ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1533, 17. september 2021, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2016/6 ( 1 )
Euroopa Komisjon 17.09.2021 määrus number 1533; jõustumiskuupäev 10.10.2021

20.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 330/72


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1533,

17. september 2021,

millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2016/6

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, milles sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti ii,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (2) eriti selle artikli 54 lõike 4 esimese lõigu punkti b ning artikli 90 esimese lõigu punkte a, c ja f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast Fukushima tuumaelektrijaamas 11. märtsil 2011 toimunud avariid on komisjonile teatatud, et radionukliidide sisaldus teatavates Jaapanist pärit toiduainetes ületab Jaapanis toiduainete suhtes kohaldatavaid häiretasemeid. Kuna selline saastumine võib ohustada inimeste ja loomade tervist liidus, kehtestati komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 297/2011 (3) eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud toiduainete ja sööda impordi suhtes. Kõnealune rakendusmäärus tunnistati kehtetuks ja asendati järgnevalt komisjoni rakendusmäärustega (EL) nr 961/2011, (4) (EL) nr 284/2012, (5) (EL) nr 996/2012, (6) (EL) nr 322/2014 (7) ja (EL) 2016/6 (8). Järjepidevuse tagamiseks ja rakendamise hõlbustamiseks on kõnealustes määrustes sätestatud radionukliidide piirmäärad, mis on viidud kooskõlla Jaapani asjakohastes õigusaktides sätestatud määradega; seda tava tuleks jätkata.

(2)

Määrusega (EL) 2017/625 on nõutud, et kaubad, mille suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 53 kohaselt vastu võetud õigusaktides sätestatud kiireloomulisi meetmeid, peavad liitu toomisel läbima ametliku kontrolli.

(3)

Selleks et hõlbustada käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluva toidu ja sööda ametlikku kontrollimist nende liitu toomisel, on asjakohane kehtestada ametliku sertifikaadi ühtne näidis. Samuti on asjakohane sätestada nõuded ametlike sertifikaatide väljaandmiseks lisaks määruse (EL) 2017/625 II jaotise VII peatükis esitatud nõuetele ning paberkandjal sertifikaatide puhul komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/1715 (9) artikli 39 lõikes 1 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/2235 (10) artiklis 5 sätestatud nõuetele. Lisaks sellele on ühtse lähenemise tagamiseks asjakohane ette näha, et käesoleva määruse kohaselt välja antud ametlikud sertifikaadid tuleks asendada kooskõlas rakendusmäärusega (EL) 2020/2235 kehtestatud asendussertifikaatide väljaandmise korraga.

(4)

Kehtivate meetmete läbivaatamisel on arvesse võetud Jaapani ametiasutuste poolt seoses üheksanda ja kümnenda avariijärgse kasvuhooajaga (jaanuar 2019 – detsember 2020) esitatud enam kui 87 000 teadet radioaktiivsuse esinemise kohta söödas ja toidus (v.a loomaliha) ning üle 429 000 teate radioaktiivsuse esinemise kohta loomalihas.

(5)

Neid andmeid arvesse võttes näib, et teatavate toodete puhul tuleb säilitada või kehtestada kohustus enne liitu eksportimist toodetest proove võtta ja neid analüüsida, kuid teiste puhul võib kõnealuse kohustuse tühistada. Lisaks sellistele toodetele, mille suhtes seda kohustust juba kohaldatakse, on asjakohane nõuda proovide võtmist ja analüüsimist Iwate, Nagano, Niigata ja Ibaraki prefektuurist pärit metsaseente ja nendest saadud toodete, Gunma prefektuurist pärit kala ja kalandustoodete, Fukushimast pärit harilikust kilpjalast ja sellest saadud toodete ning Miyagi prefektuurist pärit jaapani osmunda ja selles saadud toodete puhul. Fukushima, Miyagi ja Gunma prefektuurist pärit araalia idandite ja nendest saadud toodete, Fukushima prefektuurist pärit bambuse ja sellest saadud toodete, Gunma prefektuurist pärit seente ja neist saadud toodete ning Shizuoka, Yamanashi ja Yamagata prefektuurist pärit jaapani silepaanaksi ja sellest saadud toodete puhul võib siiski tühistada nõude toodetest proove võtta ja analüüsida enne kõnealuste toodete liitu eksportimist. Nõuetele mittevastavusi tuvastati seoses seentega ainult metsaseente puhul, seoses hariliku kilpjalaga ainult loodusliku hariliku kilpjala puhul ning seoses (jaapani) hurmaaga ainult kuivatatud (jaapani) hurmaa puhul. Seepärast on asjakohane piirata nõuet võtta proove ja neid analüüsida ainult kõnealuste toodete vastavalt looduslike või kuivatatud vormidega.

