ID-kaart

Lihtotsing

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/22, 16. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse Nigeris läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Niger) juht (EUCAP Sahel Niger/2/2020)
Poliitika- ja julgeolekukomitee 16.12.2020 otsus number 22; jõustumiskuupäev 16.12.2020
; rakendamise kuupäev 16.01.2021

redaktsioon 16.12.2020

12.1.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/1


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2021/22,

16. detsember 2020,

millega nimetatakse ametisse Nigeris läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Niger) juht (EUCAP Sahel Niger/2/2020)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 16. juuli 2012. aasta otsust 2012/392/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Nigeris (EUCAP Sahel Niger), (1) eriti selle artikli 9 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 2012/392/ÜVJP kohaselt on poliitika- ja julgeolekukomitee volitatud tegema kooskõlas aluslepingu artikli 38 kolmanda lõiguga asjakohaseid otsuseid Nigeris läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Niger) poliitilise kontrolli ja strateegilise juhtimise kohta, sealhulgas nimetama ametisse missiooni juhi.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 2. mail 2018 vastu otsuse (ÜVJP) 2018/726, (2) millega nimetatakse Frank VAN DER MUEREN Nigeris EUCAP Sahel Nigeri juhiks alates 1. maist 2018.

(3)

Nõukogu võttis 7. septembril 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1254, (3) millega muudetakse otsust 2012/392/ÜVJP ja pikendatakse EUCAP Sahel Nigeri volitusi 30. septembrini 2022.

(4)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 29. septembril 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1403, (4) millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/726 ja määratakse Frank VAN DER MUERENi volituste EUCAP Sahel Niger juhina lõpukuupäevaks 15. jaanuar 2021.

(5)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi 11. detsembril 2020 ettepaneku nimetada Antje PITTELKAU missiooni EUCAP Sahel Niger juhiks alates 16. jaanuarist 2021 kuni 15. jaanuarini 2022,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Antje PITTELKAU nimetatakse Nigeris läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Niger) juhiks alates 16. jaanuarist 2021 kuni 15. jaanuarini 2022.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 16. jaanuarist 2021.

Brüssel, 16. detsember 2020

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ELT L 187, 17.7.2012, lk 48.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 2. mai 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/726, millega nimetatakse ametisse Nigeris läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Niger) juht (EUCAP Sahel Niger/1/2018) (ELT L 122, 17.5.2018, lk 32).

(3)  Nõukogu 7. septembri 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/1254, millega muudetakse otsust 2012/392/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Nigeris (EUCAP Sahel Niger) (ELT L 294, 8.9.2020, lk 3).

(4)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 29. septembri 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/1403, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/726, millega nimetatakse ametisse Nigeris läbiviidava Euroopa Liidu ÜJKP missiooni (EUCAP Sahel Niger) juht (EUCAP Sahel Niger/1/2020) (ELT L 324, 6.10.2020, lk 63).


Top

avalikgif