ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1485, 15. september 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/641, milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6765 all)  ( 1 )
Euroopa Komisjon 15.09.2021 otsus number 1485; jõustumiskuupäev

redaktsioon

16.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 328/4


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/1485,

15. september 2021,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/641, milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides

(teatavaks tehtud numbri C(2021) 6765 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (1) eriti selle artikli 259 lõike 1 punkti c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lindude kõrge patogeensusega gripp on lindude nakkuslik viirushaigus, mis võib tõsiselt kahjustada kodulinnukasvatuse tulusust, põhjustades häireid liidusiseses kaubanduses ning kolmandatesse riikidesse eksportimisel. Lindude kõrge patogeensusega gripi viirustega võivad nakatuda rändlinnud, kes kevad- ja sügisrände ajal võivad viirusi levitada pika vahemaa taha. Seepärast on lindude kõrge patogeensusega gripi viiruste esinemine metslindudel pidevaks ohuks, et need viirused võivad otseselt või kaudselt sattuda ettevõtetesse, kus kasvatatakse kodulinde või tehistingimustes peetavaid linde. Lindude kõrge patogeensusega gripi puhangu korral on oht, et tauditekitaja võib levida muudesse ettevõtetesse, kus kasvatatakse kodulinde või tehistingimustes peetavaid linde.

(2)

Määrusega (EL) 2016/429 on kehtestatud loomadele või inimestele edasikanduvate taudide ennetamise ja tõrje õigusraamistik. Lindude kõrge patogeensusega gripp kuulub selles määruses esitatud mõiste „loetellu kantud taudid“ alla ja selle suhtes kohaldatakse kõnealuses määruses sätestatud taudide ennetamise ja tõrje eeskirju. Ning veel, komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2020/687 (2) on määrust (EL) 2016/429 täiendatud teatavate loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirjade osas, sealhulgas lindude kõrge patogeensusega gripi korral rakendatavate tauditõrjemeetmete osas.

(3)

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/641 (3) võeti vastu määruse (EL) 2016/429 raames ning selles on sätestatud lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega seotud tauditõrjemeetmed.

(4)

Täpsemalt on rakendusotsuses (EL) 2021/641 sätestatud, et pärast lindude kõrge patogeensusega gripi puhanguid asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse poolt vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2020/687 kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoonid peavad hõlmama vähemalt eespool nimetatud rakendusotsuse lisas kaitse- või järelevalvetsoonidena loetletud piirkondi.

(5)

Rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisa muudeti hiljuti komisjoni rakendusotsusega (EL) 2021/1454, (4) sest Madalmaades esines kodulindudel või tehistingimustes peetavatel lindudel järjekordne lindude kõrge patogeensusega gripi puhang, mida oli vaja kõnealuses lisas kajastada.

(6)

Pärast rakendusotsuse (EL) 2021/1454 vastuvõtmise kuupäeva on Belgia teatanud komisjonile alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kõnealuses liikmesriigis Lääne-Flandria asuvas ettevõttes, kus kasvatatakse kodulinde või tehistingimustes peetavaid linde.

(7)

Peale selle on Luksemburg teatanud komisjonile alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kõnealuses liikmesriigis Grevenmacheri haldusüksuses asuvas ettevõttes, kus kasvatatakse kodulinde või tehistingimustes peetavaid linde.

(8)

Peale selle on Prantsusmaa teatanud komisjonile alatüüpi H5N8 kuuluva viiruse põhjustatud lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kõnealuses liikmesriigis Ardennide piirkonnas asuvas ettevõttes, kus kasvatatakse kodulinde või tehistingimustes peetavaid linde.

(9)

Need uued puhangukolded Belgias, Prantsusmaal ja Luksemburgis asuvad väljaspool piirkondi, mis on praegu loetletud rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisas, ning kõnealuste liikmesriikide pädevad asutused on võtnud delegeeritud määruse (EL) 2020/687 kohaselt nõutavad tauditõrjemeetmed, sealhulgas kehtestanud kaitse- ja järelevalvetsoonid kõnealuste uute puhangukollete ümber.

(10)

Lisaks sellele on Belgia puhangukolde asukoht Prantsusmaa piiri vahetus läheduses. Kuna järelevalvetsoon ulatub Prantsusmaa territooriumile, on nende kahe liikmesriigi pädevad asutused teinud nõuetekohaselt koostööd vajaliku järelevalvetsooni kehtestamisel vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2020/687.

