ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni määrus (EL) 2021/1531, 17 september 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aklonifeeni, akrinatriini, Bacillus pumilus QST 2808, etirimooli, pentiopüraadi, pikloraami ja Pseudomonas sp. tüve DSMZ 13134 jääkide piirnormidega ( 1 )
Euroopa Komisjon 17.09.2021 määrus number 1531; jõustumiskuupäev 10.10.2021

20.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 330/44


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/1531,

17 september 2021,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aklonifeeni, akrinatriini, Bacillus pumilus QST 2808, etirimooli, pentiopüraadi, pikloraami ja Pseudomonas sp. tüve DSMZ 13134 jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 1 ja artikli 14 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Aklonifeeni, akrinatriini ja etirimooli jääkide piirnormid on kehtestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas. Pentiopüraadi ja pikloraami jääkide piirnormid on kehtestatud nimetatud määruse III lisa A osas. Bacillus pumilus QST 2808 ja Pseudomonas sp. tüve DSMZ 13134 jääkide piirnorme ei ole määruses (EÜ) nr 396/2005 eraldi kehtestatud ning neid aineid ei ole kantud kõnealuse määruse IV lisasse, mistõttu kohaldatakse kõnealuse määruse artikli 18 lõike 1 punktis b sätestatud vaikeväärtust 0,01 mg/kg.

(2)

Seoses loa andmisega toimeainet aklonifeeni sisaldava taimekaitsevahendi kasutamiseks ristiköömne ja köömne puhul on esitatud määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 6 lõike 1 kohane taotlus muuta kehtivaid jääkide piirnorme.

(3)

Akrinatriini kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega aedsalati puhul. Pentiopüraadi kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega varsselleri ja salat-apteegitilli puhul. Pikloraami kohta on selline taotlus esitatud seoses kasutamisega õisikkapsaste puhul.

(4)

Asjaomased liikmesriigid hindasid kõnealuseid taotlusi vastavalt määruse (EÜ) nr 396/2005 artiklile 8 ja hindamisaruanded edastati komisjonile.

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) hindas kõnealuseid taotlusi ja hindamisaruandeid, analüüsides eelkõige ohtu tarbijatele ja vajaduse korral ka loomadele, ning esitas jääkide kavandatud piirnormide kohta põhjendatud arvamused (2). Amet edastas need arvamused taotlejatele, komisjonile ja liikmesriikidele ning tegi need üldsusele kättesaadavaks.

(6)

Amet jõudis kõikide taotluste puhul järeldusele, et kõik andmenõuded on täidetud ja et vastavalt Euroopa 27 konkreetse tarbijarühma tarbijate kokkupuudet käsitlevale hinnangule on taotlejate soovitud muudatused jääkide piirnormides tarbijaohutuse seisukohalt vastuvõetavad. Amet võttis arvesse uusimat teavet kõnealuste ainete toksikoloogiliste omaduste kohta. Hinnangute kohaselt ei teki ei tarbijate eluaegsel kokkupuutel kõnealuste ainetega kõigi selliseid aineid sisaldada võivate toiduainete tarbimisel ega ka asjaomaste toodete suures koguses tarbimisega kaasneval lühiajalisel kokkupuutel ohtu ületada aktsepteeritavat päevadoosi või akuutset standarddoosi.

(7)

Komisjoni määrusega (EL) 2020/1566 (3) on muudetud mitut etirimoolijääkide piirnormi. Nimetatud määrusega vähendati etirimoolijääkide piirnormi kurkide puhul aruandlusvea tõttu väärtuseni 0,05 mg/kg. Etirimool on mitmes liikmesriigis taimekaitsevahendite koosseisus praegu kasutatava bupirimaadi peamine metaboliit. Sellest tulenevalt võib etirimoolijääkide piirnormi vähendamine tuua kaasa selle piirnormi ületamise bupirimaadi seadusliku kasutamise tulemusena. Selle ärahoidmiseks esitas asjaomane referentliikmesriik 25. augustil 2020 ametile muudetud hindamisaruande ning amet avaldas 30. septembril 2020 asjaomase põhjendatud arvamuse (4) paranduse, soovitades kehtestada kurkide puhul etirimoolijääkide piirnormi väärtusel 0,2 mg/kg. Õiguskindluse huvides on asjakohane kohaldada käesolevas määruses kurkide jaoks sätestatud etirimoolijääkide piirnormi alates samast kuupäevast, mil hakatakse kohaldama määrust (EL) 2020/1566.

(8)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1 esitas amet põhjendatud arvamused Bacillus pumilus QST 2808 ja Pseudomonas sp. tüve DSMZ 13134 kohta (5) (6). Nendes arvamustes soovitas amet lisada kõnealused kaks ainet määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisasse.

