ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Õpihuvilaagrite korraldamiseks mõeldud toetusmeetme tingimused COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja noortevaldkonnas
Haridus- ja teadusminister 06.05.2021 määrus number 14; jõustumiskuupäev 11.05.2021

redaktsioon 13.11.2021 [RT I, 10.11.2021, 6]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Õpihuvilaagrite korraldamiseks mõeldud toetusmeetme tingimused COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja noortevaldkonnas

Vastu võetud 06.05.2021 nr 14
RT I, 08.05.2021, 12
jõustumine 11.05.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.11.2021RT I, 10.11.2021, 513.11.2021

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi (edaspidi kriis) leevendamiseks ette nähtud toetusmeetme tingimused pädevuste kujunemist ja õpimotivatsiooni toetavate laagrite (edaspidi õpihuvilaager) korraldamiseks haridus- ja noortevaldkonnas.

§ 2.   Toetusmeetme eesmärk

  Toetusmeetme eesmärk on toetada haridus- ja noortevaldkonnas tegutsevate era- ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute tegevust õpihuvilaagrite läbiviimisel, eesmärgiga leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele.

2. peatükk Toetuse taotlemine ja toetuse eraldamine õpihuvilaagrite korraldamiseks

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust on õigus taotleda:
  1) juriidilisel isikul, kes peab munitsipaal- või eraõiguslikku üldhariduskooli;
  2) munitsipaal-, era- või riigikoolil, kes korraldab õpet põhi- või keskhariduse tasemel;
  3) avalik-õiguslikul ülikoolil;
  4) juriidilisel isikul, kes peab munitsipaal- või eraõiguslikku huvikooli;
  5) avalik-õiguslikul või eraõiguslikul juriidilisel isikul, kelle üheks põhitegevusalaks põhikirja järgselt on noorsootöötegevused, sh huvitegevuse pakkumine.

  (2) Eraõiguslik juriidiline isik peab toetuse taotlejana vastama järgmistele tingimustele:
  1) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti ning tal ei ole kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust;
  2) tal puudub maksuvõlg riigi ees või maksuvõla tasumine on ajatatud;
  3) tal puuduvad Haridus- ja Teadusministeeriumi ees varasemad täitmata kohustused;
  4) ta on tegutsenud vähemalt kaksteist kuud enne taotlusvooru avamist ning tema tegevusalaks on haridus- või noorsootöö valdkond, sealhulgas huvihariduse ja huvitegevuse korraldamine, noorte tervise edendamine, noorte juhendamine ning õpetamine või nõustamine.

§ 4.   Nõuded õpihuvilaagri korraldamiseks

  (1) Toetust on õigus taotleda käesoleva määruse §-s 2 sätestatud eesmärgist lähtuvalt õpihuvilaagrite korraldamiseks, mis:
  1) toetavad õpilaste õpimotivatsiooni ja vaimset tervist;
  2) toetavad õpilaste üldpädevuste, eeskätt õpi- ja suhtluspädevuse kujunemist;
  3) soodustavad huvi kujunemist riiklikes õppekavades sätestatud ainevaldkondade vastu.

  (2) Õpihuvilaager on suunatud põhi- ja keskhariduse tasemel õppijatele, seejuures võib taotleja seada prioriteetseid sihtrühmi.

  (3) Õpihuvilaagri tegevused valmistatakse ette või viiakse läbi haridus- ja noortevaldkonnakoostöös arvestusega, et noortevaldkonna tegevuste osakaal kataks minimaalselt 1/3 õpihuvilaagri tegevustest.

  (4) Haridus- ja noortevaldkonna koostöö võib toimuda järgnevalt:
  1) õpihuvilaagri tegevusi viiakse läbi ühiselt;
  2) õpihuvilaager valmistatakse ühiselt ette kooskõlastades õpihuvilaagri prioriteetse sihtrühma ning leppides kokku õpihuvilaagri sisulise fookuse käesoleva paragrahvi lõikes 1 kirjeldatud nõutele vastamiseks.

  (5) Õpihuvilaager on osalejale tasuta.

  (6) Õpihuvilaagri korraldaja vastutab õpihuvilaagri juhendajate sobivuse ja ettevalmistuse eest ning kirjeldab juhendaja erialase kvalifikatsiooni või nõutava hariduse taotluses. Seejuures laienevad laagri personalile lapsega töötava isikuna töötamise piirangud vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20 ning täisealisuse kohustus.

  (7) Õpihuvilaagri korraldajal on kohustus tagada piisava arvu juhendajate olemasolu õpihuvilaagris kavandatud tegevuste arendavaks ja turvaliseks läbiviimiseks, arvestades, et iga rühma kohta tuleb korraldajal tagada vähemalt ühe juhendaja olemasolu.

  (8) Õpihuvilaagri rühma suurus on kuni 16 õpilast, seejuures määrab taotleja rühmade arvu laagris.

§ 5.   Toetuse määr ja kestus

  (1) Toetus ühe osaleja kohta õpihuvilaagris on maksimaalselt 120 eurot.

  (2) Õpihuvilaagri ühe vahetuse kestus on kolm päeva kuni viis ööpäeva.

