ID-kaart

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1475, 14. september 2021, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide suhtes rakendusmäärusega (EL) 2019/915 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatavate Taist lähetatud alumiiniumfooliumi rullide impordile, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte
Euroopa Komisjon 14.09.2021 määrus number 1475; jõustumiskuupäev 16.09.2021

redaktsioon

15.9.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 325/24


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/1475,

14. september 2021,

millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide suhtes rakendusmäärusega (EL) 2019/915 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatavate Taist lähetatud alumiiniumfooliumi rullide impordile, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“), eriti selle artiklit 13,

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

1.1.   Varasem uurimine ja kehtivad meetmed

(1)

Pärast dumpinguvastast uurimist (edaspidi „esialgne uurimine“) kehtestas nõukogu 2013. aasta märtsis määrusega (EL) nr 217/2013 (2) lõpliku dumpinguvastase tollimaksu Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „HRV“) pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide (edaspidi „väikesed rullid“) impordi suhtes. Võetud meede oli väärtuseline tollimaks vahemikus 14,2–35,6 %.

(2)

Pärast alusmääruse artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist (edaspidi „läbivaatamisega seotud uurimine“) jättis Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) 2019. aasta juunis rakendusmäärusega (EL) 2019/915 (3) lõplikud meetmed jõusse (edaspidi „kehtivad meetmed“).

1.2.   Taotlus

(3)

Komisjonile esitati alusmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohane taotlus uurida HRVst pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest võimalikku kõrvalehoidmist Taist lähetatud impordi vahendusel, olenemata sellest, kas need tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte, ning kehtestada kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue.

(4)

Taotlus esitati 9. novembril 2020. Taotleja soovis jääda anonüümseks nii taotluse esitamise etapis kui ka uurimise ajal. Taotleja põhjendas oma soovi nõuetekohaselt ja komisjon rahuldas selle, kuna leidis, et taotleja isiku konfidentsiaalsuse tagamiseks on olemas piisav alus.

(5)

Taotlus sisaldas piisavaid tõendeid Hiina Rahvavabariigist ja Taist liitu suunatud ekspordiga seotud kaubandusstruktuuri muutuse kohta, mis oli toimunud pärast väikeste rullide suhtes meetmete kehtestamist. Muutus näis seisnevat selles, et väikesed rullid lähetatakse liitu Tai kaudu pärast Tais kokkupanemist. Samuti sisaldas taotlus piisavaid tõendeid, mis näitasid, et selline kokkupanemine kujutas endast meetmetest kõrvalehoidmist, kuna Hiinast pärit osad moodustasid üle 60 % kokkupandava toote osade koguväärtusest, samas kui kokkupanemise käigus lisandunud väärtus moodustas alla 25 % tootmiskuludest.

(6)

Peale selle sisaldas taotlus piisavalt tõendeid selle kohta, et eespool kirjeldatud tava kahjustas kehtivate dumpinguvastaste meetmete parandavat mõju koguste ja hindade osas. Lisaks oli piisavalt tõendeid, mis näitasid, et Taist lähetatud väikeste rullide hinnad olid dumpinguhinnad võrreldes väikeste rullide jaoks varem kindlaks määratud normaalväärtusega.

1.3.   Vaatlusalune toode ja uuritav toode

(7)

Vaatlusalune toode on HRVst pärit alumiiniumfoolium paksusega vähemalt 0,007 mm, kuid alla 0,021 mm, aluskihita, pärast valtsimist muul viisil töötlemata, kohrutatud või mitte, kergekaalulistes rullides massiga mitte üle 10 kg, mis rakendusmääruse (EL) 2019/915 jõustumise kuupäeval kuulus CN-koodide ex 7607 11 11 ja ex 7607 19 10 (TARICi koodid 7607111110 ja 7607191010) alla (edaspidi „vaatlusalune toode“). See on toode, mille suhtes kehtivaid meetmeid praegu kohaldatakse.

(8)

Uuritav toode on sama, mis eelmises põhjenduses määratletud toode, mis kuulub CN-koodide ex 7607 11 11 ja ex 7607 19 10 alla, kuid on lähetatud Taist, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Taist pärinevana või mitte (TARICi koodid 7607111111 ja 7607191011) (edaspidi „uuritav toode“).