(11)

Luksemburgi puhangukolde asukoht on Saksamaa piiri vahetus läheduses. Kuna järelevalvetsoon ulatub Saksamaa territooriumile, on nende kahe liikmesriigi pädevad asutused teinud nõuetekohaselt koostööd vajaliku järelevalvetsooni kehtestamisel vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2020/687.

(12)

Komisjon on koostöös Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Luksemburgiga nende poolt võetud tauditõrjemeetmed läbi vaadanud ja leidnud, et Belgia, Prantsusmaa ja Luksemburgi pädevate asutuste kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoonide ning Saksamaa pädeva asutuse kehtestatud järelevalvetsoonide piirid on piisaval kaugusel kõigist ettevõtetest, kus lindude kõrge patogeensusega gripi hiljutiste puhangute esinemine on kinnitust leidnud.

(13)

Selleks et vältida liidusiseses kaubanduses tarbetute häirete tekkimist ja kolmandate riikide poolt põhjendamatute kaubandustõkete kehtestamist, on vaja koostöös Belgia, Prantsusmaa ja Luksemburgiga kiiresti kirjeldada liidu tasandil kõnealuste liikmesriikide poolt vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2020/687 kehtestatud uusi kaitse- ja järelevalvetsoone.

(14)

Lisaks on vaja koostöös Saksamaaga kiiresti kirjeldada liidu tasandil uut järelevalvetsooni, mille kõnealune liikmesriik on kehtestanud vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2020/687.

(15)

Seepärast tuleks rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisasse kanda Belgia, Prantsusmaa ja Luksemburgi jaoks kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoonid ning Saksamaa jaoks kehtestatud järelevalvetsoonid.

(16)

Sellest tulenevalt tuleks muuta rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisa, et ajakohastada liidu tasandil piirkondadeks jaotamist, arvestamaks Belgia, Prantsusmaa ja Luksemburgi pädevate asutuste poolt vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2020/687 nõuetekohaselt kehtestatud kaitse- ja järelevalvetsoone ning Saksamaa poolt nõuetekohaselt kehtestatud järelevalvetsoone ning seal kohaldatavate piirangute kestust.

(17)

Rakendusotsust (EL) 2021/641 kohaldatakse kuni 30. septembrini 2021. Samas piirangud, mida kohaldatakse Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Luksemburgi poolt vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2020/687 kehtestatud piirangutsoonides, kestavad kauem kui 30. septembrini 2021.

(18)

Ning veel, kuna liidus esineb metslindudel jätkuvalt lindude kõrge patogeensusega gripi viirust ja sügisrände ajal võib see taud rändlindudega veelgi levida, suureneb oht, et kodulindudel ja tehistingimustes peetavatel lindudel esineb asjaomase taudi puhanguid.

(19)

Seega on asjakohane pikendada rakendusotsuse (EL) 2021/641 kohaldamisaega kuni 30. septembrini 2022, et eelseisev rändlindude iga-aastane rändehooaeg oleks kaetud. Kohaldamisaja pikendamisel võetakse arvesse ka lindude kõrge patogeensusega gripi epidemioloogilise olukorra praegust arengut liidus ning kõnealuse haiguse võimalikest uutest puhangutest tulenevaid ohte loomatervisele.

(20)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2021/641 vastavalt muuta.

(21)

Võttes arvesse, kui kiireloomuline on lindude kõrge patogeensusega gripi levikuga seotud epidemioloogiline olukord liidus, on oluline, et käesoleva otsusega rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisasse tehtavad muudatused jõustuvad võimalikult kiiresti.

(22)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust (EL) 2021/641 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklis 4 asendatakse kuupäev „30. septembrini 2021“ kuupäevaga „30. septembrini 2022“.

2)

Rakendusotsuse (EL) 2021/641 lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. september 2021

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  Komisjoni 17. detsembri 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/687, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 64).

(3)  Komisjoni 16. aprilli 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/641, milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides (ELT L 134, 20.4.2021, lk 166).

(4)  Komisjoni 6. septembri 2021. aasta rakendusotsus (EL) 2021/1454, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2021/641 (milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (ELT L 316, 7.9.2021, lk 1).


LISA

„LISA

A OSA

Artiklites 1 ja 2 osutatud kaitsetsoonid.