(9)

Kuna jääkide piirnormide asjakohaste muudatuste puhul on lähtutud ameti põhjendatud arvamustest ja arvesse võetud käsitletava küsimusega seotud asjakohaseid tegureid, on need muudatused kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõike 2 nõuetega.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse seoses kurkides esineda võivate etirimoolijääkide piirnormiga alates 17. maist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. september 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  Euroopa Toiduohutusameti allpool osutatud teaduslikud aruanded on kättesaadavad aadressil http://www.efsa.europa.eu.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for aclonifen in fennel seed and caraway fruit („Põhjendatud arvamus aklonifeenijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta ristiköömne ja köömne puhul“). EFSA Journal 2020; 18(7): 6219.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acrinathrin in lettuce („Põhjendatud arvamus akrinatriinijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta aedsalati puhul“). EFSA Journal 2020; 18(7): 6218.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for penthiopyrad in Florence fennels and celeries („Põhjendatud arvamus pentiopüraadijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta varsselleri ja salat-apteegitilli puhul“). EFSA Journal 2020; 18(9): 6259.

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for picloram in flowering brassica („Põhjendatud arvamus pikloraamijääkide kehtiva piirnormi muutmise kohta õisikkapsaste puhul“). EFSA Journal 2020; 18(10): 6272.

(3)  Komisjoni 27. oktoobri 2020. aasta määrus (EL) 2020/1566, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses bupirimaadi, karfentrasoon-etüüli, etirimooli ja püriofenooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (ELT L 358, 28.10.2020, lk 30).

(4)  Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bupirimate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Põhjendatud arvamus bupirimaadijääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12“). EFSA Journal 2019; 17(7): 5757.

(5)  Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for Bacillus pumilus QST 2808 according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Põhjendatud arvamus Bacillus pumilus QST 2808 jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12“). EFSA Journal 2020; 18(5): 6115.

(6)  Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Põhjendatud arvamus Pseudomonas sp. tüve DSMZ 13134 jääkide kehtivate piirnormide läbivaatamise kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikliga 12“). EFSA Journal 2020; 18(8): 6234.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisas asendatakse aklonifeeni, akrinatriini ja etirimooli käsitlevad veerud järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme  (1)

Aklonifeen

Akrinatriin (F)

Etirimool (A) (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

0,01 (*1)

 

 

0110000

Tsitrusviljad

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0110010

Greibid

 

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

 

0110040

Laimid

 

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

 

0110990

Muud

 

 

 

0120000

Pähklid

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0120010

Mandlid

 

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

 

0120030

Kašupähklid

 

 

 

0120040

Kastanid

 

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

 

0120990

Muud

 

 

 

0130000

Õunviljad

 

0,02 (*1)

 

0130010

Õunad

 

 

0,06

0130020

Pirnid

 

 

0,06

0130030

Küdooniad

 

 

0,01 (*1)

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

0,01 (*1)

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

0,01 (*1)

0130990

Muud

 

 

0,01 (*1)

0140000

Luuviljad

 

0,02 (*1)

 

0140010

Aprikoosid

 

 

0,04

0140020

Maguskirsid

 

 

0,01 (*1)

0140030

Virsikud

 

 

0,04

0140040

Ploomid

 

 

0,01 (*1)

0140990

Muud

 

 

0,01 (*1)

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

0151000

a)

Viinamarjad

 

 

0,4 (+)

0151010

Lauaviinamarjad

 

0,05 (*1)

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

0,1

 

0152000

b)

Maasikad

 

0,02 (*1)

0,3

0153000

c)

Koguviljad

 

0,02 (*1)

 

0153010

Pamplid

 

 

0,07

0153020

Põldmurakad

 

 

0,07

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

 

0,15

0153990

Muud

 

 

0,07

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

0,02 (*1)

2

0154010

Mustikad

 

 

 

0154020

Jõhvikad

 

 

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

 

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

 

 

0154050

Kibuvitsamarjad

 

 

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

 

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

 

 

0154080

Musta leedri marjad

 

 

 

0154990

Muud

 

 

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

 

0161010

Datlid

 

 

 

0161020

Viigimarjad

 

 

 

0161030

Lauaoliivid

 

 

 

0161040

Kinkanid

 

 

 

0161050

Tähtviljad

 

 

 

0161060

Hurmaad

 

 

 

0161070

Jambolanid

 

 

 

0161990

Muud

 

 

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

 

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

 

0162020

Litšid

 

 

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

 

0162040

Kaktusviljad

 

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

 