(6)

Liitu toomisel tehtud ametlikest kontrollimistest nähtub, et Jaapani ametiasutused rakendavad liidu õiguses sätestatud eritingimusi nõuetekohaselt ning enam kui üheksa aasta vältel ei ole importimisel tehtud ametlikel kontrollimistel leitud ühtegi liidu õiguse rikkumise juhtu. Seepärast on asjakohane teha käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluva toidu ja sööda liitu toomisel ametlikke kontrolle harva.

(7)

Asjakohane on ette näha käesoleva määruse läbivaatamine ajaks, kui on selgunud üheteistkümnenda ja kaheteistkümnenda avariijärgse kasvuhooaja (2021 ja 2022) proovivõtu- ja analüüsitulemused sööda ja toidu radioaktiivsustaseme kohta.

(8)

Kuna rakendusmääruse (EL) 2016/6 muudatused on olulised, on selguse huvides asjakohane see asendada.

(9)

Uutele meetmetele sujuva ülemineku võimaldamiseks on asjakohane ette näha üleminekumeede seoses saadetistega, millega on kaasas rakendusmääruse (EL) 2016/6 kohaselt välja antud ametlikud deklaratsioonid, tingimusel et sellised ametlikud deklaratsioonid on välja antud enne käesoleva määruse jõustumist.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

1.   Käesolevas määruses sätestatakse tingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud ning liidu turule laskmiseks ette nähtud toiduainete (sh vähem tähtsad toiduained) ja sööda (nõukogu määruse (Euratom) 2016/52 (11) artikli 1 tähenduses) (edaspidi „tooted“) liitu toomiseks.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste saadetiste kategooriate suhtes, milles sisalduvate toodete brutokaal ei ületa värske toote puhul 10 kg või kuiva toote puhul 2 kg:

a)

saadetised, mis on lähetatud kaubanäidisena, laboriproovina või näituseeksponaadina ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks;

b)

saadetised, mis kuuluvad reisijate isikliku pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks või kasutamiseks;

c)

mittekaubanduslikku laadi saadetised, mis saadetakse füüsilisele isikule ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks;

d)

saadetised, mis on ette nähtud teaduslikul eesmärgil kasutamiseks.

Kui toodete kavandatud kasutuse suhtes on kahtlusi, lasub tõendamiskohustus vastavalt isikliku pagasi omanikul ja saadetise saajal.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punktis 37 osutatud „samalt territooriumilt või samast kolmandast riigist pärit“ saadetis, et:

see on pärit samast Jaapani prefektuurist selliste toodete puhul, millest proovide võtmist ja analüüsimist nõutakse artikliga 4;

see on pärit Jaapani ühest või mitmest prefektuurist, mis kõik on artikli 4 lõikes 3 osutatud olukorras, muude käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluvate toodete puhul.

Artikkel 3

Liitu toomise tingimused

1.   Tooteid võib liitu tuua üksnes juhul, kui need vastavad käesolevale määrusele.

2.   Tseesium-134 ja tseesium-137 kogusisalduse piirmäär toodetes peab vastama käesoleva määruse I lisas esitatud piirmääradele.

3.   Iga II lisas loetletud, Jaapanist pärit või sealt lähetatud ja kombineeritud nomenklatuuri asjakohase koodiga toodete saadetisega peab olema kaasas artiklis 4 osutatud ametlik sertifikaat. Iga saadetis peab olema tuvastatav identifitseerimiskoodiga, mis märgitakse ametlikule sertifikaadile ja määruse (EL) 2017/625 artiklis 56 osutatud ühtsesse sisseveodokumenti.

4.   II lisas esitatud toodete loetelu ei piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2283 (12) nõuete kohaldamist.

