ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruse nr 16 "Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega" muutmine
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister 06.05.2021 määrus number 22; jõustumiskuupäev 11.05.2021

redaktsioon 11.05.2021 [RT I, 08.05.2021, 1]

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruse nr 16 "Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega" muutmine

Vastu võetud 06.05.2021 nr 22

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. amääruses nr 16 "Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustavakoroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi7 lõike 5 punktis 2, § 8 lõike 5 punktis 2, § 9 lõike 5 punktis 2, § 10 lõike 5 punktis 2 ja § 12 lõike 5 punktis 2asendatakse sõna "kahega“ sõnaga "kolmega“;

2) paragrahvi 7 lõikes 6, § 8 lõikes 6, § 9 lõikes 6, §10 lõikes 6 ja § 12 lõikes 6 asendatakse arv "600 000“ arvuga "900 000“;

3) paragrahvi 7 lõiget 7, § 8 lõiget 7, § 9 lõiget 7, §10 lõiget 7 ja § 12 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna"tööjõukuludest“ sõnadega ", mis korrutatakse kolmega“;

4) paragrahvi 7 lõikes 8, § 8lõikes 8, § 9 lõikes 8, § 10 lõikes 8 ja § 12 lõikes 8 asendatakse arv "1168“arvuga "3000“;

5) paragrahvi 7 lõikes 9, § 8 lõikes 9, § 9 lõikes 9, §10 lõikes 9, § 11 lõikes 4, § 12 lõikes 9 ja § 13 lõikes 8 asendatakse arv"1168“ arvuga "2000“;

6) paragrahve 7–10 ja 12täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

"(10) Kui käesoleva paragrahvi kohaselt, välja arvatud lõikes 9 sätestatud juhul, arvestatud toetuse suurus on väiksem kui 3000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 3000 eurot.“;

7) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse arv "5000“ arvuga"7500“;

8) paragrahvi 13 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna "tööjõukuludest“ sõnadega ", mis korrutatakse kahega“;

9) paragrahvi 13 lõikes 9 asendatakse arv "1168“ arvuga"1400“;

10) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 10 järgmisessõnastuses:

"(10) Kui käesoleva paragrahvi kohaselt, välja arvatud lõikes 9 sätestatud juhul, arvestatud toetuse suurus on väiksem kui 2000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 2000 eurot.“;

11) paragrahvi14 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna "ja“ sõnadega "§ 18 lõike 21 alusel toetuse osaliste väljamakseteeelarve ja toetuse suuruse“;

12) paragrahvi 14 lõike 3 teist lauset täiendataksepärast sõna "tähtaega“ sõnadega ", välja arvatud § 18 lõikes 21sätestatud juhul“;

13) paragrahvi 18 täiendatakse lõigetega 21 ja22 järgmises sõnastuses:

"(21) EAS võib vastavaks tunnistatud taotleja jataotluse puhul taotluse rahuldada ja maksta toetuse osaliselt välja § 14 lõike1 alusel kehtestatud osalise väljamakse summa ulatuses ja lähtudes osalisteksväljamakseteks kehtestatud eelarve summast.

(22) EAS võib muuta lõike 21 kohaselt tehtud taotluse rahuldamise otsuses toodud toetuse suurust, kui seda tingib § 14 lõike 3 viimases lauses sätestatu. Vastav EAS-i õigus nähakse ette lõike 21 kohaselt tehtavas taotluse rahuldamise otsuses.“;

14) paragrahvi 19 tekst loetakse lõikeks 1 ningparagrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) Paragrahvi 18 lõikes 21 sätestatud juhul tehakse toetuse saajale kümne tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates otsuses märgitud osaline väljamakse ja ülejäänud toetuse osa makstakse kümne tööpäeva jooksul § 17 lõikes 3 sätestatud viimasest tähtpäevast arvates.“.

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

avalikgif