Liikmesriik: Belgia

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

Province: West Flanders

Those parts of the municipalities of Kortrijk, Menen and Wevelgem contained within a circle of a radius of three kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,2141 - lat 50,7990

22.9.2021

Liikmesriik: Prantsusmaa

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

Les communes suivantes dans le département: ARDENNES (08)

BALLAY; VANDY; VOUZIERS

4.10.2021

Liikmesriik: Luksemburg

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

Entire municipality of Betzdorf.

The following localities in the municipality of Flaxweiler: Flaxweiler and Buchholz.

27.9.2021

Liikmesriik: Madalmaad

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

Province: Overijssel

1.

Vanaf kruising Zwijnenbergerweg / Raalterweg, Raalterweg volgen in noordelijke richting tot aan Groote Vloedgraven(water).

2.

Groote Vloedgraven(water) volgen in oostelijke richting tot aan G.J.Kappertweg.

3.

G.J.Kappertweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosterkampweg.

4.

Oosterkampweg volgen in noordelijke richting tot aan Weseperenkweg.

5.

Weseperenkweg volgen in oostelijke richting tot aan Stroeksweg.

6.

Stroeksweg volgen in noordelijke richting tot aan Overmeenweg.

7.

Overmeenweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterenkweg.

8.

Oosterenkweg volgen in oostelijke richting via (nr. 11a) tot aan Overijssels kanaal(water).

9.

Overijssels kanaal(water) volgen in noordelijke richting tot aan Heetenseweg (nr. 9b).

10.

Heetenseweg (nr. 9b) zandweg volgen in oostelijke richting tot aan Schoonhetenseweg.

11.

Schoonhetenseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Veldzichtweg tot aan Haarlesedijk.

12.

Haarlesedijk volgen in oostelijke richting tot aan Portlanderdijk.

13.

Portlanderdijk volgen in oostelijke richting tot aan Poggebeltweg.

14.

Poggebeltweg volgen in westelijke richting tot aan Holterweg.

15.

Holterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Okkenbroekerstraat.

16.

Okkenbroekerstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Vlessendijk tot aan Muldersweg.

17.

Muldersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oerdijk.

18.

Oedrijk volgen in westelijke richting tot aan Bathmenseweg.

19.

Bathmenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Butersdijk.

20.

Butersdijk volgen in westelijke richting tot aan Spanjaardsdijk.

21.

Spanjaardsdijk volgen in westelijke richting tot aan Kanaaldijk west.

22.

Kanaaldijk west volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg.

23.

Zwijnenbergerweg volgen in noordelijke richting tot aan Kappertsteeg.

24.

Kappertsteeg volgen in westelijke richting tot aan Iwlandseweg.

25.

Iwlandseweg volgen in westelijke richting tot aan Avergoorsedijk.

26.

Avergoorsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg.

27.

Zwijnenbergerweg volgen in westelijke richting tot aan Raalterweg.

14.9.2021

Liikmesriik: Poola

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 39

Mazowieckie voivodship, żuromiński district

The following localities in the Bieżuń municipality:

Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo;

The following localities in the Żuromin municipality:

Chamsk, Młudzyn.

3.9.2021

B OSA

Artiklites 1 ja 3 osutatud järelevalvetsoonid.

Liikmesriik: Belgia

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

Provinces: West Flanders and Hainaut

The municipalities or parts of the municipalities of Deerlijk, Estaimpuis, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Mouscron, Moorslede, Wervik, Wevelgem and Zwevegem contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,2141 - lat 50,7990 and beyond the area described in the protection zone.

1.10.2021

Those parts of the municipalities of Kortrijk, Menen and Wevelgem contained within a circle of a radius of three kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,2141 - lat 50,7990

23.9.2021– 1.10.2021

Liikmesriik: Saksamaa

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

RHEINLAND-PFALZ

Landkreis Trier-Saarburg

Gemarkungen Temmels, Wellen, Nittel (im Osten begrenzt durch die K 110), Köllig, Rehlingen, Wincheringen (im Osten begrenzt durch die K 110, in der Ortslage Trierer Straße, Warsberger Straße und Helfanter Straße) sowie Wehr (im Süden begrenzt durch die B 419).

