ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 "Täitmisplaan" muutmine
Justiitsminister 14.09.2021 määrus number 18; jõustumiskuupäev 20.09.2021

redaktsioon 20.09.2021 [RT I, 17.09.2021, 1]

Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 "Täitmisplaan“ muutmine

Vastu võetud 14.09.2021 nr 18

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 5 lõike 3 ja § 20 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruses nr 9 "Täitmisplaan“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad "läbinud alkoholisõltuvuse vastu planeeritud tegevused“ sõnadega "nõustunud alkoholi tarvitamisega seotud riski maandavate tegevuste läbimisega“;

2) paragrahvi 17 lõike 1 punktid 2 ja 3 sõnastataksejärgmiselt:

"2) kuiärakandmata vangistus ei ületa 18 kuud või eluaegset vangistust kandevkinnipeetav on karistusajast ära kandnud vähemalt 23 aastat, riskihindamisetulemusel ei ole kinnipeetav üliohtlik, narkomaaniadiagnoosiga kinnipeetav onnõustunud raviga ja ta ei ole rehabilitatsioonifaasis, alkoholisõltuvuse vastuplaneeritud tegevused on läbitud ning kinnipeetav vastab lõikes 2 sätestatudtingimustele;

3) individuaalse täitmiskava alusel, kui riskihindamise tulemusel ei ole kinnipeetav üliohtlik, kõrgohtliku kinnipeetava ohutaseme ja uue kuriteo toimepanemise tõenäosuse kombinatsioon on selline, et vangla toetab kinnipeetava tingimisi ennetähtaegset vabanemist, ta on läbinud ümberpaigutamise otsustamise ajaks selle ajani individuaalses täitmiskavas planeeritud tegevused või teinud endast oleneva, et neid läbida, narkomaaniadiagnoosiga kinnipeetav on nõustunud raviga ja ta ei ole rehabilitatsioonifaasis, alkoholisõltuvuse vastu planeeritud tegevused on läbitud ja kinnipeetav vastab lõikes 2 sätestatud tingimustele või kui ärakandmata vangistus ei ületa 24 kuud ja kinnipeetav on kandnud ära karistusseadustiku § 76 lõike 1 punktis 2 või lõike 2 punktis 2 sätestatud osa karistusajast, riskihindamise tulemusel ei ole kinnipeetav üliohtlik, narkomaaniadiagnoosiga kinnipeetav on nõustunud raviga ja ta ei ole rehabilitatsioonifaasis, alkoholisõltuvuse vastu planeeritud tegevused on läbitud ning kinnipeetav vastab lõikes 2 sätestatud tingimustele.“;

3) paragrahvi 232 täiendatakse lõikega4 järgmises sõnastuses:

"(4) Kuikinnipeetav vastab käesoleva määruse § 17 lõike 1 punktis 1, 2 või 3 sätestatudüldtingimustele, otsustatakse tema avavanglasse või kinnise vanglaavavanglaosakonda ümberpaigutamine hiljemalt 2021. aasta 30. septembril.“.

Maris Lauri
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

avalikgif