ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1692, 21. september 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V, XIV ja XV lisa seoses Botswanat käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loetelus, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha ja lihatoodete saadetisi ( 1 )
Euroopa Komisjon 21.09.2021 määrus number 1692; jõustumiskuupäev 23.09.2021

redaktsioon

22.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/9


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1692,

21. september 2021,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V, XIV ja XV lisa seoses Botswanat käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loetelus, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha ja lihatoodete saadetisi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (1) eriti selle artikli 230 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2016/429 on muu hulgas sätestatud loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu toomist käsitlevad loomatervisenõuded ning seda kohaldatakse alates 21. aprillist 2021. Ühega eespool nimetatud loomatervisenõuetest on ette nähtud, et nimetatud saadetised peavad olema pärit sellisest kolmandast riigist või territooriumilt, või selle tsoonist või bioturvarühmikust, mis on loetellu kantud kooskõlas kõnealuse määruse artikli 230 lõikega 1.

(2)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/692 (2) täiendati määrust (EL) 2016/429 seoses loomatervisenõuetega, milles käsitletakse teatavatesse liikidesse ja kategooriatesse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali või loomsete saaduste saadetiste liitu toomist kolmandatest riikidest või territooriumidelt või nende tsoonidest või vesiviljelusloomade puhul bioturvarühmikutest. Delegeeritud määruses (EL) 2020/692 on sätestatud, et selle määruse kohaldamisalasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetisi lubatakse liitu tuua ainult siis, kui need on pärit kolmandast riigist või territooriumilt või selle tsoonist või bioturvarühmikust, mis on konkreetsesse liiki või kategooriasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste puhul loetellu kantud vastavalt kõnealuses delegeeritud määruses sätestatud loomatervisenõuetele.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/404 (3) on kehtestatud selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide või bioturvarühmikute loetelud, millest on lubatud liitu tuua delegeeritud määruse (EL) 2020/692 kohaldamisalasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liike ja kategooriaid.

(4)

Täpsemalt on rakendusmääruse (EL) 2021/404 V, XIV ja XV lisas esitatud selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelud, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha ja lihatoodete saadetisi.

(5)

Botswana teatas 6. septembril 2021 Maailma Loomatervishoiu Organisatsioonile (OIE) lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust. Kõnealuse puhangu kolle on Kgatlenga ringkonnas ning seda kinnitasid 27. augustil 2021. aastal tehtud laboratoorsed analüüsid (RT-PCR).

(6)

Rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa 1. osas ning XV lisa 1. osa A jaos esitatud kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loeteludes on täpsustatud, et Botswanast kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha ja lihatoodete saadetiste liitu toomine on lubatud. Rakendusmääruse (EL) 2021/404 XV lisa 1. osa A jao kohaselt ei pea kõnealusest kolmandast riigist pärit silerinnaliste lindude lihatoodete saadetised liitu toomisel läbima riskide maandamiseks eritöötlust.

(7)

Võttes arvesse lindude kõrge patogeensusega gripi liitu jõudmise ohtu, mis on seotud Botswanast kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha ja lihatoodete saadetiste liitu toomisega, ning seda, et puuduvad kõnealuse kolmanda riigi piirkondadeks jaotamist võimaldavad tagatised, ei tohiks selliste saadetiste liitu toomist enam lubada. Lisaks tuleks kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/692 XXVI lisaga nõuda, et kõnealusest kolmandast riigist pärit silerinnaliste lindude lihatoodete saadetised peavad liitu toomisel läbima riskide maandamiseks eritöötluse D.

(8)

Seepärast tuleks Botswanat käsitlevaid kandeid rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa 1. osa tabelites ja XV lisa 1. osa A jaos esitatud kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loeteludes muuta, et võtta arvesse praegust epidemioloogilist olukorda kõnealuses kolmandas riigis.

(9)

Seetõttu tuleks rakendusmääruse (EL) 2021/404 V, XIV ja XV lisa vastavalt muuta.

(10)

Võttes arvesse lindude kõrge patogeensusega gripi praegust epidemioloogilist olukorda Botswanas, peaksid käesoleva määrusega rakendusmäärusesse (EL) 2021/404 tehtavad muudatused ja parandused jõustuma kiiremas korras.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2021/404 V, XIV ja XV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. september 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  Komisjoni 30. jaanuari 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/692, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu toomise ning nende järgneva liikumise ja käitlemise eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 379).

(3)  Komisjoni 24. märtsi 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/404, millega kehtestatakse selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelud, millest on lubatud liitu tuua loomi, loomset paljundusmaterjali ja loomseid saadusi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/429 (ELT L 114, 31.3.2021, lk 1).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2021/404 V, XIV ja XV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

V lisa 1. osas asendatakse Botswanat käsitlev kanne järgmisega:

BW

Botswana

BW-0

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

P1

C

27.8.2021

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

P1

C

27.8.2021

 

Kindlaks määratud patogeenidest vabad munad

SPF

 

 

 

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

P1

C

27.8.2021“

 

2)

XIV lisa 1. osas asendatakse Botswanat käsitlev kanne järgmisega:

BW

Botswana

BW-0

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

P1

C

27.8.2021“

 

3)

XV lisa 1. osa A jaos asendatakse Botswanat käsitlev kanne järgmisega:

BW

Botswana

BW-0

B

B

B

B

B

B

B

Keelatud

D

Keelatud

MPST“

 


Top

avalikgif