ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eli-Colombia-Peruu-Ecuadori kaubanduskomitee otsus nr 2/2021, 17. august 2021, millega muudetakse otsuseid nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014 ja nr 5/2014, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Peruu ja Ecuadori vahelise kaubanduslepinguga ning ajakohastada vahekohtunike ning kaubanduse ja säästva arengu valdkonna ekspertide nimekirju [2021/1488]
Euroopa Komisjon 16.09.2021 otsus number 1488; jõustumiskuupäev 16.09.2021

redaktsioon

16.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 328/107


ELI-COLOMBIA-PERUU-ECUADORI KAUBANDUSKOMITEE OTSUS nr 2/2021,

17. august 2021,

millega muudetakse otsuseid nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014 ja nr 5/2014, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Peruu ja Ecuadori vahelise kaubanduslepinguga ning ajakohastada vahekohtunike ning kaubanduse ja säästva arengu valdkonna ekspertide nimekirju [2021/1488]

KAUBANDUSKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Peruu ja Ecuadori vahelist kaubanduslepingut (edaspidi „kaubandusleping“), eriti selle artiklit 13,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt kaubanduslepingu artikli 13 lõike 2 punkti g alapunktile vi võib kaubanduskomitee edendada kaubanduslepingu eesmärkide saavutamist, tehes kaubanduslepingus ettenähtud muudatusi muudes sätetes, mida kaubanduskomitee võib muuta kaubanduslepingu selgesõnalise sätte alusel. Kaubanduslepingu artikli 13 lõike 5 kohaselt võib kaubanduskomitee kõnealuses artiklis sätestatud ülesannete täitmisel võtta vastu kaubanduslepingu kohaseid otsuseid.

(2)

Otsusega nr 1/2014 nähakse ette kaubanduskomitee kodukorra vastuvõtmine kaubanduslepingu artikli 13 lõike 1 punkti j kohaselt.

(3)

Otsusega nr 2/2014 nähakse ette vahekohtu töökorra ja vahekohtunike tegevusjuhendi vastuvõtmine kaubanduslepingu artikli 13 lõike 1 punkti h ja artikli 315 kohaselt.

(4)

Otsusega nr 3/2014 nähakse ette vahekohtunike nimekirjade kehtestamine kaubanduslepingu artikli 304 lõigete 1 ja 4 kohaselt.

(5)

Otsusega nr 4/2014 nähakse ette kaubanduse ja säästva arengu eksperdirühma kodukorra vastuvõtmine kaubanduslepingu artikli 284 lõike 6 kohaselt.

(6)

Otsusega nr 5/2014 nähakse ette kaubandust ja säästvat arengut käsitleva jaotisega hõlmatud valdkondade eksperdirühma moodustamine kaubanduslepingu artikli 284 lõike 3 kohaselt.

(7)

Et võtta arvesse Ecuadori ühinemist kaubanduslepinguga ning vajadust ajakohastada vahekohtunike ning kaubanduse ja säästva arengu valdkonna ekspertide nimekirju, tuleks kaubanduskomitee otsuseid nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014 ja nr 5/2014 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

ELi-Colombia-Peruu kaubanduskomitee 16. mai 2014. aasta otsuse nr 1/2014 (ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu artikli 13 lõike 1 punktis j osutatud kaubanduskomitee kodukorra vastuvõtmine) lisa muudetakse järgmiselt:

1)

artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Peruu ja Ecuadori vahelise kaubanduslepingu (edaspidi „leping”) artikli 12 kohaselt moodustatud kaubanduskomitee täidab lepingu artiklis 12 ette nähtud kohustusi ning vastutab lepingu toimimise ja õige kohaldamise eest.“;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Kaubanduskomitee eesistujaks on rotatsiooni korras ühe aasta kaupa Colombia kaubanduse, tööstuse ja turismi minister, Peruu väliskaubanduse ja turismi minister, Ecuadori tootmis-, väliskaubanduse, investeeringute ja kalanduse minister või Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik. Esimene eesistumisperiood algab kaubanduskomitee esimese koosoleku kuupäeval ja lõpeb sama aasta 31. detsembril. Eesistuja võib volitada ennast esindama asjakohased esindajad, nagu on ette nähtud lepingu artikli 12 lõikes 2.“;

2)

artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Kaubanduskomitee tuleb kokku kord aastas või mõne poole taotlusel, nagu ette nähtud lepingu artikli 12 lõikes 2. Koosolekuid peetakse rotatsiooni korras Bogotás, Brüsselis, Limas ja Quitos, välja arvatud juhul, kui pooled lepivad kokku teisiti.“

Artikkel 2

ELi-Colombia-Peruu kaubanduskomitee 16. mai 2014. aasta otsuse nr 2/2014 (ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu artikli 13 lõike 1 punktis h ja artiklis 315 osutatud vahekohtu töökorra ja vahekohtunike tegevusjuhendi vastuvõtmine) lisa muudetakse järgmiselt:

1)

punkti 1 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

„leping“ – ühelt poolt Colombia ja Peruu ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vaheline kaubandusleping, mis allkirjastati 26. juunil 2012 Brüsselis ja mida on muudetud 11. novembril 2016 Ecuadori lepinguga ühinemise protokolliga;“;

2)

punkt 7 asendatakse järgmisega:

„7.