  (3) Eraldatud toetust on taotlejal õigus kasutada kuni 31. augustini 2022.
[RT I, 10.11.2021, 5 - jõust. 13.11.2021]

§ 6.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotluses esitatakse:
  1) üldandmeid taotleja kohta, sealhulgas laagri toimumiskoha maakond;
  2) kinnitus käesoleva määruse §-s 3 sätestatud nõuetele vastavuse osas;
  3) selgitus käesoleva määruse §-s 4 sätestatud nõuete täitmise osas;
  4) kinnituskiri kooli või huvikooli pidajalt, et ta on teadlik taotluse esitamisest;
  5) veebilink põhimäärusele või põhikirjale;
  6) õpihuvilaagri eelarve;
  7) õpihuvilaagri tegevuskava;
  8) õpihuvilaagri kavandatud laagrivahetuste ning laagrirühmade arv;
  9) juhendajate sobivuse kirjeldus.

  (2) Käesoleva määruse §-s 1 nimetatud toetust on õigus kasutada õpihuvilaagri korraldamise tegelike ja möödapääsmatute kulude katmiseks, mille sisse ei arvata inventari ja muu põhivara soetamiseks tehtud kulusid.

  (3) Taotlejal on kohustus teavitada toetuse menetlejat, kui ta on COVID-19 põhjustava viiruse levikust tuleneva kriisi tõttu saanud 2021. aastal lisaeelarve vahendite arvel toetust teisest meetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt.

§ 7.   Taotluse esitamine õpihuvilaagri korraldamiseks

  (1) Haridus- ja Teadusministeerium avalikustab taotlusvooru veebilehel ja korraldab menetlemise.

  (2) Taotlus esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel avalikustatud elektroonilise keskkonna kaudu hiljemalt 20 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru avamisest. Kui taotluskeskkonna töös esineb tehniline viga, mis takistab taotluse tähtaegset esitamist, siis loetakse taotluse tähtpäevaks järgmine tööpäev pärast vea likvideerimist.

§ 8.   Taotluste menetlemine

  (1) Taotluse menetleja kontrollib toetuse taotleja ja taotluse nõuetele vastavust. Puuduste korral annab toetuse menetleja toetuse taotlejale kuni viis tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks või lisainformatsiooni esitamiseks. Kui toetuse taotleja nimetatud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (2) Toetuse taotleja on kohustatud:
  1) võimaldama kontrollida taotluse nõuetele vastavust ja esitatud andmete vastavust tegelikkusele;
  2) esitama toetuse andjale nõutud vormis, viisil ja tähtajaks täiendavat informatsiooni taotluse kohta;
  3) teavitama toetuse andjat viivitamatult kirjalikult kõigis esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse andja otsust või toetuse taotleja poolt oma kohustuste täitmist.

  (3) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused.

  (4) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotlus hindamise tulemusel koostatud paremusjärjestuse alusel vastavalt käesoleva määruse lisana kehtestatud hindamiskriteeriumitele.

  (5) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel eelistatakse taotlust, milles:
  1) õpihuvilaagri tegevuskava on sidus, eesmärgist lähtuvalt põhjendatud ning viiakse läbi haridus- ja noortevaldkonna koostöös;
  2) õpihuvilaager on suunatud haridusliku erivajadusega, muu emakeelega, väljalangemisohus olevatele ja teistele riskirühma kuuluvatele lastele- ja noortele või kavandatakse nimetatud sihtrühma kaasamist õpihuvilaagrisse;
  3) on tagatud õpihuvilaagri juhendajate ettevalmistus ning kvalifikatsioon haridus- või noortevaldkonnas.

  (6) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel võetakse aluseks laagrite kättesaadavuse tagamine võimalusel kõigis Eesti maakondades, seejuures ei ületa Harju maakonnas toimuvate laagrite toetuse maht 50% kogu meetme mahust, välja arvatud juhul, kui ülejäänud maakondade toetuse taotluste maht jääb alla 50% toetuse kogumahust. Harju maakonna ja ülejäänud maakondade kohta koostatakse hindamistulemuste alusel eraldi taotluste paremusjärjestused.

  (7) Valdkonna eest vastutav minister teeb otsuse taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise osas.

3. peatükk Aruandlus ja toetuse tagasinõudmine õpihuvilaagrite korraldamisel

§ 9.   Toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamine

  Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta aruande toetuse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevaks.

§ 10.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Haridus- ja Teadusministeerium võib toetuse taotlejalt osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui:
  1) toetuse saaja on esitanud taotlemisel ebaõigeid andmeid või ebaõiget teavet või toetuse eraldamise aluseks olevaid andmeid või teavet varjanud;
  2) toetuse saaja pole esitanud aruannet toetuse rahuldamise otsuses märgitud kuupäevaks;
  3) toetuse saaja suhtes algatatakse toetuse kasutamise perioodil pankroti- või likvideerimismenetlus;
  4) toetuse saaja on läbi viidud tegevustesse kaasanud väiksema arvu noori võrreldes eraldatud toetuses arvestatuga;
  5) toetuse saaja ei ole õpihuvilaagrit korraldanud vastavalt taotluses esitatule ning läbiviimisel ei ole lähtutud käesoleva määruse §-s 4 sätestatud nõuetest;
  6) kui kriisist või muudest teguritest tingituna ei ole võimalik kõiki tegevusi läbi viia.

  (2) Haridus- ja Teadusministeeriumil on õigus teha toetuse tagasinõude otsus kuni 31. detsembrini 2022.
[RT I, 10.11.2021, 5 - jõust. 13.11.2021]

  (3) Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul alates otsuse kehtima hakkamise päevast.

Lisa Hindamiskriteeriumid

avalikgif