0162990

Muud

 

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

 

0163010

Avokaadod

 

 

 

0163020

Banaanid

 

 

 

0163030

Mangod

 

 

 

0163040

Papaiad

 

 

 

0163050

Granaatõunad

 

 

 

0163060

Suhkurannoonad

 

 

 

0163070

Guajaavid

 

 

 

0163080

Ananassid

 

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

 

 

0163100

Durianid

 

 

 

0163110

Oga-annoonad

 

 

 

0163990

Muud

 

 

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0211000

a)

Kartulid

0,02 (*1)

 

 

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

0,01 (*1)

 

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

 

0212020

Bataat

 

 

 

0212030

Jamss

 

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

 

0212990

Muud

 

 

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v,a suhkrupeet

 

 

 

0213010

Söögipeet

0,01 (*1)

 

 

0213020

Porgand

0,08

 

 

0213030

Juurseller

0,3

 

 

0213040

Mädarõigas

0,07

 

 

0213050

Maapirn

0,1

 

 

0213060

Pastinaak

0,1

 

 

0213070

Juurpetersell

0,01 (*1)

 

 

0213080

Redis

0,01 (*1)

 

 

0213090

Aed-piimjuur

0,01 (*1)

 

 

0213100

Kaalikas

0,01 (*1)

 

 

0213110

Naeris

0,01 (*1)

 

 

0213990

Muud

0,01 (*1)

 

 

0220000

Sibulköögivili

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Küüslauk

0,02 (*1)

 

 

0220020

Sibul

0,02 (*1)

 

 

0220030

Pesasibul

0,02 (*1)

 

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

0,01 (*1)

 

 

0220990

Muud

0,01 (*1)

 

 

0230000

Viliköögivili

 

0,02 (*1)

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

0231010

Tomat

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0231020

Harilik paprika

0,02 (*1)

 

0,09

0231030

Baklažaan

0,01 (*1)

 

0,1 (+)

0231040

Söödav muskushibisk

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0231990

Muud

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,01 (*1)

 

 

0232010

Kurk

 

 

0,2

0232020

Kornišon

 

 

0,05

0232030

Kabatšokk

 

 

0,05

0232990

Muud

 

 

0,05

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,01 (*1)

 

0,15

0233010

Melon

 

 

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

 

 

0233030

Arbuus

 

 

 

0233990

Muud

 

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0239000

e)

Muu viliköögivili

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0240000

Kapsasköögivili (v,a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

Õisikkapsad

 

 

 

0241010

Spargelkapsas

 

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

 

0241990

Muud

 

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

 

0242010

Rooskapsas

 

 

 

0242020

Peakapsas

 

 

 

0242990

Muud

 

 

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

 

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

 

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

 

0243990

Muud

 

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

 

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251010

Põldkännak

 

0,06 (+)

 

0251020

Aedsalat

 

0,1

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

 

0,06 (+)

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

0,06 (+)

 

0251050

Ameerika kollakas

 

0,02 (*1)

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

0,06 (+)

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

0,06 (+)

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

0,02 (*1)

 

0251990

Muud

 

0,02 (*1)

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Spinat

 

 

 

0252020

Harilik portulak

 

 

 

0252030

Lehtpeet

 

 

 

0252990

Muud

 

 

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Salatsigur

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

0,8

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

0256020

Murulauk

 

 

 

0256030

Lehtseller

 

 

 

0256040

Petersell

 

 

 

0256050

Aedsalvei

 

 

 

0256060

Rosmariin

 

 

 

0256070

Aed-liivatee

 

 

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

 

 

0256090

Loorberilehed

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Muud

 

 

 

0260000

Kaunköögivili

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Oad (kaunadega)

0,08

 

 

0260020

Oad (kaunadeta)

0,02 (*1)

 

 

0260030

Herned (kaunadega)

0,08

 

 

0260040

Herned (kaunadeta)

0,01 (*1)

 

 

0260050

Läätsed

0,02

 

 

0260990

Muud

0,01 (*1)

 

 

0270000

Varsköögivili

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Spargel

0,01 (*1)

 

 

0270020

Kardi

0,01 (*1)

 

 

0270030

Varsseller

0,01 (*1)

 

 

0270040

Salat-apteegitill

0,01 (*1)

 

 

0270050

Harilik artišokk

0,02 (*1)

 

 

0270060

Porrulauk

0,01 (*1)

 

 

0270070

Rabarber

0,01 (*1)

 

 

0270080

Bambusevõrsed

0,01 (*1)

 

 

0270090

Palmipungad

0,01 (*1)

 

 

0270990

Muud

0,01 (*1)

 