Artikkel 4

Ametlik sertifikaat

1.   Iga II lisas osutatud ja seal nimetatud CN-koodi alla kuuluva, Jaapanist pärit või sealt lähetatud toodete saadetisega ja liittoodetega, mis sisaldab II lisas loetletud tooteid üle 50 %, peab olema kaasas kehtiv ametliku sertifikaadi originaal, mis on koostatud ja allkirjastatud vastavalt artiklile 5.

2.   Lõikes 1 osutatud ametliku sertifikaadiga tõendatakse, et tooted vastavad Jaapanis kohaldatavale õigusele ning I lisas esitatud tseesium-134 ja tseesium-137 kogusisalduse piirmäärale.

3.   Lõikes 1 osutatud ametlikus sertifikaadis märgitakse samuti, et kehtib üks järgmistest:

a)

toode ei ole pärit ega ole lähetatud ühestki II lisas loetletud prefektuurist, mille puhul on sellest tootest vaja võtta proove ja neid analüüsida;

b)

toode on lähetatud, kuid ei ole pärit ühestki II lisas loetletud prefektuurist ning sellest tuleb võtta proove ja neid analüüsida, ning see ei ole teeloleku või töötlemise ajal saanud radioaktiivset kiirgust;

c)

toode on pärit mõnest II lisas loetletud prefektuurist, mille puhul on sellest tootest vaja võtta proove ja neid analüüsida, ning tootega on kaasas proovivõtu- ja analüüsitulemuste aruanne;

d)

toote või selles enam kui 50 % ulatuses sisalduvate koostisosade päritolu on teadmata ning tootega on kaasas proovivõtu- ja analüüsitulemuste aruanne.

4.   II lisas osutatud, Fukushima ja Gunma prefektuuri rannikuvetes püütud või kogutud kala ja kalandustoodetega peab olema kaasas lõikes 1 osutatud ametlik sertifikaat ning proovivõtu- ja analüüsitulemuste aruanne, sõltumata sellest, millises Jaapani asukohas sellised tooted on lossitud.

Artikkel 5

Ametliku sertifikaadi koostamine ja allkirjastamine

1.   Artiklis 4 osutatud ametlik sertifikaat tuleb koostada III lisas esitatud näidise järgi.

2.   Artikli 4 lõike 3 punktides a ja b osutatud toodete ametlikule sertifikaadile kirjutab alla Jaapani pädeva asutuse volitatud esindaja või Jaapani pädeva asutuse volitatud üksuse volitatud esindaja, kes toimib Jaapani pädeva asutuse volituse alusel ja järelevalve all.

3.   Artikli 4 lõike 3 punktides c ja d ning artikli 4 lõikes 4 osutatud toodete ametlikule sertifikaadile kirjutab alla Jaapani pädeva asutuse volitatud esindaja; iga ametliku sertifikaadiga peab kaasas olema proovivõtu- ja analüüsitulemuste aruanne.

4.   Ametlik sertifikaat peab vastama rakendusmääruse (EL) 2020/2235 artiklis 5 sätestatud ametlikke sertifikaate käsitlevatele nõuetele.

5.   Pädevad asutused võivad anda välja ametliku asendussertifikaadi ainult kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) 2020/2235 artiklis 6 sätestatud eeskirjadega.

6.   Ametlik sertifikaat koostatakse käesoleva määruse IV lisas esitatud juhiste alusel.

Artikkel 6

Ametlikud kontrollid liitu toomisel

1.   Artikli 4 lõikes 1 osutatud toodete saadetised peavad liitu toomisel läbima piiripunktis ametliku kontrolli.

2.   Muude kui artikli 4 lõikes 4 osutatud toodete identsus- ja füüsilise kontrolli võib teha määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a osutatud kontrollipunktides kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/2123 (13).

3.   Lisaks kõikide saadetiste dokumentide kontrollimisele teevad piiripunkti või kontrollipunktide pädevad asutused pistelisi identsus- ja füüsilisi kontrolle, sealhulgas laboratoorseid analüüse tseesium-134 ja tseesium-137 esinemise kohta. Analüüsitulemused tuleb teha kättesaadavaks hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

Artikkel 7

Vabasse ringlusse lubamine

Tolliasutused lubavad artikli 4 lõikes 1 osutatud toodete saadetised vabasse ringlusse ainult sel juhul, kui on esitatud määruse (EL) 2017/625 artikli 57 lõike 2 punktiga b ette nähtud nõuetekohaselt koostatud ühtne sisseveodokument, millega kinnitatakse, et saadetis vastab kõnealuse määruse artikli 1 lõikes 2 osutatud kohaldatavatele normidele.