Kui dokumendi kättetoimetamise tähtaja viimane päev langeb Colombia, Peruu, Ecuadori või Euroopa Liidu ametlikule pühale, võib dokumendi kätte toimetada järgmisel tööpäeval.“;

3)

punkt 33 asendatakse järgmisega:

„33.

Kui vaidluse osapooled ei lepi kokku teisiti, toimub istung Brüsselis juhul, kui kaebuse esitanud pool on Colombia, Peruu või Ecuador, ja vastavalt Bogotas, Limas või Quitos, kui kaebuse esitanud pool on Euroopa Liit.“.

Artikkel 3

ELi-Colombia-Peruu kaubanduskomitee 16. mai 2014. aasta otsuse nr 3/2014 (ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu artikli 304 lõigetes 1 ja 4 osutatud vahekohtunike nimekirja kehtestamine) lisa muudetakse järgmiselt:

1)

nimekirja „Lepingu artikli 304 lõikes 1 osutatud vahekohtunike nimekiri“ muudetakse järgmiselt:

a)

nimekirja „Colombia soovitatud vahekohtunikud“ punktid 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2.

Javier Gamboa

3.

Claudia Orozco“;

b)

nimekirjade „Colombia soovitatud vahekohtunikud“ ja „ELi soovitatud vahekohtunikud“ vahele lisatakse järgmine nimekiri:

„Ecuadori soovitatud vahekohtunikud

1.

Hugo Perezcano Díaz

2.

Alejandro Sánchez

3.

Carlos Vejar

4.

Alan Yanovich

5.

Andrés Jana“;

c)

nimekirja „Peruu soovitatud vahekohtunikud“ punktid 4 ja 5 asendatakse järgmisega:

„4.

Victor Saco

5.

Javier Hernando Illescas Mucha“;

d)

nimekirja „Eesistujad“ punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Pedro Negueloaetcheverry (Ecuador)“;

2)

nimekirja „Lepingu artikli 304 lõikes 4 osutatud nende vandekohtunike lisanimekiri“, kellel on valdkondlikke kogemusi lepinguga hõlmatud konkreetsetel teemadel“, muudetakse järgmiselt:

a)

rubriiki „Kaubavahetuse eksperdid“ lisatakse nimekirjade „Colombia soovitatud vahekohtunikud“ ja „ELi soovitatud vahekohtunikud“ vahele järgmine nimekiri:

„Ecuadori soovitatud vahekohtunikud

1.

Pablo Bentes

2.

Jan Bohanes

3.

Sofía Bonilla“;

b)

rubriiki „Teenuskaubanduse, ettevõtete asutamise, konkurentsi, intellektuaalomandiõiguste või riigihangete eksperdid“ lisatakse nimekirjade „Colombia soovitatud vahekohtunikud“ ja „ELi soovitatud vahekohtunikud“ vahele järgmine nimekiri:

„Ecuadori soovitatud vahekohtunikud

1.

Gustavo Guerra

2.

Alfredo Corral

3.

Genaro Eguiguren“;

c)

rubriigis „Teenuskaubanduse, ettevõtete asutamise, konkurentsi, intellektuaalomandiõiguste või riigihangete eksperdid“ asendatakse nimekirja „Eesistujad“ punkt 2 järgmisega:

„2.

Tania Voon“.

Artikkel 4

ELi-Colombia-Peruu kaubanduskomitee 16. mai 2014. aasta otsuse nr 4/2014 (ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu artikli 284 lõikes 6 osutatud kaubanduse ja säästva arengu eksperdirühma kodukorra vastuvõtmine) lisa punkti 1 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

„leping“ – ühelt poolt Colombia ja Peruu ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vaheline kaubandusleping, mis allkirjastati 26. juunil 2012 ja mida on muudetud 11. novembril 2016 Ecuadori lepinguga ühinemise protokolliga.“.

Artikkel 5

ELi-Colombia-Peruu kaubanduskomitee 16. mai 2014. aasta otsuse nr 5/2014 (ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu artikli 284 lõikes 3 osutatud kaubandust ja säästvat arengut käsitleva jaotisega hõlmatud valdkondade eksperdirühma loomine) lisa muudetakse järgmiselt:

1)

nimekirja „Ekspertide nimekiri“ lisatakse järgmised punktid:

„13.

María Amparo Albán

14.

Alice Tipping

15.

Leopoldo González

16.

Fabián Jaramillo“;

2)

nimekirja „Eesistujad“ lisatakse järgmised punktid:

„7.

Jacob Olander

8.

Martín Padulla“.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Käesolev otsus koostatakse kaubanduslepingu osaliste ametlikes keeltes, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Lima, 17. august 2021

Kaubanduskomitee nimel

kaubanduskomitee eesistuja

Diego Sebástian LLOSA VELÁSQUEZ


Top

avalikgif