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Kultuurseened

 

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

KAUNVILI

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Oad

0,08

 

 

0300020

Läätsed

0,08

 

 

0300030

Herned

0,08

 

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

0,01 (*1)

 

 

0300990

Muud

0,01 (*1)

 

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Õliseemned

 

 

 

0401010

Linaseemned

0,01 (*1)

 

 

0401020

Maapähklid

0,01 (*1)

 

 

0401030

Unimagunaseemned

0,01 (*1)

 

 

0401040

Seesamiseemned

0,01 (*1)

 

 

0401050

Päevalilleseemned

0,02 (*1)

 

 

0401060

Rapsiseemned

0,01 (*1)

 

 

0401070

Sojaoad

0,01 (*1)

 

 

0401080

Sinepiseemned

0,01 (*1)

 

 

0401090

Puuvillaseemned

0,01 (*1)

 

 

0401100

Kõrvitsaseemned

0,01 (*1)

 

 

0401110

Värvisafloori seemned

0,01 (*1)

 

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

0,01 (*1)

 

 

0401130

Põldtudra seemned

0,01 (*1)

 

 

0401140

Kanepiseemned

0,01 (*1)

 

 

0401150

Riitsinuseseemned

0,01 (*1)

 

 

0401990

Muud

0,01 (*1)

 

 

0402000

Õlivili

0,01 (*1)

 

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

 

 

0402990

Muud

 

 

 

0500000

TERAVILI

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Oder

 

 

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

 

 

 

0500030

Mais

 

 

 

0500040

Harilik hirss

 

 

 

0500050

Kaer

 

 

 

0500060

Riis

 

 

 

0500070

Rukis

 

 

 

0500080

Harilik sorgo

 

 

 

0500090

Nisu

 

 

 

0500990

Muud

 

 

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0610000

Teed

0,05 (*1)

 

 

0620000

Kohvioad

0,05 (*1)

 

 

0630000

Taimeteed

 

 

 

0631000

a)

Õitest

0,08

 

 

0631010

Kummel

 

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

 

0631050

Pärn

 

 

 

0631990

Muud

 

 

 

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

0,08

 

 

0632010

Maasikas

 

 

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

 

 

0632030

Matepuu

 

 

 

0632990

Muud

 

 

 

0633000

c)

Juurtest

0,05 (*1)

 

 

0633010

Palderjan

 

 

 

0633020

Ženženn

 

 

 

0633990

Muud

 

 

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

0,05 (*1)

 

 

0640000

Kakaooad

0,05 (*1)

 

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

0,05 (*1)

 

 

0700000

HUMAL

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0800000

MAITSEAINED

 

 

 

0810000

Seemned

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Aniis

0,01 (*1)

 

 

0810020

Pärsia köömen

0,01 (*1)

 

 

0810030

Seller

0,01 (*1)

 

 

0810040

Koriander

0,01 (*1)

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

0,01 (*1)

 

 

0810060

Aedtill

0,01 (*1)

 

 

0810070

Harilik apteegitill

0,03

 

 

0810080

Põld-lambalääts

0,01 (*1)

 

 

0810090

Muskaatpähkel

0,01 (*1)

 

 

0810990

Muud

0,01 (*1)

 

 

0820000

Viljad

 

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

0,01 (*1)

 

 

0820020

Jaapani pipar

0,01 (*1)

 

 

0820030

Köömen

0,03

 

 

0820040

Kardemon

0,01 (*1)

 

 

0820050

Kadakamarjad

0,01 (*1)

 

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

0,01 (*1)

 

 

0820070

Vanill

0,01 (*1)

 

 

0820080

Tamarind

0,01 (*1)

 

 

0820990

Muud

0,01 (*1)

 

 

0830000

Puukoor

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kaneel

 

 

 

0830990

Muud

 

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Harilik ingver

 

 

 

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mädarõigas

 

 

 

0840990

Muud

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pungad

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Nelk

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

0850990

Muud

 

 

 

0860000

Õie emakasuue

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Safran

 

 

 

0860990

Muud

 

 

 

0870000

Seemnerüü

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskaatõis

 

 

 

0870990

Muud

 

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Suhkrupeedi juured

 

 

 

0900020

Harilik suhkruroog

 

 

 

0900030

Juursigur

 

 

 

0900990

Muud

 

 

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

 

1010000

Koed

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1011000

a)

Sead

 

 

(+)

1011010

Lihaskude

 

 

 

1011020

Rasvkude

 

 

 

1011030

Maks

 

 

 

1011040

Neerud

 

 

 

1011050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

 

 

 

1011990

Muud

 

 

 

1012000

b)

Veised

 

 

