ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 36 "Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord" muutmine
Haridus- ja teadusminister 17.09.2021 määrus number 23; jõustumiskuupäev 25.09.2021

redaktsioon 25.09.2021 [RT I, 22.09.2021, 3]

Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 36 "Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 17.09.2021 nr 23

Määrus kehtestatakse kõrgharidusseaduse § 19 lõike 4 alusel.

Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruses nr 36 "Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Hindamine, sealhulgas õppija enesehindamine, on õppeprotsessi osa, mille käigus antakse õpiväljundite mõõtmiseks sobivaid hindamismeetodeid kasutades hindamiskriteeriumide alusel hinnang õppija teadmiste ja oskuste omandatuse taseme kohta.";

2) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Hindamismeetod on teadmiste ja oskuste omandatuse tõendamise viis (näiteks eksam, essee, õpimapp, projekt, esitlus, juhtumi analüüs, kirjalik test, akadeemiline vestlus), millest õppijat on teavitatud hiljemalt õppetöö alguses.

(2) Hindamiskriteerium kirjeldab hinnatavate teadmiste ja oskuste oodatavat taset ning ulatust vastava hindamismeetodi kontekstis.".

Liina Kersna
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

avalikgif