ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1690, 20. september 2021, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Malta konkurentsi- ja tarbijakaitseameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6691 all)
Euroopa Komisjon 20.09.2021 otsus number 1690; jõustumiskuupäev

redaktsioon

22.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/1


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1690,

20. september 2021,

milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Malta konkurentsi- ja tarbijakaitseameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1

(teatavaks tehtud numbri C(2021) 6691 all)

(Ainult inglis- ja maltakeelne tekst on autentsed)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 55 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Malta konkurentsi- ja tarbijakaitseamet (edaspidi „pädev asutus“) võttis 13. mail 2020 kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõike 1 esimese lõiguga vastu otsuse lubada kuni 9. novembrini 2020 teha turul kättesaadavaks ja kasutada biotsiidi Biobor JF õhusõidukite kütusepaakide ja kütusesüsteemide antimikroobseks töötlemiseks (edaspidi „meede“). Pädev asutus teavitas meetmest ja selle võtmise põhjendustest komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi kõnealuse määruse artikli 55 lõike 1 teise lõigu kohaselt.

(2)

Pädeva asutuse esitatud teabe kohaselt oli meede vajalik rahvatervise kaitseks. Õhusõiduki kütusepaakide ja kütusesüsteemide mikrobioloogiline saastumine võib põhjustada õhusõiduki mootori rikkeid ja ohustada õhusõiduki lennukõlblikkust, vähendades seega reisijate ja meeskonna ohutust. COVID-19 pandeemia ja sellest tulenevad lennupiirangud tõid kaasa paljude õhusõidukite ajutise parkimise. Õhusõidukite seisma jätmine on mikrobioloogilist saastumist soodustav tegur.

(3)

Biotsiid Biobor JF sisaldab toimeaineid 2,2’-(1-metüültrimetüleendioksü)bis-(4-metüül-1,3,2-dioksaborinaani) (CASi number 2665-13–6) ja 2,2’-oksübis-(4,4,6-trimetüül-1,3,2-dioksaborinaani) (CASi number 14697-50–8), mida kasutatakse määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliiki 6 kuuluvates biotsiidides konservantidena toodete säilitamiseks. Kuna kõnealused toimeained ei ole loetletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (2) II lisas, ei ole need hõlmatud määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammiga, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist. Seepärast ei kohaldata nende ainete suhtes kõnealuse määruse artiklit 89 ning enne, kui neid sisaldavatele biotsiididele saab anda loa ka riiklikul tasandil, tuleb neid hinnata ja need heaks kiita.

(4)

12. mail 2021 sai komisjon pädevalt asutuselt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõike 1 kolmanda lõigu kohase põhjendatud taotluse meetme kehtivuse pikendamiseks. Põhjendatud taotlus põhines asjaolul, et õhusõidukite kütusepaakide ja kütusesüsteemide mikrobioloogiline saastumine võib jätkuvalt vähendada lennutranspordi ohutust, ning väitel, et biotsiid Biobor JF on sellise mikrobioloogilise saastumise ohjamiseks hädavajalik. Kuna Malta on saar, sõltub see nii reisijate- kui ka kaubaveo puhul suures osas lennuliiklusest.

(5)

Pädeva asutuse esitatud teabe kohaselt kõrvaldati 2020. aasta märtsis turult ainus alternatiivne biotsiid, mida lennuki- ja mootoritootjad soovitasid mikrobioloogilise saastumise vastaseks töötlemiseks (Kathon™ FP 1.5), kuna pärast selle tootega töötlemist täheldati ohutusega seotud vahejuhtumeid.

(6)

Nagu pädev asutus on märkinud, ei ole lennuki kütusepaakide ja kütusesüsteemide mikrobioloogilise saastumise vastane mehaaniline töötlemine alati võimalik ning mootoritootjate soovitatud menetluste kohaselt on biotsiidiga töötlemine nõutav isegi siis, kui mehaaniline puhastamine on võimalik. Lisaks põhjustaks mehaaniline puhastamine töötajate kokkupuudet mürgiste gaasidega ja seetõttu tuleks seda vältida.

(7)

Biotsiidi Biobor JF tootja on astunud samme tootele tavapärase loa saamiseks ning selles sisalduvate toimeainete heakskiitmise taotlus esitatakse eeldatavasti 2022. aasta keskel. Toimeainete heakskiitmine ja sellele järgnev biotsiidile loa andmine oleks tulevikus püsiv lahendus, kuid nende menetluste lõpuleviimine võtab palju aega.

(8)

Õhusõidukite kütusepaakide ja kütusesüsteemide mikrobioloogilise saastumise ebapiisav tõrje võib vähendada lennutranspordi ohutust ning seda ohtu ei ole võimalik piisavalt ohjata muude biotsiidide või muude vahenditega. Seepärast on asjakohane lubada pädeval asutusel meetme kehtivust pikendada.

(9)

Arvestades, et meede aegus 9. novembril 2020, peaks käesolev otsus olema tagasiulatuva mõjuga.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Malta konkurentsi- ja tarbijakaitseamet võib pikendada kuni 14. maini 2022 meetme kehtivust, millega lubatakse teha biotsiid Biobor JF kutseliste kasutajate jaoks turul kättesaadavaks ja neil seda kasutada õhusõidukite kütusepaakide ja kütusesüsteemide antimikroobseks töötlemiseks.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Malta konkurentsi- ja tarbijakaitseametile.

Seda kohaldatakse alates 10. novembrist 2020.

Brüssel, 20. september 2021

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist (ELT L 294, 10.10.2014, lk 1).


Top

avalikgif