(+)

1012010

Lihaskude

 

 

 

1012020

Rasvkude

 

 

 

1012030

Maks

 

 

 

1012040

Neerud

 

 

 

1012050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

 

 

 

1012990

Muud

 

 

 

1013000

c)

Lambad

 

 

(+)

1013010

Lihaskude

 

 

 

1013020

Rasvkude

 

 

 

1013030

Maks

 

 

 

1013040

Neerud

 

 

 

1013050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

 

 

 

1013990

Muud

 

 

 

1014000

d)

Kitsed

 

 

(+)

1014010

Lihaskude

 

 

 

1014020

Rasvkude

 

 

 

1014030

Maks

 

 

 

1014040

Neerud

 

 

 

1014050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

 

 

 

1014990

Muud

 

 

 

1015000

e)

Hobuslased

 

 

(+)

1015010

Lihaskude

 

 

 

1015020

Rasvkude

 

 

 

1015030

Maks

 

 

 

1015040

Neerud

 

 

 

1015050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

 

 

 

1015990

Muud

 

 

 

1016000

f)

Kodulinnud

 

 

(+)

1016010

Lihaskude

 

 

 

1016020

Rasvkude

 

 

 

1016030

Maks

 

 

 

1016040

Neerud

 

 

 

1016050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

 

 

 

1016990

Muud

 

 

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

 

 

1017010

Lihaskude

 

 

 

1017020

Rasvkude

 

 

 

1017030

Maks

 

 

 

1017040

Neerud

 

 

 

1017050

Söödav rups (v,a maks ja neerud)

 

 

 

1017990

Muud

 

 

 

1020000

Piim

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

1020010

Veised

 

 

 

1020020

Lambad

 

 

 

1020030

Kitsed

 

 

 

1020040

Hobused

 

 

 

1020990

Muud

 

 

 

1030000

Linnumunad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

1030010

Kanad

 

 

 

1030020

Pardid

 

 

 

1030030

Haned

 

 

 

1030040

Vutid

 

 

 

1030990

Muud

 

 

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1100000

LOOMSED TOOTED — KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

 

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

 

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (9)

 

 

 

(F) = rasvas lahustuv

Akrinatriin (F)

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete ja metabolismi kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormi uuesti läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see oli esitatud 1. juuliks 2019, või kui kõnealune teave ei olnud nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0251010 Põldkännak

0251030 Sile endiiviasigur / eskariool

0251040 Salatkress ning muud idandid ja võrsed

0251060 Põld-võõrkapsas/rukola

0251070 Kapsas-lehtsinep

Etirimool (A) (F) (R)

(A) ELi referentlaborid tegid kindlaks, et etirimooli võrdlusstandard ei ole kaubanduslikult kättesaadav. Komisjon võtab jäägi piirnormi läbivaatamisel arvesse esimeses lauses osutatud võrdlusstandardi kaubanduslikku kättesaadavust 28. oktoobri 2021. aasta seisuga, või kui kõnealune võrdlusstandard ei ole selleks kuupäevaks kaubanduslikult kättesaadav, siis selle puudumist.

(R) = jääkide määratlus on erinev pestitsiidi ja koodi järgmise kombinatsiooni puhul:

Etirimool – koodnumber 1000000: desetüületirimool

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave jäägikatsete kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav.Jääkide piirnormi uuesti läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud 28. oktoobriks 2022, või kui kõnealune teave ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

0151000 a) Viinamarjad

0231030 Baklažaanid

(+)

Euroopa Toiduohutusamet on kindlaks teinud, et teave analüüsimeetodite kohta ei ole täies ulatuses kättesaadav. Jääkide piirnormi uuesti läbivaatamisel võtab komisjon arvesse esimeses lauses osutatud teavet, kui see on esitatud 28. oktoobriks 2022, või kui kõnealune teave ei ole nimetatud kuupäevaks esitatud, siis selle puudumist.

1011000 a) Sead

1012000 b) Veised

1013000 c) Lambad

1014000 d) Kitsed

1015000 e) Hobuslased

1016000 f) Kodulinnud

1020000 Piim

1030000 Linnumunad

2)

III lisa A osas asendatakse pentiopüraadi ja pikloraami käsitlevad veerud järgmisega:

Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Koodnumber

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme  (2)

Pentiopüraad

Pikloraam

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

 

0,01 (*2)

0110000

Tsitrusviljad

0,01 (*2)

 

0110010

Greibid

 

 

0110020

Apelsinid

 

 

0110030

Sidrunid

 

 

0110040

Laimid

 

 

0110050

Mandariinid

 

 

0110990

Muud

 

 