(9)

Uurimine näitas, et HRVst liitu eksporditud väikestel rullidel ja Taist lähetatud väikestel rullidel on ühesugused füüsikalised ja keemilised põhiomadused ja sama kasutusotstarve ning seetõttu tuleb neid käsitada samasuguste toodetena alusmääruse artikli 1 lõike 4 tähenduses.

1.4.   Algatamine

(10)

Olles pärast liikmesriikide teavitamist kindlaks teinud, et alusmääruse artikli 13 lõike 3 kohase uurimise algatamiseks on olemas piisavalt tõendeid, algatas komisjon 21. detsembril 2020 oma rakendusmäärusega (EL) 2020/2161 (4) (edaspidi „algatamismäärus“) uurimise ja kehtestas registreerimisnõude Taist lähetatud väikeste rullide impordile, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte.

1.5.   Uurimisperiood ja aruandeperiood

(11)

Uurimisperiood hõlmas ajavahemikku 1. jaanuarist 2016 kuni 30. juunini 2020 (edaspidi „uurimisperiood“). Uurimisperioodi kohta koguti andmeid selleks, et uurida muu hulgas väidetavat kaubandusstruktuuri muutust pärast vaatlusaluse toote suhtes meetmete kehtestamist ja sellise tava, protsessi või toimingu olemasolu, millel ei ole piisavat nõuetekohast põhjendust või majanduslikku õigustust peale tollimaksu kehtestamise. Üksikasjalikumaid andmeid koguti 1. juulist 2019 kuni 30. juunini 2020 kestnud perioodi (edaspidi „aruandeperiood“) kohta, et uurida, kas import kahjustas kehtivate meetmete parandavat mõju hindade ja/või koguste osas, ning analüüsida dumpingu olemasolu.

1.6.   Uurimine

(12)

Komisjon teatas ametlikult uurimise algatamisest HRV ja Tai ametiasutustele, nende riikide eksportivatele tootjatele, teadaolevalt asjaga seotud liidu importijatele ning liidu tootmisharule. Tai ja HRV tootjatele/eksportijatele ning liidu importijatele, kes olid komisjonile teada või kes andsid endast teada algatamismääruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul, tehti kättesaadavaks küsimustikud ja/või vabastamistaotluse vormid.

(13)

Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad kirjalikult teatavaks ja taotleda ärakuulamist algatamismääruses sätestatud tähtaja jooksul. Kõiki isikuid teavitati, et kogu asjaomase teabe esitamata jätmise või mittetäieliku, ebaõige või eksitava teabe esitamise tagajärjeks võib olla alusmääruse artikli 18 kohaldamine ja järelduste tegemine kättesaadavate faktide põhjal.

(14)

Kaks liidu tootjat andsid endast teada huvitatud isikuna, kuid küsimustikule/vabastamistaotluse vormile ei vastanud ükski isik Tais, HRVs ega mujal.

2.   UURIMISE TULEMUSED

2.1.   Üldised märkused

(15)

Võimaliku meetmetest kõrvalehoidmise hindamiseks tuleks alusmääruse artikli 13 lõike 1 kohaselt järjestikku analüüsida järgmisi elemente:

kas HRV, Tai ja liidu vahelise kaubanduse struktuuris esines muutusi;

kas need muutused tulenesid tavast, protsessist või toimingust, millel ei ole piisavat nõuetekohast põhjendust või majanduslikku õigustust peale kehtivate dumpinguvastaste meetmete kehtestamise;

kas on tõendeid kahju tekitamise kohta või selle kohta, et kahjustati kehtivate dumpinguvastaste meetmete parandavat mõju uuritava toote hindade ja/või koguste osas, ning

kas on tõendeid dumpingu kohta võrreldes vaatlusaluse toote suhtes varem kindlaks määratud normaalväärtustega.