Artikkel 8

Läbivaatamine

Käesolev määrus vaadatakse läbi enne 30. juunit 2023.

Artikkel 9

Kehtetuks tunnistamine

Rakendusmäärus (EL) 2016/6 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 10

Üleminekusäte

Rakendusmääruse (EL) 2016/6 kohaldamisalasse kuuluvaid sööda ja toidu saadetisi, millega on kaasas rakendusmääruse (EL) 2016/6 kohaselt enne 10. oktoobrit 2021 välja antud ametlik deklaratsioon, võib liitu importida rakendusmääruses (EL) 2016/6 sätestatud tingimustel.

Artikkel 11

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. september 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(2)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(3)  Komisjoni 25. märtsi 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 297/2011, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (ELT L 80, 26.3.2011, lk 5).

(4)  Komisjoni 27. septembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 961/2011, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 297/2011 (ELT L 252, 28.9.2011, lk 10).

(5)  Komisjoni 29. märtsi 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 284/2012, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 961/2011 (ELT L 92, 30.3.2012, lk 16).

(6)  Komisjoni 26. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 996/2012, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 284/2012 (ELT L 299, 27.10.2012, lk 31).

(7)  Komisjoni 28. märtsi 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 322/2014, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (ELT L 95, 29.3.2014, lk 1).

(8)  Komisjoni 5. jaanuari 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/6, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 322/2014 (ELT L 3, 6.1.2016, lk 5).

(9)  Komisjoni 30. septembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1715, millega kehtestatakse ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi ja selle süsteemikomponentide toimimise eeskirjad (IMSOCi määrus) (ELT L 261, 14.10.2019, lk 37).

(10)  Komisjoni 16. detsembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/2235, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) 2016/429 ja (EL) 2017/625 rakenduseeskirjad seoses loomatervise sertifikaatide näidiste, ametlike sertifikaatide näidiste ja loomatervise/ametlike sertifikaatide näidistega teatavate looma- ja kaubakategooriate saadetiste liitu toomiseks ja liidusiseseks liikumiseks, selliste sertifikaatidega seotud ametliku sertifitseerimisega ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 599/2004, rakendusmäärused (EL) nr 636/2014 ja (EL) 2019/628, direktiiv 98/68/EÜ ning otsused 2000/572/EÜ, 2003/779/EÜ ja 2007/240/EÜ (ELT L 442, 30.12.2020, lk 1).

(11)  Nõukogu 15. jaanuari 2016. aasta määrus (Euratom) 2016/52, millega kehtestatakse toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra puhul ning tunnistatakse kehtetuks määrus (Euratom) nr 3954/87 ja komisjoni määrused (Euratom) nr 944/89 ja (Euratom) nr 770/990 (ELT L 13, 20.1.2016, lk 2).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (ELT L 327, 11.12.2015, lk 1).

(13)  Komisjoni 10. oktoobri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2123, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 selles osas, millistel juhtudel ja tingimustel võib teatavate kaupade identsus- ja füüsilist kontrolli teha kontrollipunktis ning dokumentide kontrolli mujal kui piiripunktis (ELT L 321, 12.12.2019, lk 64).


I LISA

Toidu piirmäärad (1) (Bq/kg)

 

Imiku- ja väikelapsetoidud

Piim ja piimapõhised joogid

Mineraalvesi ja muud sarnased joogid ning fermenteerimata teelehtedest valmistatud tee

Muu toit

Tseesium-134 ja tseesium-137 kogusisaldus

50

50

10

100


Sööda piirmäärad (2) (Bq/kg)

 

Veiste ja hobuste sööt

Seasööt

Kodulindude sööt

Kalasööt (3)

Tseesium-134 ja tseesium-137 kogusisaldus

100

80

160

40


(1)  Kuivatatud toodete puhul, millele on vaja enne tarbimist vett lisada, kehtivad piirmäärad juba tarbimisvalmis toote suhtes.

