ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele
Sotsiaalkaitseminister 14.09.2021 määrus number 37; jõustumiskuupäev 19.09.2021

redaktsioon 19.09.2021 [RT I, 16.09.2021, 1]

Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele

Vastu võetud 14.09.2021 nr 37

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Määrusega kehtestatakse kohalikele omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele psühholoogi palga- ja juhendamistoetus andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) esmatasandi tervisekeskus – ühtses taristus üldarstiabi osutav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, mis osutab üldarstiabi vähemalt 4500 isikule;
  2) juhendaja on psühholoogina tegutsev isik, kes pakub juhendatavale psühholoogile professionaalset tuge psühholoogilise abi osutamisel;
  3) psühholoog – psühholoogias magistrikraadi või vähemalt samaväärset kvalifikatsiooni omav isik, kes osutab inimestele psühholoogilist abi;
  4) psühholoogiline abi – professionaalne psühholoogi rakendatav inimesele või inimrühmale suunatud tegevus eesmärgiga leevendada inimese emotsionaalset ja psühholoogilist distressi ning parandada vaimset tervist ja heaolu;
  5) toetuse andja – toetuse andja on Sotsiaalministeerium;
  6) toetuse saaja – toetust saav esmatasandi tervisekeskus või kohaliku omavalitsuse ametiasutus, mis ei ole linnaosavalitsus.

§ 3.   Toetuse eesmärk

  Toetust antakse eesmärgiga parandada kohalikul ja esmatasandil psühholoogilise abi pakkumist, et seeläbi leevendada COVID-19 pandeemiast tulenevat negatiivset mõju Eesti elanike vaimsele tervisele.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust antakse elanikele vahetu psühholoogilise abi osutamiseks.

  (2) Psühholoogilist abi osutatakse üldjuhul vahetul kohtumisel. Juhtudel, kui vahetu nõustamine ei ole võimalik või mõistlik, võib abi osutada kaugteenusena.

§ 5.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja saab olla:
  1) kohaliku omavalitsuse ametiasutus, mis ei ole linnaosavalitsus;
  2) eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kel on tegevusluba üldarstiabi osutamiseks ja kes osutab üldarstiabi vähemalt 4500 isikule.

  (2) Taotlejal või tema hallataval asutusel on ajavahemikus 01.09.2021–31.12.2021 kehtiv tööleping psühholoogilise abi pakkumiseks omavalitsuse elanikele.

  (3) Töölepingu alusel psühholoogilist abi pakkuval isikul on kehtiv psühholoog-nõustaja kutsetunnistus või magistrikraad psühholoogias või sellega võrdsustatud haridus ning tema lepingujärgsest töökoormusest vähemalt 75% on seotud elanike psühholoogilise nõustamisega.

  (4) Taotlejal ei tohi taotluse esitamisel olla riiklike maksude maksuvõlgasid või need peavad olema ajatatud. Taotleja peab olema täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse, eraõiguslikust juriidilisest isikust taotleja ka majandusaasta aruannete esitamise kohustuse. Taotleja ei tohi olla pankrotis, likvideerimisel ega sundlõpetamisel. Maksuvõlgnevust kontrollitakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast taotluste esitamist.

§ 6.   Toetuse liigid, toetatavad kulud ja toetuse suurus

  (1) Toetus antakse järgmiselt:
  1) palgatoetusena;
  2) juhendamistoetusena.

  (2) Palgatoetust antakse tööjõukulude katteks järgmistel tingimustel:
  1) vastavalt tegelikele tööjõukuludele, kuid mitte rohkem kui brutotöötasult 1448 eurot arvutatud tööjõukulu töötaja kohta kalendrikuus;
  2) toetust arvestatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse elanike või esmatasandi tervisekeskuse teenindatavate arvule. Toetuse arvutamisel rakendatakse koefitsienti väärtusega 1,0 iga 7 000 elaniku või esmatasandi tervisekeskuse nimistutesse kuuluva isiku kohta;
  3) punktis 2 nimetatud koefitsiendi arvutamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse elanike arvust rahvastikuregistris seisuga 01.06.2021 ja tervisekeskuste teenindavate nimistus olevate isikute arvu alus on veebilehel https://mveeb.sm.ee/Nimistud/ Terviseameti avaldatud värskeimad nimistuid kirjeldavad andmed;
  4) punktis 2 nimetatud koefitsiendi maksimumväärtus on 5,0. Põhjendatud juhul võib toetuse andja rakendada nimetatud väärtusest suuremat väärtust.

  (3) Juhendamistoetust antakse vastavalt psühholoogi palgatoetust saavat isikut juhendava isiku tegelikele palgakuludele, kuid mitte rohkem kui brutotöötasult 289,6 eurot arvutatud tööjõukulu iga juhendatava kohta kalendrikuus.

  (4) Toetuse täpne summa nimetatakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga kinnitatavas taotluse rahuldamise otsuses.

  (5) Toetust makstakse otseselt psühholoogilise abi osutamisega tekkivate kulude ja teenust osutava isiku juhendamisega tekkivate kulude katmiseks. Kaudsete kulude katteks toetust ei maksta.

  (6) Toetust antakse nende kulude katteks, mis tekivad perioodil 01.09.2021–31.12.2021 (edaspidi toetusperiood).

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemine toimub jooksvalt alates taotlusvooru avamisest, taotluse esitamise hiliseim kuupäev on 15. detsember 2021.

  (2) Toetuse andja teavitab taotlusvoorust potentsiaalsete taotlejate katusorganisatsioone hiljemalt kolmandal tööpäeval arvates määruse jõustumisest.

