ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Asjatundjate komisjoni moodustamine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks
Vabariigi Valitsus 10.06.2003 korraldus number 376; jõustumiskuupäev 10.06.2003

redaktsioon 21.01.2021 [RT III, 26.01.2021, 11]

Asjatundjate komisjoni moodustamine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks

Vastu võetud 10.06.2003 nr 376
RTL 2003, 72, 1072
jõustumine 10.06.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

Vastuvõtmine Avaldamine Jõustumine
04.08.2005 RTL 2005, 88, 1318 04.08.2005
04.05.2006 RTL 2006, 40, 710 04.05.2006
29.05.2008 RTL 2008, 46, 644 29.05.2008
11.06.2009 RTL 2009, 48, 700 11.06.2009
04.03.2010 RTL 2010, 11, 211 04.03.2010
24.03.2011 RT III, 28.03.2011, 9 24.03.2011
27.09.2012 RT III, 02.10.2012, 2 27.09.2012
02.10.2014 RT III, 08.10.2014, 3 02.10.2014
13.08.2015 RT III, 26.08.2015, 1 01.09.2015
21.01.2021 RT III, 26.01.2021, 8 21.01.2021

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 lõike 1 alusel:
[RTL 2006, 40, 710 - jõust. 04.05.2006]

1. Moodustada asjatundjate komisjon (edaspidi komisjon) poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks.

2. Nimetada komisjoni esimeheks valdkonna eest vastutav minister ja komisjoni liikmeteks:
   Eesti Endiste Metsavendade Liidu esindaja
   EESTI ENDISTE POLIITVANGIDE LIIDU esindaja
   EESTI MEMENTO LIIDU esimees
   Eesti Natsismiohvrite Ühingu esindaja
   Eesti Tšernobõli Ühingu esindaja
   Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esindaja
   Murtud Rukkilille Ühingu esindaja
   Rahandusministeeriumi esindaja
   Sotsiaalministeeriumi esindaja.
[RT III, 26.01.2021, 8 - jõust. 21.01.2021]

3. Teha komisjonile ülesandeks:
  1) analüüsida poliitilistel põhjustel represseeritud isikute õiguslikku ja sotsiaalset seisundit;
[RTL 2006, 40, 710 - jõust. 04.05.2006]
  2) teha ettepanekuid asjakohaste õigusaktide ettevalmistamiseks;
[RTL 2006, 40, 710 - jõust. 04.05.2006]
  3) korraldada koostööd valitsus- ja kohaliku omavalitsuse asutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja mittetulundusühingutega;
[RTL 2006, 40, 710 - jõust. 04.05.2006]
  4) arutada komisjonile esitatud avaldusi ja ettepanekuid;
[RT III, 26.01.2021, 8 - jõust. 21.01.2021]
  5) teha ettepanekuid represseeritute ühingutele tegevustoetuse eraldamiseks riigieelarvest.
[RT III, 26.01.2021, 8 - jõust. 21.01.2021]

4. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) moodustada töörühmi ja ekspertkomisjone;
  2) kaasata küsimuste lahendamisele ministeeriumide ja teiste riigiasutuste spetsialiste ja eksperte ning teisi isikuid.

5. Justiitsministeeriumil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine.
[RT III, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

6. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 

avalikgif