ID-kaart

Lihtotsing

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/6, 15. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020)
Poliitika- ja julgeolekukomitee 15.12.2020 otsus number 6; jõustumiskuupäev 12.01.2021

redaktsioon 12.01.2021

7.1.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/10


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2021/6,

15. detsember 2020,

millega nimetatakse ametisse Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2020/603 (EUTM Mali/2/2020)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 38,

võttes arvesse nõukogu 17. jaanuari 2013. aasta otsust 2013/34/ÜVJP, mis käsitleb Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavat Euroopa Liidu sõjalist missiooni (EUTM Mali), (1) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuse 2013/34/ÜVJP artikli 5 lõike 1 kohaselt volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid EUTM Mali poliitilise kontrolli ja strateegilise juhtimise kohta, sealhulgas võtma vastu otsused järgmiste ELi missiooni vägede juhatajate ametisse nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 16. aprillil 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/603, (2) millega nimetati EUTM Mali ELi missiooni vägede juhatajaks brigaadikindral František RIDZÁK.

(3)

Hispaania tegi 25. septembril 2020 ettepaneku nimetada alates 12. jaanuarist 2021 brigaadikindral František RIDZÁKI järglasena EUTM Mali ELi missiooni vägede juhatajaks brigaadikindral Fernando Luis GRACIA HERREIZ.

(4)

ELi sõjaline komitee toetas 23. novembril 2020 kõnealust ettepanekut.

(5)

Sellest tulenevalt tuleks teha otsus, millega nimetatakse EUTM Mali ELi missiooni vägede juhatajaks alates 12. jaanuarist 2021 brigaadikindral Fernando Luis GRACIA HERREIZ.

(6)

Otsus (ÜVJP) 2020/603 tuleks kehtetuks tunnistada.

(7)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ning rakendamises. Sellest tulenevalt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni vägede juhatajaks nimetatakse alates 12. jaanuarist 2021 brigaadikindral Fernando Luis GRACIA HERREIZ.

Artikkel 2

Otsus (ÜVJP) 2020/603 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 12. jaanuaril 2021.

Brüssel, 15. detsember 2020

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ELT L 14, 18.1.2013, lk 19.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 16. aprilli 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/603, millega nimetatakse ametisse Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2019/2096 (EUTM Mali/1/2020) (ELT L 139, 4.5.2020, lk 65).


Top

avalikgif