ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Meelis Kaldalu kaebuse läbivaatamine
Vabariigi Valimiskomisjon 15.09.2021 otsus number 16; jõustumiskuupäev 15.09.2021

redaktsioon 15.09.2021 [RT III, 17.09.2021, 2]

Meelis Kaldalu kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 15.09.2021 nr 16

Kaebuse asjaolud

Tartu Linna Valimiskomisjon jättis registreerimata 10. septembri 2021 otsusega nr 5 Valimisliidu Südamega Tartu kandidaadid 17. oktoobril 2021 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks.

Kaebuse sisu

Meelis Kaldalu esitas 13. septembril 2021 kaebuse Tartu Linna Valimiskomisjoni 10. septembri 2021 otsuse nr 5 tühistamiseks ja asja uueks otsustamiseks.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. KOVVS § 63 kohaselt on kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav taotlus vaadata läbi ja tühistada valla või linna valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toiming. Samuti tuleb vastavalt KOVVS § 65 lg 1 p-le 4 kaebuses ära näidata, kuidas vaidlustatav otsus või toiming rikub kaebaja õigusi. Kaebaja seda ei ole teinud. Kaebaja oli Valimisliit Südamega Tartu valimisliidu moodustaja ja volitatud esindaja ning esitatud kandidaadina registreerimiseks. Seega võiks kaebajal olla subjektiivne huvi vaidlustada Valimisliidu Südamega Tartu registreerimata jäetud kandidaadid. Kaebus on tähtaegne.

3. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 1 punkti 5 kohaselt peab kaebuse esitaja kaebuses ära näitama ka põhjused, miks vaidlustatav otsus või toiming ei ole seaduslik

4. Kaebaja on toonud puudusena välja teabenõudele puuduliku vastamise. See ei puuduta vaidlustatud linna valimiskomisjoni otsuse seaduslikkust. Samuti on kaebuses viidatud kandidaadi Erkki Hüva võimalikule kandideerimisõiguse rikkumisele. Tartu Linna Valimiskomisjoni 10. septembri 2021 otsuse nr 5 kohaselt esitas Erkki Hüva kandideerimisest loobumise avalduse. Erkki Hüva loobumise avaldus on omakäeliselt allkirjastatud. Seega väide, et see on võltsitud, on paljusõnaline ja tõendamata. Kui kaebaja leiab, et tegemist on võltsitud dokumendiga, siis peab kaebaja seda ka tõendama. Seega ei saanud Tartu Linna Valimiskomisjoni otsus rikkuda Erkki Hüva subjektiivseid õigusi. Ühtlasi märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et teiste isikute subjektiivsete õiguste kaitseks ei näe KOVVS ette valimiskaebuse esitamist.

5. Veel ühe põhjusena nimetab kaebaja Tartu Linna Valimiskomisjoni esimehe väidetava erapoolikuse. Tartu linna valimiskomisjoni esimehe selgituste kohaselt ei vasta sellised väited tõele. Lisaks ei näe KOVVS ette, et haldusmenetluse seaduse (HMS) § 10 lõike 41 punktis 4 sätestatu on valimisotsuste tegemisel kohaldatav. Valimiskomisjon on kollegiaalne organ, mille liikmed on nimetatud seaduse alusel. Linna valimiskomisjon moodustatakse KOVVS § 14 alusel. Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees (KOVVS § 16 lg 2), ning komisjon otsustab tema pädevuses olevaid asju poolthäälte enamusega (KOVVS § 16 lg 5). KOVVS valimiskomisjoni liikme või valimiskomisjoni töökorralduse kohta sätestatu ei näe ette, et valimiskomisjoni liiget oleks võimalik taandada ja sel alusel asendada. Samale seisukohale on jõudnud ka Riigikohus (3-4-1-62-13, p 32). Erapoolikus eeldaks ka isiklikku huvi asja vastu. Kandideerida soovival isikul võib olla mitmeid menetlusi Tartu linnaga ja sellest ei tulene isiklikku huvi. Seega erapooletuse küsimus ei mõjuta otsust. Tartu Linna Valimiskomisjoni otsus on põhjalikult motiveeritud.


Lähtudes KOVVS § 66 lõike 3 punktist 1, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta kaebus rahuldamata.

Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

avalikgif