6.10.2021

Liikmesriik: Prantsusmaa

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

Les communes suivantes dans le département: ARDENNES (08)

 

ATTIGNY

 

BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR

 

BOULT-AUX-BOIS

 

BOURCQ

 

BRÉCY-BRIÈRES

 

CHARDENY

 

BAIRON ET SES ENVIRONS

 

CHUFFILLY-ROCHE

 

CONTREUVE

 

COULOMMES-ET-MARQUENY

 

LA CROIX-AUX-BOIS

 

FALAISE

 

GRIVY-LOISY

 

LAMETZ

 

LONGWÉ

 

MARS-SOUS-BOURCQ

 

MONTGON

 

MONT-SAINT-MARTIN

 

NEUVILLE-DAY

 

NOIRVAL

 

OLIZY-PRIMAT

 

QUATRE-CHAMPS

 

QUILLY

 

RILLY-SUR-AISNE

 

SAINT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX

 

SAINTE-MARIE

 

SAINT-MOREL

 

SAINTE-VAUBOURG

 

SAVIGNY-SUR-AISNE

 

SEMUY

 

SUGNY

 

SUZANNE

 

TANNAY

 

TOGES

 

TOURCELLES-CHAUMONT

 

VAUX-CHAMPAGNE

 

VONCQ

13.10.2021

BALLAY ; VANDY ; VOUZIERS

5.10.2021– 13.10.2021

Les communes suivantes dans le département: NORD (59)

BOUSBECQUE ; HALLUIN ; NEUVILLE-EN-FERRAIN ; RONCQ ; TOURCOING ; WATTRELOS

1.10.2021

Liikmesriik: Luksemburg

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

The entire municipalities of Bech, Biwer, Grewenmacher, Junglinster, Lenningen, Manternach, Niederanven, Schuttrange and Wormeldange.

The municipality of Flaxweiler excluding the localitiest covered by the protection zone (Flaxweiler and Buchholz).

6.10.2021

Entire municipality of Betzdorf.

The following localities in the municipality of Flaxweiler: Flaxweiler and Buchholz.

28.9.2021– 6.10.2021

Liikmesriik: Madalmaad

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

Province: Overijssel

1.

Vanaf kruising Zwijnenbergerweg / Raalterweg, Raalterweg volgen in noordelijke richting tot aan Groote Vloedgraven(water).

2.

Groote Vloedgraven(water) volgen in oostelijke richting tot aan G.J.Kappertweg.

3.

G.J.Kappertweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosterkampweg.

4.

Oosterkampweg volgen in noordelijke richting tot aan Weseperenkweg.

5.

Weseperenkweg volgen in oostelijke richting tot aan Stroeksweg.

6.

Stroeksweg volgen in noordelijke richting tot aan Overmeenweg.

7.

Overmeenweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterenkweg.

8.

Oosterenkweg volgen in oostelijke richting via (nr. 11a) tot aan Overijssels kanaal(water).

9.

Overijssels kanaal(water) volgen in noordelijke richting tot aan Heetenseweg (nr. 9b).

10.

Heetenseweg (nr. 9b) zandweg volgen in oostelijke richting tot aan Schoonhetenseweg.

11.

Schoonhetenseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Veldzichtweg tot aan Haarlesedijk.

12.

Haarlesedijk volgen in oostelijke richting tot aan Portlanderdijk.

13.

Portlanderdijk volgen in oostelijke richting tot aan Poggebeltweg.

14.

Poggebeltweg volgen in westelijke richting tot aan Holterweg.

15.

Holterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Okkenbroekerstraat.

16.

Okkenbroekerstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Vlessendijk tot aan Muldersweg.

17.

Muldersweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oerdijk.

18.

Oedrijk volgen in westelijke richting tot aan Bathmenseweg.

19.

Bathmenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Butersdijk.

20.

Butersdijk volgen in westelijke richting tot aan Spanjaardsdijk.

21.

Spanjaardsdijk volgen in westelijke richting tot aan Kanaaldijk west.

22.

Kanaaldijk west volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg.

23.

Zwijnenbergerweg volgen in noordelijke richting tot aan Kappertsteeg.

24.

Kappertsteeg volgen in westelijke richting tot aan Iwlandseweg.

25.

Iwlandseweg volgen in westelijke richting tot aan Avergoorsedijk.

26.

Avergoorsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Zwijnenbergerweg.

27.

Zwijnenbergerweg volgen in westelijke richting tot aan Raalterweg.

15.9.2021– 23.9.2021

1.

Vanaf kruising A1/ IJssel, de IJssel volgen in noordelijke richting tot aan IJsseldijk ter hoogte van nr. 39.

2.

IJsseldijk volgen in noordelijke richting tot aan Rembrandkade.

3.

Rembrandkade volgen in noordelijke richting tot aan Randerstraat.

