ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Tervise- ja tööministri 13. märtsi 2018. a määruse nr 5 "Tervisekeskuste kaasajastamine" muutmine
Tervise- ja tööminister 16.09.2021 määrus number 38; jõustumiskuupäev 24.09.2021

redaktsioon 24.09.2021 [RT I, 21.09.2021, 1]

Tervise- ja tööministri 13. märtsi 2018. a määruse nr 5 "Tervisekeskuste kaasajastamine“ muutmine

Vastu võetud 16.09.2021 nr 38

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 2 alusel.

Tervise- ja tööministri 13.märtsi 2018. a määruses nr 5 "Tervisekeskuste kaasajastamine“ tehakse järgmisedmuudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv "35“ arvuga "50“;

2) paragrahvi 9 lõikes 1asendatakse sõna "august“ sõnaga "detsember“;

3) paragrahvi 24 lõike 2punktis 3 asendatakse sõna "augustiks“ sõnaga "detsembriks“;

4)paragrahvi 26 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna "rakendusasutusega“ sõnaga"rakendusüksusega“;

5)paragrahvi 26 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõna "rakendusasutuselt“ sõnaga"rakendusüksuselt“;

6) paragrahvi 27 pealkirja täiendatakse pärastsõna "kohustused“ sõnadega "ja õigused“;

7)paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmisessõnastuses:

"21) küsimarakendusasutuselt hinnangu käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 5 ning § 26lõike 1 punktis 8 nimetatud juhtudel;“;

8) paragrahvi 27 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna "rakendusasutusega“ sõnadega "rakendusüksusega eelnevalt“;

9) paragrahvi27 täiendatakse lõigetega 3–5 järgmises sõnastuses:

"(3) Rakendusüksusel on mõjuva põhjuse korral õigus andatäiendav tähtaeg, et tagada puuduolevad perearsti nimistud ja esmatasanditervishoiu kohustuslikud põhiteenused pärast projekti abikõlblikkuselõppkuupäeva, kui kolme kuu jooksul kasutusloa saamisest ei ole teenuste osutaminetagatud.

(4) Rakendusüksusel on õigus projektilõpparuanne kinnitada ja lõppmakse välja maksta juhul, kui määruse § 2 lõike 1punktis 1 või 2 sätestatud perearsti nimistute miinimumarv ja sama paragrahvilõike 4 punktides 2–4 nimetatud teenused on tagatud ning on antud lõike 3kohane täiendav tähtaeg puuduolevate perearsti nimistute tagamiseks.

(5) Rakendusüksuselon õigus jätta finantskorrektsioon tegemata, kui esmatasandi tervisekeskuseprojektis planeeritud perearsti nimistute arvu ei ole võimalik täita toetusesaajast mitteolenevatel põhjustel, tingimusel et määruse § 2 lõike 1 punktis 1või 2 sätestatud perearstinimistute miinimumarv on täidetud ning sama paragrahvi lõike 4 punktides 2–4 nimetatud teenused on tagatud.“;

10) määruse lisas 2 asendatakse arv "29 572 571“ arvuga "35 503 299,79“.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

avalikgif