ESTLEX   28.09.2022 9:13

19.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 369/13


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/1824,

18. oktoober 2021,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/1515, millega luuakse Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledž (ESDC)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 42 lõiget 4,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 19. oktoobril 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1515, (1) millega luuakse Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledž (ESDC).

(2)

Ajavahemikuks 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2022 tuleks kehtestada uus lähtesumma.

(3)

Otsust (ÜVJP) 2020/1515 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2020/1515 artikli 16 lõige 2 asendatakse järgmisega.

„2.   Lähtesumma, mis on ette nähtud ESDC kulude katmiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2022, on 1 975 752,04 eurot.

Lähtesumma ESDC kulude katmiseks järgnevateks perioodideks otsustab nõukogu.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 18. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Nõukogu 19. oktoobri 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/1515, millega luuakse Euroopa Julgeoleku- ja Kaitsekolledž ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2016/2382 (ELT L 348, 20.10.2020, lk 1).


Top