ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1695, 21. september 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks
Euroopa Liidu Nõukogu 21.09.2021 otsus number 1695; jõustumiskuupäev 21.09.2021

22.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/22


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/1695,

21. september 2021,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 31 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. aprillil 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/615 (1).

(2)

Nõukogu võttis 29. juunil 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/906, (2) millega muudeti otsust (ÜVJP) 2019/615.

(3)

Nõukogu võttis 8. aprillil 2021 vastu otsuse (ÜVJP) 2021/579, (3) millega muudeti otsust (ÜVJP) 2019/615.

(4)

Otsuses (ÜVJP) 2019/615 on selle artiklis 1 osutatud tegevuse rakendusperioodiks (edaspidi „rakendusperiood“) kehtestatud 30 kuud alates nimetatud otsuse artikli 3 lõikes 3 osutatud lepingu sõlmimise kuupäevast.

(5)

ÜRO desarmeerimisküsimuste büroo (UNODA) taotles seoses ülemaailmse COVID-19 kriisiga ja selle mõjuga otsuse (ÜVJP) 2019/615 artiklis 1 osutatud tegevuste rakendamisele rakendusperioodi täiendavat pikendamist kuni 15. jaanuarini 2022.

(6)

Otsuse (ÜVJP) 2019/615 artiklis 1 osutatud tegevusi saab kuni 15. jaanuarini 2022 jätkata ilma finantsmõjuta.

(7)

Otsust (ÜVJP) 2019/615 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2019/615 artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolev otsus kaotab kehtivuse 15. jaanuaril 2022“.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 21. september 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

G. DOVŽAN


(1)  Nõukogu 15. aprilli 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks (ELT L 105, 16.4.2019, lk 25).

(2)  Nõukogu 29. juuni 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/906, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks (ELT L 207, 30.6.2020, lk 36).

(3)  Nõukogu 8. aprilli 2021. aasta otsus (ÜVJP) 2021/579, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks (ELT L 123, 9.4.2021, lk 21).


Top

avalikgif