(16)

Kuna taotlejate poolt taotluses esitatud tõendid viitasid toote kokkupanemisele Tais, analüüsis komisjon käesolevas uurimises täpsemalt, kas alusmääruse artikli 13 lõikes 2 sätestatud kriteeriumid olid täidetud ja eelkõige:

kas kokkupanemine algas või suurenes oluliselt alates dumpinguvastase uurimise algatamisest või vahetult enne seda ja kas vaatlusalused tooteosad pärinevad riigist, mille suhtes meetmeid kohaldatakse, ning

kas osad moodustavad vähemalt 60 % kokkupandava toote osade koguväärtusest ning kas sissetoodud osadele kokkupanemise või valmistamise ajal lisandunud väärtus moodustas rohkem kui 25 % tootmiskuludest.

2.2.   Koostöö tase

(17)

Enne menetluse algatamist esitas Tai valitsus mitme Tai majapidamises kasutatava alumiiniumfooliumi tootja nimed ja aadressid. Nagu eespool põhjenduses (14) märgitud, ei andnud ükski neist ega ka ükski teine Tai tootja/eksportija endast teada ega esitanud vabastamistaotlust.

(18)

Komisjon teavitas 11. veebruari 2021. aasta verbaalnoodiga Tai valitsust, et kuna ükski Tai eksportija/tootja ei tee koostööd, kavatseb ta oma järeldustes meetmetest kõrvalehoidmise kohta tugineda kättesaadavatele faktidele kooskõlas alusmääruse artikliga 18. Komisjon rõhutas ka, et kättesaadavatel faktidel põhinev järeldus võib olla asjaomasele isikule ebasoodsam, ning kutsus Tai valitsust üles märkusi esitama.

(19)

Tai valitsus vastas komisjonile, et teda on teavitatud äriühingu Dingheng New Materials Co., Ltd. koostöökavatsusest ning et kui Tai eksportivad tootjad koostööd ei tee, võib komisjon kasutada kättesaadavaid fakte, et teha Tai eksportivate tootjatega seoses järeldusi meetmetest kõrvalehoidmise kohta.

(20)

Komisjon märkis, et Tai valitsuse nimetatud äriühing ei teinud koostööd mitte käesolevas uurimises, vaid paralleelses meetmetest kõrvalehoidmise uurimises seoses alumiiniumfooliumi suurte rullide impordiga (5). Käesolevas uurimises ei andnud endast teada ükski uuritava toote tootja Tais.

(21)

Seepärast võeti kooskõlas alusmääruse artikli 18 lõikega 1 allpool esitatud järelduste tegemisel meetmetest kõrvalehoidmise kohta aluseks kättesaadavad faktid. Eelkõige tugines komisjon taotluses sisalduvale teabele ja muudele teabeallikatele, nagu impordi ja ekspordi kaubandusstatistika (nt Eurostatist ja andmebaasist Global Trade Atlas (edaspidi „GTA“)), ning avalikult kättesaadavatele andmetele.

2.3.   Kaubandusstruktuuri muutumine

(22)

Tabelis 1 on esitatud HRVst ja Taist pärit impordi areng uurimisperioodil (6).

Tabel 1

Väikeste rullide import uurimisperioodil (tonnides)

 

2016

2017

2018

2019

Aruandeperiood

HRV

299

471

308

596

414

indeks (baas = 2016)

100

157

103

199

139

Osakaal koguimpordist

8 %

10 %

6 %

7 %

5 %

Tai

70

654

814

1 088

1 069

indeks (baas = 2016)

100

934

1 163

1 555

1 527

Osakaal koguimpordist

2 %

13 %

17 %

12 %

14 %

Koguimport

3 904

4 891

4 914

8 838

7 751

Allikas: Eurostat

(23)

Ajavahemikul 2016. aastast kuni aruandeperioodi lõpuni suurenes Taist pärinev import oluliselt, 70 tonnilt 1 069 tonnile. Samal ajal suurenes Tai osa koguimpordis 2 %-lt 14 %-le. Suurenes ka import HRVst, kuid palju aeglasemas tempos, nimelt 299 tonnilt 414 tonnile. Hiina osa koguimpordis vähenes aga 8 %-lt 5 %-le, mis tähendab, et kui varem oli Hiinast pärit import neli korda suurem kui Tai import, siis nüüd moodustas see Tai impordist vaid umbes ühe kolmandiku. Lisaks oli HRVst pärit impordi maht endiselt väiksem kui 610 tonni 2013. aastal esialgse uurimise ajal.

