lisa I osa jaotisesse „Kohaldatavad õigusaktid (A-seeria)“ lisatakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni soovitus nr A1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 987/2009 artikli 19 lõikes 2 osutatud tõendi väljastamise kohta (2).

2)

Väljaastumislepingu I lisa I osa jaotisesse „Elektrooniline andmevahetus (E-seeria)“ lisatakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsus nr E6 sotsiaalkindlustusteabe elektroonilise vahetamise süsteemis (EESSI) elektroonilise sõnumi õiguslikult edastatuks lugemise kohta (3).

3)

Väljaastumislepingu I lisa I osa jaotisesse „Horisontaalsed küsimused (H-seeria)“ lisatakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsus nr H9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 987/2009 artiklites 67 ja 70 ning otsuses nr S9 osutatud tähtaegade pikendamise kohta COVID-19 pandeemia tõttu (4).

4)

Väljaastumislepingu I lisa I osa jaotisesse „Horisontaalsed küsimused (H-seeria)“ lisatakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsus nr H10, milles käsitletakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni andmetöötluse tehnilise komisjoni töökorda ja koosseisu (5).

5)

Väljaastumislepingu I lisa I osa jaotisesse „Horisontaalsed küsimused (H-seeria)“ lisatakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsus nr H11 määruse (EÜ) nr 987/2009 artiklites 67 ja 70 ning otsuses nr S9 osutatud tähtaegade pikendamise kohta COVID-19 pandeemia tõttu (6).

6)

Väljaastumislepingu I lisa I osa jaotisesse „Horisontaalsed küsimused (H-seeria)“ lisatakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni soovitus nr H2, mis käsitleb autentimistunnuste lisamist liikmesriigi asutuse väljastatud porditavatele dokumentidele, mis näitavad isiku olukorda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 883/2004 ja (EÜ) nr 987/2009 kohaldamise eesmärgil (7).

7)

Väljaastumislepingu I lisa I osa jaotisesse „Haigushüvitised (S-seeria)“ lisatakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsus nr S11, milles käsitletakse tagasimaksmise korda määruse (EÜ) nr 883/2004 artiklite 35 ja 41 rakendamisel (8).

8)

Väljaastumislepingu I lisa I osast jäetakse välja ning asendatakse järgmised õigusaktid:

a)

sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsus nr H8, milles käsitletakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni andmetöötluse tehnilise komisjoni töökorda ja koosseisu, (9) mis asendatakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsusega nr H10, milles käsitletakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni andmetöötluse tehnilise komisjoni töökorda ja koosseisu; (10)

b)

sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsus nr S9, milles käsitletakse tagasimaksmise korda määruse (EÜ) nr 883/2004 (11) artiklite 35 ja 41 rakendamisel, mis asendatakse sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjoni otsusega nr S11, milles käsitletakse tagasimaksmise korda määruse (EÜ) nr 883/2004 (12) artiklite 35 ja 41 rakendamisel.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle vastuvõtmist.

…,

Ühiskomitee nimel

kaaseesistujad


(1)  ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.

(2)  ELT C 183, 29.5.2018, lk 5.

(3)  ELT C 355, 4.10.2018, lk 5.

(4)  ELT C 259, 7.8.2020, lk 9.

(5)  ELT C 89, 16.3.2021, lk 6.

(6)  ELT C 170, 6.5.2021, lk 4.

(7)  ELT C 147, 29.4.2019, lk 6.

(8)  ELT C 236, 18.6.2021, lk 4.

(9)  ELT C 263, 20.7.2016, lk 3.

(10)  ELT C 89, 16.3.2021, lk 6.

(11)  ELT C 279, 27.9.2013, lk 8.

(12)  ELT C 236, 18.6.2021, lk 4.


Top