ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni määrus (EL) 2021/1532, 17. september 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses 3-(1-((3,5-dimetüülisoksasool-4-üül)metüül)-1H-pürasool-4-üül)-1-(3-hüdroksübensüül)imidasolidiin-2,4-diooni lisamisega liidu lõhna- ja maitseainete loetellu ( 1 )
Euroopa Komisjon 17.09.2021 määrus number 1532; jõustumiskuupäev 10.10.2021

redaktsioon

20.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 330/69


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/1532,

17. september 2021,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses 3-(1-((3,5-dimetüülisoksasool-4-üül)metüül)-1H-pürasool-4-üül)-1-(3-hüdroksübensüül)imidasolidiin-2,4-diooni lisamisega liidu lõhna- ja maitseainete loetellu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1334/2008, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 2000/13/EÜ, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisas on esitatud liidu loetelu toidus kasutada lubatud lõhna- ja maitseainetest ning nende lähtematerjalidest ja selliste ainete kasutamise tingimused.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 872/2012 (3) võeti vastu lõhna- ja maitseainete loetelu ja kanti see loetelu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa A osasse.

(3)

Kõnealust loetelu võib ajakohastada vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikes 1 osutatud ühtsele menetlusele kas komisjoni algatusel või pärast liikmesriigi või huvitatud isiku esitatud taotluse saamist.

(4)

10. augustil 2012 esitati komisjonile taotlus lubada kasutada 3-(1-((3,5-dimetüülisoksasool-4-üül)metüül)-1H-pürasool-4-üül)-1-(3-hüdroksübensüül)imidasolidiin-2,4-diooni (FLi nr 16.127) lõhna- ja maitseainena mitmesugustes toitudes, mis kuuluvad peamiselt mitmesse liidu lõhna- ja maitseainete ning nende lähtematerjalide loetelus osutatud toidugruppi. Komisjon teavitas taotlusest Euroopa Toiduohutusametit (edaspidi „toiduohutusamet“) ja küsis selle kohta toiduohutusameti arvamust. Komisjon tegi taotluse vastavalt määruse (EÜ) nr 1331/2008 artiklile 4 ka liikmesriikidele kättesaadavaks.

(5)

Toiduohutusamet hindas 21. juunil 2016 vastu võetud arvamuses (4) aine, mille FLi number on 16.127, ohutust ja jõudis järeldusele, et selle kasutamine ei ole ohtlik, kui see piirdub eri toidugruppide eri toitude puhul konkreetselt kehtestatud piirnormidega. Toiduohutusamet märkis ka, et kõnealusel ainel on lõhna ja maitset muutvad omadused.

(6)

Kuna aine, mille FLi number on 16.127, kasutamine lõhna- ja maitseainena ei ole konkreetsete kasutustingimuste korral ohtlik ega eksita eeldatavasti tarbijat, on toiduohutusameti arvamust silmas pidades asjakohane sellist kasutamist lubada.

(7)

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa A osa tuleks seega vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa A osa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. september 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 34.

(2)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 1.

(3)  Komisjoni 1. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 872/2012, millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2232/96 ettenähtud lõhna- ja maitseainete loetelu, lisatakse see Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisasse ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1565/2000 ja komisjoni otsus nr 1999/217/EÜ (ELT L 267, 2.10.2012, lk 1).

(4)  EFSA Journal 2016; 14(7):4334.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa A osa 2. jao tabelisse 1 lisatakse ainet, mille FLi number on 16.126, käsitleva kande järele ainet, mille FLi number on 16.127, käsitlev kanne:

„16.127

3-(1-((3,5-dimetüülisoksasool-4-üül)metüül)-1H-pürasool-4-üül)-1-(3-hüdroksübensüül)imidasolidiin-2,4-dioon

1119831-25–2

2161

 

vähemalt 99 %, analüüs (HPLC/UV)

Piirangud kasutamisel lõhna- ja maitseainena

 

Toidugrupis 1.4: kuni 4 mg/kg

 

Toidugrupis 1.8: kuni 8 mg/kg

 

Toidugrupis 3: kuni 4 mg/kg

 

Toidugrupis 5.1: kuni 15 mg/kg

 

Toidugrupis 5.2: kuni 16 mg/kg

 

Toidugrupis 5.3: kuni 30 mg/kg

 

Toidugrupis 5.4: kuni 15 mg/kg

 

Toidugrupis 6.3: kuni 25 mg/kg

 

Toidugrupis 12.1: kuni 75 mg/kg

 

Toidugrupis 12.2: kuni 100 mg/kg

 

Toidugrupis 12.3: kuni 25 mg/kg

 

Toidugrupis 12.4: kuni 25 mg/kg

 

Toidugrupis 12.5: kuni 4 mg/kg

 

Toidugrupis 13.2: kuni 4 mg/kg

 

Toidugrupis 13.3: kuni 4 mg/kg

 

Toidugrupis 14.1.4: kuni 4 mg/l (ainult piimatootepõhiste jookide puhul)

 

Toidugrupis 14.1.5: kuni 8 mg/kg

 

Toidugrupis 15.1: kuni 20 mg/kg

 

Toidugrupis 16: kuni 4 mg/l (ainult piimatootepõhiste dessertide puhul)

 

EFSA“


Top

avalikgif