(24)

Tabelis 2 on esitatud väikeste rullide tootmiseks vajaliku tooraine HRVst Taisse eksportimise areng uurimisperioodil.

Tabel 2

Tooraine eksport HRVst Taisse uurimisperioodil (7) (tonnides)

 

2016

2017

2018

2019

Aruandeperiood

Alumiiniumilehed (tonnides)

50 111

52 950

62 799

68 755

71 668

indeks (baas = 2016)

100

106

125

137

143

Suured rullid (tonnides)

31 931

37 697

49 686

63 988

69 248

indeks (baas = 2016)

100

118

156

200

217

Tooraine kokku (tonnides)

82 042

90 647

112 485

132 743

140 916

indeks (baas = 2016)

100

110

137

162

172

Allikas: Global Trade Atlas

(25)

Majapidamises kasutatava alumiiniumfooliumi tootmise peamine tooraine on tooralumiinium. Tooralumiiniumi töödeldakse, et saada alumiiniumilehed, mis omakorda töödeldakse majapidamises kasutatava alumiiniumfooliumi rullideks massiga üle 10 kg (suured rullid) ja/või väikesteks rullideks (mass kuni 10 kg). Komisjonile taotluses esitatud teabest nähtub, et Taist ELi eksporditavad väikesed rullid toodetakse peamiselt vahetoorainest ehk alumiiniumilehtedest või suurtest rullidest.

(26)

Tabelist 2 nähtub, et alates 2016. aastast on nende toorainete eksport Hiinast Taisse pidevalt suurenenud. Komisjon märkis siiski, et neid kahte toorainet ei kasutata Tais mitte ainult väikeste rullide tootmiseks. Alumiiniumilehti kasutatakse Tais näiteks ka suurte rullide tootmiseks. Need suured rullid müüakse seejärel kas Tai siseturul või eksporditakse kolmandatesse riikidesse, sealhulgas ELi. Lisaks kasutatakse alumiiniumilehti toorainena mitmes teises tootmisharus, näiteks pakenditööstuses või isoleerimise otstarbel. Seetõttu kasutatakse väikeste rullide tootmisprotsessis tegelikult ainult osa kõnealusest alumiiniumilehtede impordist.

(27)

Peale selle sisaldavad tabelis 2 suurte rullide kohta esitatud andmed ka töödeldava fooliumi suuri rulle, mis kuuluvad samade kaubakoodide alla, kuid mida ei kasutata majapidamises kasutatava alumiiniumfooliumi tootmiseks. Töödeldava alumiiniumfooliumi suurte rullide osakaal Taisse imporditavatest suurtest rullidest ei ole teada, sest Tai üksikasjalikud impordiandmed selle kohta ei ole kättesaadavad. Vastupidiste tõendite puudumisel on aga mõistlik eeldada, et töödeldava fooliumi tootmise ja majapidamises kasutatava fooliumi tootmise suhe püsis Tais kogu uurimisperioodi vältel muutumatuna. Kui mingi muutus on üldse toimunud, siis tabelis 1 esitatud suundumust arvesse võttes on suurenenud majapidamises kasutatava fooliumi tootmine. See tähendab, et igat liiki suurte rullide puhul täheldatav kasvusuundumus kehtib ka majapidamises kasutatava fooliumi suurte rullide puhul.

(28)

Asjaolu, et HRVst Taisse imporditava tooraine kogus on märkimisväärselt suurenenud, näitab igal juhul seda, et nõudlus sellise tooraine järele Tais kasvab. Seda saab vähemalt osaliselt seletada väikeste rullide tootmise suurenemisega Tais ja nende Taist eksportimise suurenemisega.

(29)

Taist liitu suunatud ekspordi kasv, Hiinast pärit väikeste rullide impordi samaaegne vähenemine võrreldes Taist pärit impordiga ning Hiinast Taisse suunatud tooraine ekspordi kasv samal ajavahemikul kujutavad endast Hiina, Tai ja ELi vahelise kaubanduse struktuuri muutust alusmääruse artikli 13 lõike 1 tähenduses.