Kuivatatud seente puhul kohaldatakse töötlemistegurit 5.

Tee puhul kohaldatakse piirmäärasid fermenteerimata teelehtedest keedetud joogivalmis tee suhtes. Piirmäär 10 Bq/kg fermenteerimata teelehtedest valmistatud tee puhul vastab 500 Bq/kg kuivatatud teelehtede puhul.

(2)  Piirmäär kehtib sööda puhul, mille niiskusesisaldus on 12 %.

(3)  Välja arvatud dekoratiivkalade sööt.


II LISA

Toit ja sööt, millest tuleb enne liitu eksportimist võtta proovid ning määrata tseesium-134 ja tseesium-137 sisaldus

a)

Fukushima prefektuurist pärit tooted:

metsaseened ja neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ja ex 2005 99 80 alla;

kala ja kalandustooted, mis kuuluvad CN-koodide 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 ja 1604 alla, välja arvatud:

kuldsaba-seriool (Seriola quinqueradiata) ja hiidseriool (Seriola lalandi), mis kuuluvad CN-koodide ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90 alla;

merevaik-seriool (Seriola dumerili), mis kuulub CN-koodide ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90 alla;

suur pagrus (Pagrus major), mis kuulub CN-koodide 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90 alla;

havai ebahobumakrell (Pseudocaranx dentex), mis kuulub CN-koodide ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90 alla;

idatuun (Thunnus orientalis), mis kuulub CN-koodide ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 ja ex 1604 20 70 alla;

jaapani makrell (Scomber japonicus), mis kuulub CN-koodide ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ja ex 1604 20 50 alla;

looduslik harilik kilpjalg (Pteridium aquilinum) ning sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

jaapani silepaanaksi (Eleutherococcus sciadophylloides) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

kuivatatud (jaapani) hurmaa (Diospyros sp.) ning sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 ja ex 0813 50 alla;

b)

Miyagi prefektuurist pärit tooted:

metsaseened ja neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ja ex 2005 99 80 alla;

bambuse (Phyllostachys pubescens) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 ja 2005 91 00 alla;

looduslik harilik kilpjalg (Pteridium aquilinum) ning sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

jaapani silepaanaksi (Eleutherococcus sciadophylloides) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

jaapani osmunda (Osmunda japonica) ning sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 99, 0710 80, 0711 90 ja 0712 90 alla;

c)

Gunma prefektuurist pärit tooted:

kala ja kalandustooted, mis kuuluvad CN-koodide 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 ja 1604 alla, välja arvatud:

kuldsaba-seriool (Seriola quinqueradiata) ja hiidseriool (Seriola lalandi), mis kuuluvad CN-koodide ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90 alla;

merevaik-seriool (Seriola dumerili), mis kuulub CN-koodide ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90 alla;

suur pagrus (Pagrus major), mis kuulub CN-koodide 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90 alla;

havai ebahobumakrell (Pseudocaranx dentex), mis kuulub CN-koodide ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90 alla;

idatuun (Thunnus orientalis), mis kuulub CN-koodide ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 ja ex 1604 20 70 alla;

jaapani makrell (Scomber japonicus), mis kuulub CN-koodide ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ja ex 1604 20 50 alla;

jaapani silepaanaksi (Eleutherococcus sciadophylloides) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

d)

Yamanashi, Yamagata, Iwate või Shizuoka prefektuurist pärit tooted:

metsaseened ja neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ja ex 2005 99 80 alla;

e)

Ibaraki, Nagano või Niigata prefektuurist pärit tooted:

metsaseened ja neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 ja ex 2005 99 80 alla;

jaapani silepaanaksi (Eleutherococcus sciadophylloides) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

f)

liittooted, mis sisaldavad koguseliselt üle 50 % tooteid, mis on loetletud käesoleva lisa punktides a–e.


III LISA

ARTIKLIS 4 OSUTATUD AMETLIKU SERTIFIKAADI NÄIDIS

Image 1

 

JAAPAN

Ametlik sertifikaat toidu või sööda liitu sissetoomiseks

 

II.

