ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1689, 17. september 2021, milles käsitletakse biotsiidide Ecolab P3-Topax 66/Еколаб P3-Tопакс 66 ja Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Bulgaaria tervishoiuministeeriumi võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6693 all)
Euroopa Komisjon 17.09.2021 otsus number 1689; jõustumiskuupäev

redaktsioon

21.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 333/1


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1689,

17. september 2021,

milles käsitletakse biotsiidide Ecolab P3-Topax 66/Еколаб P3-Tопакс 66 ja Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Bulgaaria tervishoiuministeeriumi võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1

(teatavaks tehtud numbri C(2021) 6693 all)

(Ainult bulgaariakeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eriti selle artikli 55 lõike 1 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Bulgaaria tervishoiuministeerium (edaspidi „pädev asutus“) võttis 16. detsembril 2020 kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõike 1 esimese lõiguga vastu otsuse lubada kuni 14. juunini 2021 teha biotsiidid Ecolab P3-Topax 66/Еколаб P3-Tопакс 66 ja Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 pindade desinfitseerimiseks turul kättesaadavaks ja neid kasutada (edaspidi „meede“). Pädev asutus teavitas meetmest ja selle võtmise põhjendustest komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid asutusi kõnealuse määruse artikli 55 lõike 1 teise lõigu kohaselt.

(2)

Pädeva asutuse esitatud teabe kohaselt oli meede vajalik rahvatervise kaitseks. 11. märtsil 2020 kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon välja koroonaviirushaiguse (COVID-19) pandeemia. Pädev asutus soovitas COVID-19 leviku tõkestamiseks kasutada avalike rajatiste ja töökohtade desinfitseerimiseks tõendatud viirusevastase toimega pindade desinfektsioonivahendeid.

(3)

Ecolab P3-Topax 66/Еколаб P3-Tопакс 66 ja Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 sisaldavad toimeainena naatriumhüpokloritist vabanenud aktiivkloori. Naatriumhüpokloritist vabanenud aktiivkloor on heaks kiidetud kasutamiseks määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliiki 2 (desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul) ja tooteliiki 4 (toidu- ja söödaruumid) kuuluvates biotsiidides pinna desinfitseerimiseks.

(4)

Biotsiididel Ecolab P3-Topax 66/Еколаб P3-Tопакс 66 ja Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 on tõendatud viirusevastane toime ümbrisega viiruste puhul vastavalt Euroopa standardile EN 14476.

(5)

Alates COVID-19 pandeemia puhkemisest on Bulgaarias olnud desinfektsioonivahendite järele väga suur nõudlus, mis põhjustas Bulgaaria turul selliste toodete enneolematu tarnepuudujäägi. COVID-19 kujutab endast Bulgaarias tõsist ohtu rahvatervisele ning desinfektsioonivahendite piisav olemasolu on väga oluline haiguse leviku tõkestamiseks.

(6)

11. mail 2021 sai komisjon pädevalt asutuselt määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõike 1 kolmanda lõigu kohase põhjendatud taotluse lubada meetme kehtivust pikendada. Põhjendatud taotluse aluseks oli mure, et ka pärast 14. juunit 2021 võib COVID-19 ohustada rahvatervist ning täiendavate desinfektsioonivahendite turule lubamine on COVID-19 põhjustatud ohu vähendamiseks äärmiselt oluline.

(7)

Pädeva asutuse sõnul kujutab COVID-19 endast jätkuvalt ohtu rahvatervisele ja seda ohtu ei saa Bulgaarias veel piisavalt ohjeldada hoolimata meetmetest, millega nõutakse maskide kandmist, füüsilise distantsi hoidmist ja COVID-19 vastu vaktsineerimist tingimustes, kus vaktsiinide varud on piiratud.

(8)

Lisaks võimaldaks täiendavate desinfektsioonivahendite turule lubamine pädeva asutuse sõnul säilitada ka desinfektsioonivahendite mitmekesise turu, et minimeerida riske, mis tulenevad selliste toodete võimalikust puudusest.

(9)

Kuna COVID-19 kujutab endast jätkuvalt ohtu rahvatervisele ja seda ohtu ei saa Bulgaarias piisavalt ohjata, kui turule ei ole lubatud lasta täiendavaid desinfektsioonivahendeid, on asjakohane lubada pädeval asutusel meetme kehtivust pikendada.

(10)

Arvestades, et meede aegus 14. juunil 2021, peaks käesolev otsus olema tagasiulatuva mõjuga.

(11)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Bulgaaria tervishoiuministeerium võib pikendada pindade desinfitseerimiseks kasutatavate biotsiidide Ecolab P3-Topax 66/Еколаб P3-Tопакс 66 ja Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 turul kättesaadavaks tegemise ja kasutamise luba kuni 17. detsembrini 2022.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Bulgaaria tervishoiuministeeriumile.

Seda kohaldatakse alates 15. juunist 2021.

Brüssel, 17. september 2021

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.


Top

avalikgif