ID-kaart

Lihtotsing

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2021/5, 15. detsember 2020, millega nimetatakse ametisse Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2019/783 (BiH/31/2020)
Poliitika- ja julgeolekukomitee 15.12.2020 otsus number 5; jõustumiskuupäev 15.01.2021

redaktsioon 15.01.2021

7.1.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/8


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2021/5,

15. detsember 2020,

millega nimetatakse ametisse Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2019/783 (BiH/31/2020)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 38,

võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2004. aasta ühismeedet 2004/570/ÜVJP Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni kohta Bosnias ja Hertsegoviinas, (1) eriti selle artikli 6 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühismeetme 2004/570/ÜVJP artikli 6 lõike 1 kohaselt volitas nõukogu poliitika- ja julgeolekukomiteed tegema asjakohaseid otsuseid Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhataja („ELi vägede juhataja“) nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 30. aprillil 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/783, (2) millega nimetati ELi vägede juhatajaks brigaadikindral Reinhard TRISCHAK.

(3)

ELi operatsiooni ülem on soovitanud nimetada kindralmajor Alexander PLATZERI ELi vägede uueks juhatajaks alates 15. jaanuarist 2021 pärast brigaadikindral Reinhard TRISCHAKI ametiaja lõppu.

(4)

ELi sõjaline komitee kiitis 23. oktoobril 2020 ELi operatsiooni ülema soovituse heaks.

(5)

Otsus (ÜVJP) 2019/783 tuleks seega kehtetuks tunnistada.

(6)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ning rakendamises.

(7)

12. ja 13. detsembril 2002 Kopenhaagenis toimunud Euroopa Ülemkogul võeti vastu deklaratsioon, milles märgitakse, et Berliin-pluss-kokkuleppeid ja nende rakendamist kohaldatakse üksnes nende liidu liikmesriikide suhtes, kes on kas NATO liikmed või programmi „Partnerlus rahu nimel“ liikmed ning on sellest tulenevalt sõlminud NATOga kahepoolseid julgeolekukokkuleppeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kindralmajor Alexander PLATZER nimetatakse Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhatajaks alates 15. jaanuarist 2021.

Artikkel 2

Otsus (ÜVJP) 2019/783 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 15. jaanuaril 2021.

Brüssel, 15. detsember 2020

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ELT L 252, 28.7.2004, lk 10.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 30. aprilli 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/783, millega nimetatakse ametisse Bosnias ja Hertsegoviinas läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi vägede juhataja ja tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2018/355 (BiH/28/2019) (ELT L 127, 16.5.2019, lk 11.)


Top

avalikgif