4.

Randerstraat volgen in noordelijke richting, overgaand in Roland Holstlaan, overgaand in Overstichtlaan tot aan spoorlijn Deventer-Zwolle.

5.

Spoorlijn Deventer-Zwolle volgen in noordelijke richting tot aan Omloop.

6.

Omloop volgen in oostelijke richting tot aan Raalterweg.

7.

Raalterweg volgen in oostelijke richting tot aan Liederholthuisweg.

8.

Liederholthuisweg volgen in noordelijke richting tot aan Hagenvoorde.

9.

Hagenvoorde volgen in oostelijke richting tot aan Wechterhout.

10.

Wechterhout volgen in noordelijke richting tot aan Raalterwetering(water).

11.

Raalterwetering(water) volgen in oostelijke richting, overgaand in Oosterbroeks waterleiding(water) tot aan Hagweg.

12.

Hagweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lindertseweg.

13.

Lindertseweg volgen in oostelijke richting, overgaand in Ommerweg tot aan Luttenbergerweg.

14.

Luttenbergerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bloemenbosweg.

15.

Bloemenbosweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Heuvelweg tot aan Hellendoornseweg.

16.

Hellendoornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Blikweg.

17.

Blikweg volgen in zuidelijke richting tot aan Almeloseweg.

18.

Almeloseweg volgen in oostelijke richting tot aan Nijverdalsebergweg.

19.

Nijverdalsebergweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Holterbergweg tot aan Molenbelterweg.

20.

Molenbelterweg volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Enschede-Deventer.

21.

Spoorlijn Enschade-Deventer volgen in westelijke richting tot aan Provincialeweg.

22.

Provincialeweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1.

23.

A1 volgen in westelijke richting tot aan Boermark.

24.

Boermark volgen in westelijke richting, overgaand in Bronsvoorderdijk tot aan Braakmanssteeg.

25.

Braakmanssteeg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Looweg tot aan Peppeldijk.

26.

Peppeldijk volgen in westelijke richting tot aan Kasteelweg.

27.

Kasteelweg volgen in westelijke richting tot aan Bathmenseweg.

28.

Bathmenseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lochemseweg.

29.

Lochemseweg volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Zutphen–Deventer.

30.

Spoorlijn Zupthen-Deventer volgen in noordelijke richting tot aan A1.

31.

A1 volgen in oostelijke richting tot aan de IJssel.

23.9.2021

Liikmesriik: Poola

Piirkond

Kohaldamise lõppkuupäev kooskõlas delegeeritud määruse (EL) 2020/687 artikliga 55

Mazowieckie voivodship, żuromiński district

The following localities in the Bieżuń municipality:

Kocewo, Myślin, Dąbrówki, Mak, Władysławowo, Stanisławowo, Pozga, Bielawy Gołuskie, Gołuszyn, Dźwierzno, Kobyla Łąka, Sławęcin, Zgliczyn Pobodzy, Stawiszyn-Łaziska, Wilewo, Stawiszyn-Zwalewo, Wieluń-Zalesie, Pełki, Małocin, Trzaski;

City of Bieżuń;

The following localities in the Lutocin municipality:

Siemcichy, Chromakowo, Przeradz Mały, Przeradz Nowy, Przeradz

Wielki, Swojęcin, Mojnowo, Obręb, Parlin, Lutocin, Seroki, Zimolza, Elżbiecin, Felcyn, Jonne;

The following localities in the Siemiątkowo municipality:

Sokołowy Kąt, Siciarz;

The following localities in the in Żuromin municipality:

Będzymin, Rzężawy, Kruszewo, Brudnice, Poniatowo, Wiadrowo, Dąbrowa, Cierpigórz, Franciszkowo, Olszewo, Kosewo, Dębsk, Kliczewo Małe, Kliczewo Duże, Wólka Kliczewska, Nowe Nadratowo, Stare Nadratowo, Sadowo;

City of Żuromin.

12.9.2021

The following localities in the Bieżuń municipality:

Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo-Parcele, Strzeszewo;

The following localities in the Żuromin municipality:

Chamsk, Młudzyn.

4.9.2021– 12.9.2021

Mazowieckie voivodship, mławski district

The following localities in the Radzanów municipality:

Zgliczyn-Glinki, Zgliczyn Witowy;

The following localities in the Szreńsk municipality:

Ługi, Słowikowo.

12.9.2021


Top

avalikgif