0120000

Pähklid

0,05

 

0120010

Mandlid

 

 

0120020

Brasiilia pähklid

 

 

0120030

Kašupähklid

 

 

0120040

Kastanid

 

 

0120050

Kookospähklid

 

 

0120060

Sarapuupähklid

 

 

0120070

Makadaamiapähklid

 

 

0120080

Pekanipähklid

 

 

0120090

Piiniapähklid

 

 

0120100

Pistaatsiapähklid

 

 

0120110

Kreeka pähklid

 

 

0120990

Muud

 

 

0130000

Õunviljad

0,5

 

0130010

Õunad

 

 

0130020

Pirnid

 

 

0130030

Küdooniad

 

 

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

0130990

Muud

 

 

0140000

Luuviljad

 

 

0140010

Aprikoosid

4

 

0140020

Maguskirsid

4

 

0140030

Virsikud

4

 

0140040

Ploomid

1,5

 

0140990

Muud

0,01 (*2)

 

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

0151000

a)

Viinamarjad

0,01 (*2)

 

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

0152000

b)

Maasikad

3

 

0153000

c)

Koguviljad

0,01 (*2)

 

0153010

Pamplid

 

 

0153020

Põldmurakad

 

 

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

 

0153990

Muud

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

0154010

Mustikad

0,01 (*2)

 

0154020

Jõhvikad

0,01 (*2)

 

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

0,01 (*2)

 

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

0,01 (*2)

 

0154050

Kibuvitsamarjad

0,01 (*2)

 

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

0,01 (*2)

 

0154070

Õun-viirpuu marjad

0,4

 

0154080

Musta leedri marjad

0,01 (*2)

 

0154990

Muud

0,01 (*2)

 

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

0161010

Datlid

0,01 (*2)

 

0161020

Viigimarjad

0,01 (*2)

 

0161030

Lauaoliivid

0,01 (*2)

 

0161040

Kinkanid

0,01 (*2)

 

0161050

Tähtviljad

0,01 (*2)

 

0161060

Hurmaad

0,4

 

0161070

Jambolanid

0,01 (*2)

 

0161990

Muud

0,01 (*2)

 

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

0,01 (*2)

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

0162020

Litšid

 

 

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

0162040

Kaktusviljad

 

 

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

0162990

Muud

 

 

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

0,01 (*2)

 

0163010

Avokaadod

 

 

0163020

Banaanid

 

 

0163030

Mangod

 

 

0163040

Papaiad

 

 

0163050

Granaatõunad

 

 

0163060

Suhkurannoonad

 

 

0163070

Guajaavid

 

 

0163080

Ananassid

 

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

 

0163100

Durianid

 

 

0163110

Oga-annoonad

 

 

0163990

Muud

 

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

 

0,01 (*2)

0211000

a)

Kartulid

0,05

 

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

0,04

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

0212020

Bataat

 

 

0212030

Jamss

 

 

0212040

Roogmaranta

 

 

0212990

Muud

 

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

 

 

0213010

Söögipeet

0,6

 

0213020

Porgand

0,6

 

0213030

Juurseller

0,6

 

0213040

Mädarõigas

0,6

 

0213050

Maapirn

0,6

 

0213060

Pastinaak

0,6

 

0213070

Juurpetersell

0,6

 

0213080

Redis

3

 

0213090

Aed-piimjuur

0,6

 

0213100

Kaalikas

0,6

 

0213110

Naeris

0,6

 

0213990

Muud

0,6

 

0220000

Sibulköögivili

 

0,01 (*2)

0220010

Küüslauk

0,8

 

0220020

Sibul

0,8

 

0220030

Pesasibul

0,8

 

0220040

Roheline sibul ja talisibul

4

 

0220990

Muud

0,8

 

0230000

Viliköögivili

 

0,01 (*2)

0231000

a)

Maavitsalised

2

 

0231010

Tomat

 

 

0231020

Harilik paprika

 

 

0231030

Baklažaan

 

 

0231040

Söödav muskushibisk

 

 

0231990

Muud

 

 

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

0,7

 

0232010

Kurk

 

 

0232020

Kornišon

 

 

0232030

Kabatšokk

 

 

0232990

Muud

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

0,6

 

0233010

Melon

 

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

 

0233030

Arbuus

 

 

0233990

Muud

 

 

0234000

d)

Suhkrumais

0,02

 

0239000

e)

Muu viliköögivili

0,01 (*2)

 

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

 

 

0241000

a)

Õisikkapsad

4

0,08

0241010

Spargelkapsas

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

0241990

Muud

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

0,01 (*2)

0242010

Rooskapsas

0,01 (*2)

