ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1808, 13. oktoober 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/1135 seoses Läti jaoks 2021. aastaks kehtestatud teatavate otsetoetuskavade suhtes kohaldatavate eelarve ülemmääradega
Euroopa Komisjon 13.10.2021 määrus number 1808; jõustumiskuupäev 14.10.2021

14.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 365/38


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1808,

13. oktoober 2021,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/1135 seoses Läti jaoks 2021. aastaks kehtestatud teatavate otsetoetuskavade suhtes kohaldatavate eelarve ülemmääradega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009, (1) eriti selle artikli 22 lõiget 1, artikli 36 lõiget 4, artikli 42 lõiget 2, artikli 47 lõiget 3, artikli 49 lõiget 2, artikli 51 lõiget 4 ja artikli 53 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/1135 (2) kehtestati 2021. aastaks iga-aastased eelarve ülemmäärad, mida kohaldatakse teatavate otsetoetuskavade suhtes.

(2)

Rakendusmäärusega (EL) 2021/1135 on kehtestatud Läti vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse ülemmäär vastavalt Läti teatisele, mis oli esitatud määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 54 lõike 1 kohaselt. Seejärel Läti muutis vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse ülemmäära. Pärast seda teadet tuleks Läti vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse 2021. aasta ülemmäära vähendada.

(3)

Seetõttu ja kooskõlas määruse (EL) nr 1307/2013 artikliga 36 tuleks Läti 2021. aasta ühtse pindalatoetuse kava ülemmäära vastavalt suurendada.

(4)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2021/1135 vastavalt muuta.

(5)

Kuna käesoleva määrusega ettenähtud parandused mõjutavad alates 1. jaanuarist 2021 kehtiva rakendusmääruse (EL) 2021/1135 kohaldamist, tuleks käesolevat määrust kohaldada samast kuupäevast alates.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas otsetoetuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2021/1135 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. oktoober 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 608.

(2)  Komisjoni 9. juuli 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/1135, millega kehtestatakse 2021. aastaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1307/2013 sätestatud teatavate otsetoetuskavade suhtes kohaldatavad eelarve ülemmäärad (ELT L 245, 12.7.2021, lk 1).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2021/1135 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

punktis II asendatakse Lätit käsitlev kanne järgmisega:

„Läti

170 814 “

2)

punktis VIII asendatakse Lätit käsitlev kanne järgmisega:

„Läti

45 193 “


Top

avalikgif