  (3) Toetuseks eraldatud eelarve ammendumisel on toetuse andjal õigus taotlusvoor ennetähtaegselt sulgeda. Sellisel juhul teavitab toetuse andja potentsiaalsete taotlejate katusorganisatsioone kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 8.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus tuleb esitada määruses sätestatud nõuete ja tingimuste kohaselt.

  (2) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on esitatud määruse tingimustes ettenähtud ajaks ja vormil (lisa 1) koos nõutud dokumentidega;
  2) taotlus sisaldab määruses nõutud teavet, mis on asjakohane, ammendav ja õige;
  3) taotluse on digitaalselt allkirjastatud esindusõigust omav isik;
  4) toetust taotletakse määruses sätestatud eesmärkidel ja toetatavatele tegevustele.

  (3) Palgatoetuse taotlemisel esitab taotleja koos taotlusega psühholoogilist abi vahetult osutava isiku CV, millelt nähtub isiku kutsealane ja hariduslik ettevalmistus, ja isiku allkirjastatud kinnitus või muu tõend, millelt nähtub isiku valmisolek osutada toetusperioodil taotleja juures psühholoogilist abi.

  (4) Juhendajatoetuse taotlemisel tuleb taotlusele lisada juhendava isiku CV, millelt nähtub isiku kutsealane ja hariduslik ettevalmistus ning töökogemus.

§ 9.   Taotluse menetlus

  (1) Taotluse menetlus koosneb taotluse registreerimisest, taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimisest ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest koos toetuse määramisega taotluse rahuldamise korral.

  (2) Kalendrikuu jooksul laekunud taotluste rahuldamine otsustatakse hiljemalt järgneva kalendrikuu 20. kuupäevaks.

  (3) Pärast 15. detsembrit 2021 või taotlusvooru ennetähtaegse sulgemise järel saadetud taotlusi menetlusse ei võeta ja sellest informeeritakse taotlejat hiljemalt kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 10.   Taotluse registreerimine ning taotleja ja taotluse vastavuse hindamine

  (1) Toetuse andja registreerib esitatud taotlused ning kontrollib taotleja ja taotluse vastavust määruse sätestatud nõuetele.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, teeb toetuse andja ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks antakse kolm tööpäeva, mille tõttu võib pikeneda toetuse taotluse menetlemise tähtaeg.

§ 11.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Kui taotleja vastab korras sätestatud tingimustele, määrab toetuse andja toetuse lähtudes §-st 6 ja taotluses esitatud andmetest. Kui taotleja määruses sätestatud tingimustele või nõuetele ei vasta, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (2) Taotlejad, kes saavad toetuse, neile määratava toetuse suuruse ja taotlejad, kelle taotlust ei rahuldata, kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

  (3) Toetuseks eraldatud eelarve ammendumisel sulgeb toetuse andja taotlusvooru.

  (4) Taotlejale, kelle taotlus rahuldatakse, teeb toetuse andja ettepaneku sõlmida toetuse kasutamise leping.

  (5) Toetuse andja edastab lepingu hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates käskkirja koostamisest taotleja e-posti aadressile allkirjastamiseks.

  (6) Kui taotleja ei allkirjasta lepingut kümne tööpäeva jooksul, siis loetakse, et taotleja on toetusest loobunud.

  (7) Toetuse taotlejast saab toetuse saaja peale lepingu allkirjastamist. Toetuse andja maksab toetuse saajale toetuse välja lepingus märgitud pangaarvele 10 tööpäeva jooksul arvates lepingu allkirjastamisest.

§ 12.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja teeb hiljemalt 10 päeva jooksul arvates toetuse kasutamise lepingu sõlmimisest oma kodulehel teatavaks teenuse osutamise üksikasjad ning edastab asjakohase veebilehe andmed toetuse andjale.

  (2) Toetuse saaja peab toetuse kohta arvestust vastavalt raamatupidamise seadusest tulenevatele nõuetele, sealhulgas pidades eraldi kuluarvestust toetuse maksmise aluseks olevate tegevuste kohta, ning eristab maksmise aluseks olevate tegevuste dokumendid muudest dokumentidest. Elektroonsel kujul säilitatavaid kuludokumente peab olema võimalik kirjalikult taasesitada.

  (3) Toetuse saaja võimaldab toetuse andjal või tema määratud isikul kontrollida toetuse kasutamise aruandluse õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude paikapidavust, toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust ning muude lepingutingimuste täitmist.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetusperioodi lõppemise järel psühholoogilise abi osutamise aruande käesoleva korra lisas 2 ette nähtud vormil.

  (5) Kui tegelikud kulud, mille eest toetust taotleti, on väiksemad välja makstud toetusest, on toetuse saaja kohustatud toetuse summa ja tegeliku kulu vahe toetuse andjale tagasi maksma.

  (6) Toetuse saaja täpsemad kohustused lepitakse kokku toetuse kasutamise lepingust.

§ 13.   Toetuse saamist välistavad tegurid

  (1) Toetust ei maksta või see nõutakse tagasi, kui toetavat tegevust rahastatakse muust toetusemeetmest.

  (2) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse kehtetuks või toetus nõutakse tagasi, kui ilmnevad asjaolud, mille kohaselt taotlust ei oleks rahuldatud või on toetuse saaja või psühholoogilise abi osutaja rikkunud teenuse osutamise käigus isikuandmete kaitse nõudeid või abi osutamise korraldus ei vasta lepingus sätestatule.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Taotlusvorm
Lisa 2 Aruandevorm

avalikgif