 

0242020

Peakapsas

4

 

0242990

Muud

0,01 (*2)

 

0243000

c)

Lehtkapsad

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

0243990

Muud

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

0,01 (*2)

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

 

 

0251010

Põldkännak

15

 

0251020

Aedsalat

15

 

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

0,01 (*2)

 

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

15

 

0251050

Ameerika kollakas

15

 

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

15

 

0251070

Kapsas-lehtsinep

15

 

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

50

 

0251990

Muud

15

 

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

30

 

0252010

Spinat

 

 

0252020

Harilik portulak

 

 

0252030

Lehtpeet

 

 

0252990

Muud

 

 

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01 (*2)

 

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,01 (*2)

 

0255000

e)

Salatsigur

0,01 (*2)

 

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

 

 

0256010

Aed-harakputk

20

 

0256020

Murulauk

0,01 (*2)

 

0256030

Lehtseller

0,01 (*2)

 

0256040

Petersell

20

 

0256050

Aedsalvei

0,01 (*2)

 

0256060

Rosmariin

0,01 (*2)

 

0256070

Aed-liivatee

0,01 (*2)

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

0,01 (*2)

 

0256090

Loorberilehed

0,01 (*2)

 

0256100

Estragon

0,01 (*2)

 

0256990

Muud

0,01 (*2)

 

0260000

Kaunköögivili

 

0,01 (*2)

0260010

Oad (kaunadega)

3

 

0260020

Oad (kaunadeta)

0,4

 

0260030

Herned (kaunadega)

4

 

0260040

Herned (kaunadeta)

0,3

 

0260050

Läätsed

0,01 (*2)

 

0260990

Muud

0,01 (*2)

 

0270000

Varsköögivili

 

0,01 (*2)

0270010

Spargel

0,01 (*2)

 

0270020

Kardi

15

 

0270030

Varsseller

20

 

0270040

Salat-apteegitill

20

 

0270050

Harilik artišokk

0,01 (*2)

 

0270060

Porrulauk

3

 

0270070

Rabarber

15

 

0270080

Bambusevõrsed

0,01 (*2)

 

0270090

Palmipungad

0,01 (*2)

 

0270990

Muud

0,01 (*2)

 

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0280010

Kultuurseened

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0300000

KAUNVILI

0,3

0,01 (*2)

0300010

Oad

 

 

0300020

Läätsed

 

 

0300030

Herned

 

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

 

0300990

Muud

 

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

 

 

0401000

Õliseemned

 

 

0401010

Linaseemned

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401020

Maapähklid

0,05

0,01 (*2)

0401030

Unimagunaseemned

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401040

Seesamiseemned

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401050

Päevalilleseemned

1,5

0,01 (*2)

0401060

Rapsiseemned

0,5

0,03

0401070

Sojaoad

0,3

0,01 (*2)

0401080

Sinepiseemned

0,01 (*2)

0,03

0401090

Puuvillaseemned

0,5

0,01 (*2)

0401100

Kõrvitsaseemned

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401110

Värvisafloori seemned

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

0,01 (*2)

0,03

0401130

Põldtudra seemned

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401140

Kanepiseemned

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401150

Riitsinuseseemned

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0401990

Muud

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0402000

Õlivili

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

0402020

Õlipalmi tuumad

 

 

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

 

0402990

Muud

 

 

0500000

TERAVILI

 

 

0500010

Oder

0,3

0,2

0500020

Tatar ja muu ebateravili

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0500030

Mais

0,01

0,2

0500040

Harilik hirss

0,8

0,01 (*2)

0500050

Kaer

0,3

0,2

0500060

Riis

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0500070

Rukis

0,1

0,01 (*2)

0500080

Harilik sorgo

0,8

0,2

0500090

Nisu

0,1

0,2

0500990

Muud

0,01 (*2)

0,2

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0610000

Teed

 

 

0620000

Kohvioad

 

 

0630000

Taimeteed

 

 

0631000

a)

Õitest

 

 

0631010

Kummel

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

0631030

Roos

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

0631050

Pärn

 

 

0631990

Muud

 

 

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

 

 

0632010

Maasikas

 

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

 

0632030

Matepuu

 

 

0632990

Muud

 

 

0633000

c)

Juurtest

 

 

0633010

Palderjan

 

 

0633020

Ženženn

 

 

0633990

Muud

 

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

 

 

0640000

Kakaooad

 

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

 

 

0700000

HUMAL

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0800000

MAITSEAINED

 

 

0810000

Seemned

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0810010

Aniis

 

 

0810020

Pärsia köömen

 

 

0810030

Seller

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

0810060

Aedtill

 

