ID-kaart*

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Tänassilma Rahvamaja põhimäärus
Viljandi Vallavolikogu 26.05.2021 määrus number 150; jõustumiskuupäev 11.06.2021

redaktsioon 11.06.2021 [RT IV, 08.06.2021, 2]

Tänassilma Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 26.05.2021 nr 150

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala


Käesolev põhimäärus sätestab Tänassilma Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise põhimõtted, õigused ja kohustused, vara olemuse, vara kasutamise ja käsutamise, finantseerimise, aruandluse, järelevalve ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise põhimõtted.

§ 2.   Nimi, asukoht ja õiguslik seisund

  (1) Rahvamaja ametlik nimi on Tänassilma Rahvamaja.

  (2) Rahvamaja asukoht on Tänassilma küla, Viljandi vald, 70103 Viljandi maakond.

  (3) Rahvamaja on Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus, mis tegutseb ametiasutuse haridus- ja kultuurivaldkonna haldusalas.

  (4) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Viljandi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Rahvamaja võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab rahvamaja juhataja (edaspidi juhataja) käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Viljandi Vallavalitsusega (täitevorgan, edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Rahvamaja eesmärk ja tegevuse korraldamine

  (1) Rahvamaja eesmärgiks on rahvakultuuri säilitamine ja arendamine, elanikkonna kultuuriline teenindamine, võimaluste loomine piirkonna inimestele huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks, vaba aja veetmiseks ning loominguliste võimete ja oskuste arendamiseks, kohalike traditsioonide säilitamine ja arendamine ning kontsertide, etenduste, näituste ja meelelahutusürituste korraldamine.

  (2) Rahvamaja korraldab ülesannete täitmiseks ise või tellib kultuuriüritusi ning loob isikute huvist ja ringi juhendamise võimalikkusest lähtuvalt võimaluse huviringide tegutsemiseks.

  (3) Huviringide tegevuse lepib juhataja kokku huviringide juhendajatega igaks hooajaks.

  (4) Rahvamaja lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus, lähtudes juhataja ettepanekust.

  (5) Rahvamaja võib oma põhitegevusega seotud ülesannete täitmiseks osutada tasuta ja tasulisi teenuseid ning müüa meeneid. Tasulised teenused ja teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (6) Rahvamaja täiendavaid rahalisi vahendeid kasutatakse majasiseselt sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks.

§ 4.   Rahvamaja ülesanded

  (1) Rahvamaja ülesanded on:
  1) rahvakultuuri traditsioonide säilitamine ja edendamine;
  2) elanike erinevatele vanusegruppidele suunatud aktiivse kultuuri- ja seltsielu, sündmuste ning võimalikult mitmekesise huvitegevuse järjepidev korraldamine (sh huviringid);
  3) professionaalse ja isetegevusliku kunsti ja kultuuri (sh filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti) eksponeerimine ja vahendamine avalikkusele;
  4) valla, maakondlike ja vabariiklike sündmuste korraldamisele kaasaaitamine;
  5) piirkonnas asuvate kultuuri- ja haridusasutustega ning muude asutuste ja ühendustega koostöö tegemine;
  6) mitmekülgse enesetäiendamise võimaluse pakkumine;
  7) rahvamaja toimuvatest sündmustest ja tegevustest erinevate kanalite (plakatite, veebilehtede, meedia jne) kaudu kajastamine ja avalikkuse informeerimine;
  8) erinevate kultuuriühenduste koostöös osalemine;
  9) kultuurisidemete loomine ja arendamine;
  10) kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine.

  (2) Järjepidevaks funktsioneerimiseks tagab rahvamaja oma haldusalasse jäävate ruumide, vahendite hoolduse ja korrashoiu ning selleks vajaliku varustatuse, leides omakorda võimalusi uuendusteks ja täiendusteks.

  (3) Ülesannete täitmiseks võib juhataja tellida teenuseid kõigilt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vastavaid lepinguid.