2.4.   Sellise meetmetest kõrvalehoidmise laad, millel ei ole piisavat nõuetekohast põhjendust või majanduslikku õigustust

(30)

Alusmääruse artikli 13 lõige 1 näeb ette, et kaubandusstruktuuri muutus tuleneb tavast, protsessist või toimingust, millel ei ole piisavat nõuetekohast põhjendust või majanduslikku õigustust peale tollimaksu kehtestamise. Selline tava, protsess või toiming on muu hulgas kehtivate meetmetega hõlmatud toote lähetamine läbi kolmandate riikide ning osade kokkupanemine või toote valmistamine kolmandas riigis kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 2.

(31)

Kuna ükski eksportiv tootja uurimises koostööd ei teinud, põhinesid järeldused meetmetest kõrvalehoidmise olemasolu ja laadi kohta Tais kättesaadavatel faktidel vastavalt alusmääruse artiklile 18, nagu on selgitatud punktis 2.2.

(32)

Taotleja esitas oma taotluses tõendid, mis kinnitavad, et Tais toodetakse väikesi rulle nii, et suured rullid, mis on hangitud otse HRVst või kaudselt Tai tootjatelt, kes hangivad suurte rullide tootmiseks tooraine HRVst, rullitakse ümber väikesteks rullideks (8). Taotleja tõendas järgmist.

1)

Tai tootjatel ei ole seadmeid, mis on vajalikud väikeste rullide tootmiseks tooralumiiniumist, vaid neil on üksnes suurte rullide ümberkerimiseks, lõikamiseks, lõhestamiseks, lõõmutamiseks ja muude suhteliselt väikeste toimingute tegemiseks vajalikud seadmed. Seda kinnitab ka mitme Tai tootja veebisaidil avaldatud teave (9).

2)

Tai tootjad hangivad oma suured rullid kas otse HRVst või Tai suurte rullide tootjatelt, kes hangivad oma tooraine (alumiiniumilehed) HRVst. Viimati nimetatud tava kinnitavad suuri rulle käsitleva komisjoni paralleelse uurimise järeldused.

3)

Kõik teadaolevad Tai väikeste rullide eksportivad tootjad, kelle kohta on komisjonil taotluses esitatud teave ja avalikult kättesaadav teave, on selliste Hiina äriühingute tütarettevõtjad, kes on võimelised tootma ja toodavadki väikeseid rulle HRVs. See hõlmab praegu Tais toimuvat kokkupanemist, mille kohta taotleja teavet esitas.

(33)

Uurimise käigus ei leitud tõendeid, mis kinnitaksid, et Taist pärinevate väikeste rullide importimisel liitu on nõuetekohane põhjendus või majanduslik õigustus peale praegu kehtivate dumpinguvastaste tollimaksude tasumise vältimine. Tegelikult nähtub taotleja esitatud teabest, et Tai väikeste rullide tootja veebisaidil on Tais tootmise sisseseadmise ühe põhjusena selgelt nimetatud dumpinguvastaste tollimaksude vältimist (10).

2.5.   Tegevuse alustamine või oluline laienemine

(34)

Mis puudutab kokkupanemist, siis alusmääruse artikli 13 lõikes 2 on ette nähtud, et kokkupanemine algas või laienes oluliselt alates dumpinguvastase uurimise algatamisest või vahetult enne seda ning vaatlusalused tooteosad pärinevad riigist, mille suhtes meetmeid kohaldatakse.

(35)

Taist ELi suunatud import oli 2015. ja 2016. aastal ebaoluline. 2017. aastal suurenes eksport märkimisväärselt ehk 654 tonnini ning suureneb alates sellest ajast igal aastal veelgi. Taotleja esitatud teave Tai eksportivate tootjate kohta ja avalikult kättesaadav teave näitavad, et väikeste rullide tootmisrajatiste ehitus Tais algas 2016. ja 2017. aastal ning ühe äriühingu puhul 2018. aastal. Seetõttu algas kokkupanemine alates dumpinguvastase uurimise algatamisest.