Ametlik sertifitseerimine

II.a

Sertifikaadi viitenumber

II.b

IMSOCi viitenumber

 

Kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/1533, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid,

…(rakendusmääruse (EL) 2021/1533 artikli 5 lõikes 2 või 3 osutatud volitatud esindaja)

TÕENDAB, et saadetis vastab Jaapani kehtivates õigusaktides tseesium-134 ja tseesium-137 kogusisalduse kohta kehtestatud piirmääradele.

TÕENDAB, et saadetis sisaldab:

rakendusmääruse (EL) 2021/1533 II lisas osutatud tooteid, mis ei ole pärit ega ole lähetatud ühestki rakendusmääruse (EL) 2021/1533 II lisas loetletud prefektuurist, mille puhul nõutakse sellest tootest proovi võtmist ja analüüsi;

rakendusmääruse (EL) 2021/1533 II lisas osutatud tooteid, mis on lähetatud, aga ei ole pärit ühestki rakendusmääruse (EL) 2021/1533 II lisas loetletud prefektuurist, mille puhul nõutakse sellest tootest proovi võtmist ja analüüsi ning mis ei ole teeloleku või töötlemise ajal saanud radioaktiivset kiirgust;

rakendusmääruse (EL) 2021/1533 II lisas osutatud tooteid, mis on pärit mõnest rakendusmääruse (EL) 2021/1533 II lisas loetletud prefektuurist, mille puhul nõutakse sellest tootest proovi võtmist ja analüüsi ning millest on võetud proov … (kuupäev) ja et seda on laboratoorselt analüüsitud … (kuupäev) … (labori nimetus), et teha kindlaks radionukliidide tseesium-134 ja tseesium-137 sisaldus. Lisatud on analüüsiaruanne;

rakendusmääruse (EL) 2021/1533 II lisas osutatud teadmata päritoluga tooteid või nendest saadud toodet, või segasööta või liittoitu, mis sisaldab neid tooteid koostisosa(de)na koguseliselt üle 50 %, millest on võetud proov … (kuupäev), ja et seda on laboratoorselt analüüsitud … (kuupäev) … (labori nimetus), et teha kindlaks radionukliidide tseesium-134 ja tseesium-137 sisaldus. Lisatud on analüüsiaruanne.

[koht]… [kuupäev] …

Märkused

Vt täitmise juhised komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/1533 IV lisas.

II osa. Allkirja värv peab erinema teksti värvist. Sama põhimõte kehtib ka templite suhtes, v.a reljeeftemplid ja vesimärgid.

 

Rakendusmääruse 2021/1533 artikli 5 lõikes 2 või 3 osutatud volitatud esindaja allkiri ja tempel


IV LISA

ARTIKLIS 4 OSUTATUD AMETLIKU SERTIFIKAADI TÄITMISE JUHISED

Üldist

Märgistage sobiva variandi lahter ristiga (X).

Lühendi „ISO“ kasutamisel on tegemist riiki tähistava rahvusvahelise kahetäheliste koodiga vastavalt rahvusvahelisele standardile ISO 3166 alpha-2 (1).

Lahtrites I.15, I.18, I.20 võib valida ainult ühe variandi.

Kui ei ole teisiti märgitud, on lahtrite täitmine kohustuslik.

Kui kaubasaaja, sisenemise piiripunkti või veo üksikasju (st transpordivahend ja kuupäev) muudetakse pärast sertifikaadi väljaandmist, peab saadetise eest vastutav ettevõtja teavitama sellest sisenemise liikmesriigi pädevat asutust. Sellise muudatuse puhul ei ole asendussertifikaati vaja taotleda.

Kui ametlik sertifikaat esitatakse IMSOCis, kohaldatakse järgmist:

I osas märgitud kanded või lahtrid kujutavad endast andmesõnastikke ametliku sertifikaadi elektroonilise versiooni jaoks;

ametliku sertifikaadi näidise I osa lahtrite järjestus ning lahtrite suurus ja kuju on soovituslikud;

kui tempel on nõutav, käsitatakse selle elektroonilise vastena e-templit. Tempel peab vastama määruse (EL) 2017/625 artikli 90 esimese lõigu punktis f osutatud elektrooniliste sertifikaatide väljaandmise normidele.

I OSA

Lähetatud saadetise andmed

Riik:

Ametlikku sertifikaati välja andva kolmanda riigi nimi.

Lahter I.1.