§ 5.   Rahvamaja juhtimine

  (1) Rahvamaja tegevust juhib ja korraldab juhataja.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Rahvamaja töötajate koosseisu ja palgamäärad kinnitab vallavalitsus, juhataja ettepanekul.

  (4) Juhataja äraolekul asendab teda juhataja käskkirjaga määratud isik. Vajadusel määrab juhataja asendaja vallavanem või tema volitatud isik.

  (5) Juhataja:
  1) esindab rahvamaja ja tegutseb rahvamaja nimel ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  2) tagab rahvamaja ülesannete täitmise ning kannab vastutust rahvamaja üldseisundi, rahaliste vahendite ja rahvamaja kasutuses oleva vara õiguspärase kasutamise ja säilimise eest;
  3) tagab rahvamaja häireteta töö;
  4) algatab või osaleb rahvamaja tegevust reguleerivate õigusaktide ja rahvamaja põhimääruse eelnõu koostamisel, täiendamisel või muutmisel ning esitab need vastuvõtmiseks, kinnitamiseks või kehtestamiseks vallavalitsusele ja/või Viljandi Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu);
  5) koostab rahvamaja eelarve projekti vastavalt kehtestatud korrale ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest, esitab vajadusel muudatusettepanekuid eelarve muutmiseks ning juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest rahvamaja majandus- ja finantstegevust;
  6) sõlmib rahvamaja töö korraldamiseks oma pädevuse piires lepinguid, annab välja käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
  7) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  8) teeb vallavalitsusele ettepanekuid rahvamaja töö paremaks korraldamiseks;
  9) otsib eelarvevälise rahastamise taotlemise võimalusi ürituste korraldamiseks või vahendite (inventari) soetamiseks sihtprogrammidest, fondidest jne;
  10) täidab muid rahvamaja tegevusega seotud ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja ülesandeid.

§ 6.   Rahvamaja õigused ja kohustused

  (1) Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) teha koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega ning muude isikutega käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  2) sõlmida tegevuse korraldamiseks lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  3) võtta või anda lühiajaliseks tasuliseks kasutamiseks (üürida, rentida jms) rahvamaja vara vallavolikogu ja/või vallavalitsuse kehtestatud korras;
  4) osutada tasulisi teenuseid vallavalitsuse poolt kehtestatud tasuliste teenuste hinnakirja alusel;
  5) teostada muid õigusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud rahvamaja tegevuseks;
  6) kaasata oma ülesannete täitmiseks vajadusel ja vastastikusel kokkuleppel ametiasutuse teiste hallatavate asutuste töötajaid.

  (2) Rahvamaja on kohustatud:
  1) täitma käesolevas põhimääruses talle pandud ülesanded õigeaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutama sihtotstarbeliselt rahvamaja vara ja tagama selle otstarbeka ja heaperemeheliku majandamise;
  3) edastama ametiasutuse struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

§ 7.   Rahvamaja vara ja finantseerimine

  (1) Rahvamaja vara on talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud vara.

  (2) Rahvamaja vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Rahvamaja tagab oma vara ja talle teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt valdusesse ja kasutusesse antud vara sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (4) Rahvamajal on oma eelarve Viljandi valla eelarve koosseisus, mille kinnitab vallavolikogu ja täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (5) Rahvamaja raamatupidamist korraldab ametiasutus.

  (6) Rahvamaja finantseeritakse valla eelarvest, toetustest, annetustest, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest.

§ 8.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Järelevalvet rahvamaja tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 9.   Rahvamaja ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Rahvamaja ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.

  (2) Rahvamaja ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamisega seotud toimingud korraldab ametiasutus.

  (3) Ametiasutus teavitab rahvamaja ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest vastavaid asutusi õigusaktides sätestatud korras.

  (4) Rahvamaja põhimääruse kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viiratsi Vallavolikogu 30.11.2000 määruse nr 13 "Viiratsi valla rahvamajade põhimääruste kinnitamine“ lisa 2 "Tänassilma rahvamaja põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hellar Mutle
vallavolikogu aseesimees vallavolikogu esimehe ülesannetes

avalikgif