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

0810990

Muud

 

 

0820000

Viljad

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0820010

Piment

 

 

0820020

Jaapani pipar

 

 

0820030

Köömen

 

 

0820040

Kardemon

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

0820070

Vanill

 

 

0820080

Tamarind

 

 

0820990

Muud

 

 

0830000

Puukoor

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0830010

Kaneel

 

 

0830990

Muud

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0840020

Harilik ingver

 

 

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0840040

Mädarõigas

 

 

0840990

Muud

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0850000

Pungad

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0850010

Nelk

 

 

0850020

Kappar

 

 

0850990

Muud

 

 

0860000

Õie emakasuue

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0860010

Safran

 

 

0860990

Muud

 

 

0870000

Seemnerüü

0,02 (*2)

0,01 (*2)

0870010

Muskaatõis

 

 

0870990

Muud

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

 

 

0900010

Suhkrupeedi juured

0,5

0,01 (*2)

0900020

Harilik suhkruroog

0,01 (*2)

0,05

0900030

Juursigur

0,01 (*2)

0,01 (*2)

0900990

Muud

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

1010000

Koed

0,01 (*2)

 

1011000

a)

Sead

 

 

1011010

Lihaskude

 

0,2

1011020

Rasvkude

 

0,01 (*2)

1011030

Maks

 

0,01 (*2)

1011040

Neerud

 

5

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

0,5

1011990

Muud

 

0,01 (*2)

1012000

b)

Veised

 

 

1012010

Lihaskude

 

0,2

1012020

Rasvkude

 

0,2

1012030

Maks

 

0,01 (*2)

1012040

Neerud

 

5

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

0,5

1012990

Muud

 

0,01 (*2)

1013000

c)

Lambad

 

 

1013010

Lihaskude

 

0,2

1013020

Rasvkude

 

0,2

1013030

Maks

 

0,01 (*2)

1013040

Neerud

 

5

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

0,5

1013990

Muud

 

0,01 (*2)

1014000

d)

Kitsed

 

 

1014010

Lihaskude

 

0,2

1014020

Rasvkude

 

0,2

1014030

Maks

 

0,01 (*2)

1014040

Neerud

 

5

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

0,5

1014990

Muud

 

0,01 (*2)

1015000

e)

Hobuslased

 

 

1015010

Lihaskude

 

0,2

1015020

Rasvkude

 

0,01 (*2)

1015030

Maks

 

0,01 (*2)

1015040

Neerud

 

5

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

0,5

1015990

Muud

 

0,01 (*2)

1016000

f)

Kodulinnud

 

 

1016010

Lihaskude

 

0,2

1016020

Rasvkude

 

0,01 (*2)

1016030

Maks

 

0,01 (*2)

1016040

Neerud

 

0,01 (*2)

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

0,01 (*2)

1016990

Muud

 

0,01 (*2)

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

 

1017010

Lihaskude

 

0,2

1017020

Rasvkude

 

0,01 (*2)

1017030

Maks

 

0,01 (*2)

1017040

Neerud

 

5

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

 

0,5

1017990

Muud

 

0,01 (*2)

1020000

Piim

0,01 (*2)

0,05 (*2)

1020010

Veised

 

 

1020020

Lambad

 

 

1020030

Kitsed

 

 

1020040

Hobused

 

 

1020990

Muud

 

 

1030000

Linnumunad

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1030010

Kanad

 

 

1030020

Pardid

 

 

1030030

Haned

 

 

1030040

Vutid

 

 

1030990

Muud

 

 

1040000

Mesi ja muud mesindustooted

0,05 (*2)

0,05 (*2)

1050000

Kahepaiksed ja roomajad

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1060000

Selgrootud maismaaloomad

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1070000

Vabas looduses elavad maismaaselgroogsed

0,01 (*2)

0,01 (*2)

1100000

LOOMSED TOOTED — KALA, KALATOOTED JA MUUD MEREVEE JA MAGEVEE TOIDUAINED (8)

 

 

1200000

ÜKSNES LOOMASÖÖDAKS KASUTATAVAD TOOTED VÕI NENDE OSAD (8)

 

 

1300000

TÖÖDELDUD TOIDUAINED (9)

 

 

3)

IV lisasse lisatakse tähestikulises järjekorras järgmised kanded: „Bacillus pumilus QST 2808“ ja „Pseudomonas sp. tüvi DSMZ 13134“.


(*1)  Analüütiline määramispiir

(1)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille puhul kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.

(*2)  Analüütiline määramispiir

(2)  Selliste taimsete ja loomsete toodete täielik loetelu, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme, on esitatud I lisas.”


Top

avalikgif