Kaubasaatja/eksportija: saadetist lähetava füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress (tänav, linn ja piirkond, vajaduse korral provints või osariik), mis peab asuma asjaomases kolmandas riigis.

Lahter I.2.

Sertifikaadi viitenumber: kolmanda riigi pädeva asutuse enda liigituse kohaselt määratud kohustuslik kordumatu kood. See lahter on kohustuslik kõigi ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi (edaspidi „IMSOC“) edastamata ametlike sertifikaatide puhul.

Lahter I.2.a.

IMSOCi viitenumber: IMSOCis automaatselt määratud kordumatu viitekood, kui ametlik sertifikaat on IMSOCis registreeritud. Seda lahtrit ei ole vaja täita IMSOCisse edastamata ametlike sertifikaatide puhul.

Lahter I.3.

Pädev keskasutus: ametlikku sertifikaati välja andva kolmanda riigi pädeva keskasutuse nimetus.

Lahter I.4.

Pädev kohalik asutus: vajaduse korral ametlikku sertifikaati välja andva kolmanda riigi pädeva kohaliku asutuse nimetus.

Lahter I.5.

Kaubasaaja/importija: selle füüsilise või juriidilise isiku nimi ja aadress, kellele saadetis on liikmesriigis ette nähtud.

Lahter I.6.

Saadetise eest vastutav ettevõtja: selle isiku nimi ja aadress, kes vastutab liidus saadetise eest, kui see on jõudnud piiripunkti, ning kes importijana või importija nimel esitab vajalikud sertifikaadid pädevatele asutustele. Selle lahtri täitmine on vabatahtlik.

Lahter I.7.

Päritoluriik: selle riigi nimi ja ISO-kood, kust kaup on pärit või kus see on kasvatatud, koristatud või toodetud.

Lahter I.8.

Prefektuur, kust kaubad on pärit, kus need on kasvatatud, kogutud või toodetud.

Lahter I.9.

Sihtriik: toodete sihtriigiks oleva Euroopa Liidu liikmesriigi nimi ja ISO-kood.

Lahter I.11.

Lähtekoht: nende majandite või ettevõtete nimi ja aadress, kust tooted on pärit.

Toiduainesektori ettevõtte mis tahes üksus. Märkida tuleb üksnes tooteid lähetava ettevõtte nimi. Rohkem kui üht kolmandat riiki hõlmava kaubanduse (kolmnurkkaubandus) puhul on lähtekoht ekspordiahela viimane kolmanda riigi ettevõte, kust lõplik saadetis liitu transporditakse.

Lahter I.12.

Sihtkoht: selle teabe esitamine on vabatahtlik.

Turule laskmise eesmärgil: koht, kuhu tooted lõplikuks mahalaadimiseks saadetakse. Vajaduse korral märkida sihtkoha majandite või ettevõtete nimi, aadress ja tunnustamisnumber.

Lahter I.14.

Väljumiskuupäev ja -aeg transpordivahendi (lennuk, laev, raudtee- või maanteesõiduk) väljumise kuupäev.

Lahter I.15.

Transpordivahend: lähteriigist väljuv transpordivahend.

Transpordiliik: lennuk, laev, raudtee- või maanteesõiduk või muu. „Muu“ tähendab nõukogu määrusega (EÜ) nr 1/2005 (2) reguleerimata transpordiliiki.

Transpordivahendi identifitseerimisandmed: lennukite puhul lennu number, laevade puhul laeva nimi/nimed, raudteesõidukite puhul rongi tunnusandmed ja vaguni number ning maanteesõidukite puhul registreerimismärk ja vajaduse korral haagise registreerimismärk.

Parvlaeva puhul tuleb esitada ka maanteesõiduki identifitseerimist võimaldav registreerimismärk ja vajaduse korral haagise registreerimismärk ning reisiks kavandatud parvlaeva nimi.

Lahter I.16.

Sisenemise piiripunkt: märkida piirpunkti nimi ja selle IMSOCis määratud tunnuskood.

Lahter I.17.

Saatedokumendid:

 

laboriaruanne: märkida artikli 4 lõike 3 punktis c ja artikli 4 lõikes 4 osutatud laborianalüüside aruande/tulemuste viitenumber ja väljaandmise kuupäev.