(36)

Kuna Tai eksportivad tootjad keeldusid koostööst, tugines komisjon taotleja esitatud tõenditele ja avalikult kättesaadavale teabele, et teha kindlaks Tais väikeste rullide kokkupanemisel kasutatud tooraine päritolu. Tai tootjad, kes teadaolevalt ekspordivad oma tooteid liitu, on kõik selliste majapidamises kasutatava alumiiniumfooliumi Hiina tootjate tütarettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse HRVst eksportimisel dumpinguvastaseid tollimakse. Lisaks ilmneb taotleja esitatud teabest, et ühe Tai äriühingu väitel ostab ta kogu oma tooraine naabruses asuvalt äriühingult Dingheng New Materials Co. Ltd., mille kohta tõestati suuri rulle käsitlevas paralleelses uurimises, (11) et ta hoiab Hiinast pärit suurtele rullidele kehtestatud dumpinguvastastest tollimaksudest kõrvale. Uurimise käigus ei leitud tõendeid selle kohta, et Tai eksportivate tootjate kasutatav tooraine on pärit mujalt kui Hiinast. Seega pärinevad asjaomased osad riigist, mille suhtes meetmeid kohaldatakse.

2.6.   Osade väärtus ja lisaväärtus

(37)

Alusmääruse artikli 13 lõikes 2 on sätestatud, et seoses kokkupanemisega on meetmetest kõrvalehoidmise kindlakstegemise tingimuseks ka see, et (käesoleval juhul Hiina päritolu) osad moodustavad vähemalt 60 % kokkupandava toote osade koguväärtusest ning sissetoodud osadele kokkupanemise või valmistamise ajal lisandunud väärtus moodustab vähem kui 25 % tootmiskuludest. Kuna ükski Tai eksportiv tootja ei teinud koostööd, tugines komisjon taotleja esitatud tõenditele, et teha kindlaks, kas 60 % ja 25 % künnis on täidetud.

(38)

Võttes arvesse seadmeid, mida teadaolevad eksportivad tootjad oma tehastes kasutavad, nagu on näidatud nende veebisaitidel ja taotluses esitatud teabes, võib Tais toimuv tootmisprotsess hõlmata äärmisel juhul teatavaid viimistlustoiminguid, nagu rullide ümberkerimine, tükeldamine või lõõmutamine.

(39)

Taotleja tõendas, et väikeste rullide tootmisel kas suurtest rullidest või alumiiniumilehtedest moodustavad need toorained peaaegu 90 % kokkupandava toote osade koguväärtusest. Samuti tõendas taotleja, et mõlema tooraine puhul oli nendele osadele lisandunud väärtus vastavalt väiksem kui 18 % ja väiksem kui 24 %.

(40)

Seepärast tegi komisjon järelduse, et alusmääruse artikli 13 lõike 2 kriteeriumid on täidetud.

2.7.   Tollimaksu parandava mõju kahjustamine

(41)

Selleks et hinnata kehtivate meetmete parandava mõju võimalikku kahjustamist hindade ja/või koguste osas, kasutas komisjon Eurostati esitatud ekspordihindu ja -mahte. Komisjon võrdles 2019. aastal aegumise läbivaatamise uurimise käigus kindlaks määratud keskmist mittekahjustavat hinda ekspordi kaalutud keskmiste CIF-hindadega, mida korrigeeriti nõuetekohaselt, et võtta arvesse tavapäraseid tollimakse ja tollivormistuse järgseid kulusid; hindade erinevus näitab turuhinnast madalama hinnaga müügi taset.

(42)

See hinnavõrdlus näitas, et toodet müüdi hinnaga, mis oli turuhinnast 29 % madalam.

(43)

Lisaks sellele tehti uurimise käigus kindlaks, et eksporditud kogused, mille puhul tuvastati kehtivatest meetmetest kõrvalehoidmine, on märkimisväärsed ja moodustavad peaaegu 14 % väikeste rullide impordi kogumahust aruandeperioodil.

