ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1693, 21. september 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/2010, millega toetatakse väike- ja kergrelvade ning laskemoona ebaseadusliku leviku ja ebaseadusliku kaubanduse ning nende mõju vastu võitlemist Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnas ebaseaduslike tulirelvade, väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona vastase võitluse ELi strateegia „Relvade turvalisuse tagamine, kodanike kaitsmine“ raames
Euroopa Liidu Nõukogu 21.09.2021 otsus number 1693; jõustumiskuupäev 21.09.2021

22.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/12


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/1693,

21. september 2021,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/2010, millega toetatakse väike- ja kergrelvade ning laskemoona ebaseadusliku leviku ja ebaseadusliku kaubanduse ning nende mõju vastu võitlemist Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnas ebaseaduslike tulirelvade, väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona vastase võitluse ELi strateegia „Relvade turvalisuse tagamine, kodanike kaitsmine“ raames

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 31 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 17. detsembril 2018 vastu otsuse (ÜVJP) 2018/2010 (1).

(2)

Otsus (ÜVJP) 2018/2010 kehtestab nimetatud otsuse artiklis 1 osutatud tegevuste rakendamise perioodiks 36 kuud alates nimetatud otsuse artikli 3 lõikes 3 osutatud rahastamislepingu sõlmimise kuupäevast.

(3)

Ameerika Riikide Organisatsioon taotles otsuse (ÜVJP) 2018/2010 rakendamisperioodi pikendamist viie kuu võrra kuni 31. maini 2022, et võtta arvesse viivitusi otsuse (ÜVJP) 2018/2010 kohaste projektitegevuste rakendamisel COVID-19 pandeemia mõju tõttu.

(4)

Otsuse (ÜVJP) 2018/2010 artiklis 1 osutatud tegevusi võib jätkata kuni 31. maini 2022 ilma finantsmõjuta.

(5)

Otsust (ÜVJP) 2018/2010 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2018/2010 artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolev otsus kaotab kehtivuse 31. mail 2022.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 21. September 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

G. DOVŽAN


(1)  Nõukogu 17. detsembri 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/2010, millega toetatakse väike- ja kergrelvade ning laskemoona ebaseadusliku leviku ja ebaseadusliku kaubanduse ning nende mõju vastu võitlemist Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnas ebaseaduslike tulirelvade, väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona vastase võitluse ELi strateegia „Relvade turvalisuse tagamine, kodanike kaitsmine“ raames (ELT L 322, 18.12.2018, lk 27).


Top

avalikgif