 

Muud: kui saadetisele on lisatud mõni muu dokument, nt äridokument, tuleb märkida selle liik ja viitenumber (nt lennuveokirja number, laeva lastikirja number või rongi või maanteesõiduki puhul kaubasaatelehe number).

Lahter I.18.

Veotingimused: nõutud temperatuurikategooria toodete veo ajal (keskkonnatemperatuur, jahutatud, külmutatud). Valida võib ainult ühe kategooria.

Lahter I.19.

Konteineri nr/plommi nr: vajaduse korral vastavad numbrid.

Konteineri number tuleb esitada, kui kaupa veetakse suletud konteinerites.

Märkida tuleb üksnes ametliku plommi number. Ametlik plomm kehtib, kui plomm on konteineri, veoauto või raudteevaguni külge pandud ametliku sertifikaadi välja andnud pädeva asutuse järelevalve all.

Lahter I.20.

Kaup on deklareeritud järgmisel eesmärgil: märkida toodete kavandatud kasutusotstarve, nagu on sätestatud liidu asjaomases ametlikus sertifikaadis.

Inimtoit: ainult inimtoiduks ettenähtud tooted.

Lahter I.22.

Siseturu jaoks: kõik saadetised, mis on ette nähtud turule laskmiseks liidus.

Lahter I.23.

Pakkeüksuste üldarv: pakkeüksuste arv. Lahtise lasti puhul on selle lahtri täitmine vabatahtlik.

Lahter I.24.

Kogus:

 

Kogunetokaal: netokaal määratletakse kaupade massina ilma kontaktpakendite ja muude pakenditeta.

 

Kogubrutokaal: kogukaal kilogrammides. Brutokaal määratletakse toodete kogukaaluna koos kontaktpakendite ja muu pakendiga, välja arvatud transpordikonteinerid ja muu transpordivarustus.

Lahter I.25.

Kauba kirjeldus: märkida Maailma Tolliorganisatsiooni määratletud asjaomane harmoneeritud süsteemi kood („HS-kood“) ja jaotis, nagu on osutatud nõukogu määruses (EMÜ) nr 2658/87 (3). Kõnealust tollikirjeldust tuleb vajaduse korral täiendada toodete klassifitseerimiseks vajaliku lisateabega.

Märkida liik, tooteliik, pakkeüksuste arv, pakendi liik, partii number, netokaal ja lõpptarbija (st kas tooted on pakendatud lõpptarbija jaoks).

Liik: teaduslik nimetus või nagu määratletud kooskõlas liidu õigusega.

Pakendi liik: Märkida pakendiliik.

II OSA

Ametlik sertifitseerimine

Käesoleva osa peab täitma rakendusmääruse (EL) 2021/1533 artikli 5 lõikes 2 või 3 osutatud volitatud esindaja.

Lahter II.

Ametlik sertifikaat: palun täitke käesolev osa vastavalt liidu erinõuetele, mis on seotud toodete laadiga.

Kui ametlikku sertifikaati ei edastata IMSOCis, peab ametlikku sertifikaati välja andev volitatud ametnik kriipsutama läbi need kinnitused, mis ei ole asjakohased, kinnitades seda oma nimetähtede ja templiga, või need kinnitused ametlikust sertifikaadist täielikult välja jätma.

Kui ametlik sertifikaat antakse välja IMSOCis, tuleb kinnitused, mis ei ole asjakohased, läbi kriipsutada või ametlikust sertifikaadist täielikult välja jätta.

Lahter II.a.

Sertifikaadi viitenumber: sama viitenumber nagu lahtris I.2.

Lahter II.b.

IMSOCi viitenumber: sama viitenumber nagu lahtris I.2.a. Kohustuslik ainult IMSOCis välja antud ametlike sertifikaatide puhul.

Volitatud esindaja

:

kolmanda riigi pädeva asutuse ametnik, keda selline asutus on volitanud ametlikke sertifikaate allkirjastama: nimi trükitähtedega, kvalifikatsioon ja ametinimetus, vajaduse korral pädeva asutuse tunnusnumber ja originaaltempli jäljend ning kuupäev ja allkiri.


(1)  Riiginimed ja koodi elemendid: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Komisjoni 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1).

(3)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


Top

avalikgif