(44)

Seetõttu tegi komisjon järelduse, et käesoleva uurimisega hõlmatud import Taist kahjustab kehtivaid meetmeid koguste ja hindade osas.

2.8.   Tõendid dumpingu kohta

(45)

Komisjon uuris kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 1, kas samasuguse toote puhul viimase aegumise läbivaatamise käigus kindlaks määratud normaalväärtusega võrreldes oli tõendeid dumpingu kohta.

(46)

Taist pärineva impordi ekspordihindade kindlaksmääramiseks kasutas komisjon Eurostati esitatud väikeste rullide keskmist ekspordihinda aruandeperioodil. Normaalväärtuse ja ekspordihinna õiglase võrdluse tagamiseks võeti vastavalt alusmääruse artikli 2 lõikele 10 kohanduste näol nõuetekohaselt arvesse erinevusi, mis mõjutavad hindu ja hinna võrreldavust. Sel viisil kindlaks tehtud keskmised ekspordihinnad olid eelmise aegumise läbivaatamise käigus kindlaksmääratud normaalväärtusest väiksemad, mis näitas dumpingu olemasolu.

3.   MEETMED

(47)

Nimetatud järelduste põhjal leidis komisjon, et HRVst pärit väikeste rullide impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastasest tollimaksust hoitakse uuritava toote impordi kaudu kõrvale.

(48)

Seepärast tuleks kehtivaid dumpinguvastaseid meetmeid kooskõlas alusmääruse artikli 13 lõikega 1 laiendada ka uuritava toote impordile.

(49)

Vastavalt alusmääruse artikli 13 lõike 1 teisele lõigule peaks laiendatav meede olema komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/915 artikli 1 lõikega 2 „kõigi teiste äriühingute“ suhtes kehtestatud meede, mis on lõplik dumpinguvastane tollimaks määraga 35,6 %, mida kohaldatakse toote vaba netohinna suhtes liidu piiril enne tollimaksu sissenõudmist.

(50)

Vastavalt alusmääruse artikli 13 lõikele 3, milles on sätestatud, et kõiki laiendatud meetmeid tuleks kohaldada impordi suhtes, mis sisenes liitu algatamismäärusega kehtestatud registreerimise alusel, tuleb uuritava toote registreeritud impordilt sisse nõuda dumpinguvastane tollimaks.

4.   AVALIKUSTAMINE

(51)

24. juunil 2021 teavitas komisjon kõiki huvitatud isikuid olulistest faktidest ja kaalutlustest, mille alusel eespool nimetatud järeldused tehti, ning palus neil oma märkused esitada. Ühtegi märkust ei esitatud.

(52)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EL) 2016/1036 artikli 15 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Rakendusmäärusega (EL) 2019/915 Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide impordi suhtes pärast määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu laiendatakse käesolevaga CN-koodide ex 7607 11 11 ja ex 7607 19 10 (TARICi koodid 7607111111 ja 7607191011) alla kuuluva sellise alumiiniumfooliumi impordile, mille paksus on vähemalt 0,007 mm, kuid alla 0,021 mm, mis on aluskihita, pärast valtsimist muul viisil töötlemata, kohrutatud või mitte, kergekaalulistes rullides massiga mitte üle 10 kg, mis on lähetatud Taist, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte.

2.   Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt laiendatud tollimaks nõutakse sisse rakendusmääruse (EL) 2020/2161 artikli 2 ning määruse (EL) 2016/1036 artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohaselt registreeritud Taist lähetatud impordilt, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Taist pärinevana või mitte.

3.   Tagasiulatuvalt sisse nõutava dumpinguvastase tollimaksu summa on summa, mis tuleneb „kõigi teiste äriühingute“ suhtes kohaldatava 35,6 % dumpinguvastase tollimaksu kohaldamisest.

4.   Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollimaksusätteid.

Artikkel 2

Tolliasutused lõpetavad rakendusmääruse (EL) 2020/2161 artikli 2 kohase impordi registreerimise.

Artikkel 3

1.   Artikli 1 kohaselt laiendatud tollimaksust vabastamise taotlused esitatakse kirjalikult ühes Euroopa Liidu ametlikest keeltest ja neile peab alla kirjutama isik, kes on volitatud vabastust taotlevat äriühingut esindama. Taotlus tuleb saata järgmisel aadressil:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate G Office:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artikli 13 lõikele 4 võib komisjon anda oma otsusega loa vabastada käesoleva määruse artikli 1 kohaselt laiendatud tollimaksust nende äriühingute impordi, kes ei hoia kõrvale rakendusmäärusega (EL) 2019/915 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 14. september 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  Nõukogu 11. märtsi 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 217/2013, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärinevate alumiiniumfooliumi rullide impordi suhtes ja nõutakse lõplikult sisse sellise impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 69, 13.3.2013, lk 11).

(3)  Komisjoni 4. juuni 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/915, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 146, 5.6.2019, lk 63).

(4)  Komisjoni 18. detsembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/2161, millega algatatakse uurimine, milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2019/915 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest võimalikku kõrvalehoidmist Tai kaudu lähetatud impordi vahendusel, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte, ning kehtestatakse sellele impordile registreerimisnõue (ELT L 431, 21.12.2020, lk 42).

(5)  Komisjoni 18. detsembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/2162, millega algatatakse uurimine, milles käsitletakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatava alumiiniumfooliumi impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2015/2384 ja rakendusmäärusega (EL) 2017/271 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest võimalikku kõrvalehoidmist Tai kaudu lähetatud impordi vahendusel, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte, ning kehtestatakse sellele impordile registreerimisnõue (ELT L 431, 21.12.2020, lk 48).

(6)  Käesolevas määruses esitatud impordiandmeid ei saa võrrelda esialgse uurimise või läbivaatamisega seotud uurimise järel avaldatud andmetega. Eelmises uurimises kasutati EL 28, sealhulgas Ühendkuningriigi andmeid, kuid praegune uurimine hõlmab ainult EL 27 andmeid, sest Ühendkuningriik astus 2020. aastal liidust välja.

(7)  Alumiiniumilehtede koguseid on korrigeeritud nii palju kui võimalik, et kajastada alumiiniumilehti, mida saab ka tegelikult kasutada majapidamises kasutatava alumiiniumfooliumi tootmiseks, mitte näiteks trükitööstuse otstarbel, võttes aluseks GTAs esitatud konkreetsed tootekirjeldused.

(8)  Taotleja esitas teavet Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) käimasoleva juurdluse kohta, mis toimub koostöös liikmesriikide asjaomaste asutustega. Taotleja väitel karistati selle dumpinguvastastest tollimaksudest kõrvalehoidmist käsitleva juurdluse tulemusena kaht Tai eksportivat tootjat. OLAFi käimasolevate juurdluste konfidentsiaalsuse tõttu ei ole muu teave praegu avalikult kättesaadav.

(9)  Näiteks http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html.

(10)  Taotleja esitas taotluse 5. lisas koopia veebilehest, kus mainitakse dumpinguvastaseid tollimakse. Veebisaidi praegune versioon, milles dumpinguvastaste tollimaksude vältimist enam ei mainita, on kättesaadav aadressil http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html (viimati vaadatud 23. veebruaril 2021). Tuleb märkida, et äriühingu LinkedIni lehel on endiselt märgitud järgmist: „Tai tehas on rajatud dumpinguvastase maksumäära kõrvaldamiseks Euroopa ja India turgudel“. (https://www.linkedin.com/company/qingdao-wohler-household-products-co-ltd/about/, viimati vaadatud 25. veebruaril 2021). Lisaks märgitakse veel ühel veebisaidil, et „dumpinguvastase tollimaksu probleemi lahendamiseks ehitame Taisse veel ühe tehase“: https://tigerhuang923.en.ec21.com/company_info.html (viimati vaadatud 25. mail 2021). Üks teine Tai äriühing mainib ka asjaolu, et Taist pärinev import on dumpinguvastastest tollimaksudest vaba: https://www.top-ranking.com.cn/news/view?id=1792⟨=en (viimati vaadatud 25. veebruaril 2021).

(11)  ELT L 431, 21.12.2020, lk 48.


Top

avalikgif