ID-kaart

Lihtotsing

Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine)
Riigikogu 16.12.2020 seadus; jõustumiskuupäev 01.04.2021

redaktsioon 01.04.2021 [RT I, 04.01.2021, 3]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.12.2020 otsus nr 686

Autoriõiguse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmise seadus (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine)

Vastu võetud 16.12.2020

§ 1. Autoriõiguse seaduse muutmine

Autoriõiguse seaduses tehakse järgmisedmuudatused:

1) paragrahvi 26 lõike 1 teises lauses ja § 27lõikes 9 asendatakse sõnad ˮesitaja ja fonogrammitootjaˮ sõnadega ˮesitaja,fonogrammitootja ja filmi esmasalvestuse tootjaˮ vastavas käändes;

2) paragrahvi 27 lõikes 1 asendatakse tekstiosa ˮEuroopaÜhenduse tolliterritooriumilt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL)nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013,lk 1–101), artikli 4 tähendusesˮ sõnadega ˮteisest Euroopa Liiduliikmesriigistˮ;

3) paragrahvi 27 lõigetes 2–4 ja lõike 5punktis 2 asendatakse sõnad ˮEuroopa Ühenduse tolliterritooriumˮsõnadega ˮteine Euroopa Liidu liikmesriikˮ vastavas käändes;

4) paragrahvi 27lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(6) Tasu tagasimaksmiseks võib salvestusseadme või -kandja ostja käesolevaparagrahvi 5. lõikes nimetatud juhul esitada tasu kogujale kirjalikutaotluse kolme aasta jooksul alates salvestusseadme või -kandja ostmisest. Tasu koguja tagastab tasu kuuekuu jooksul alates vastava taotluse esitamisest.ˮ;

5) paragrahvi 27 lõige 7 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(7) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusegaaudiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeksvajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise korra, salvestusseadmeteja -kandjate loetelu ning nendelt kogutava tasu määrad.ˮ;

6) paragrahvi 27täiendatakse lõigetega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

ˮ(71) Käesoleva paragrahvi 7. lõikes nimetatud salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning nendelt kogutava tasu määrade kehtestamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
1) kogutav tasu peab tagama autoritele, teoste esitajatele, fonogrammitootjatele ja filmi esmasalvestuse tootjatele õiglase hüvitise selle kahju eest, mis neile hinnanguliselt tekib nende varaliste õiguste piiramise tõttu käesoleva seaduse § 26 1. lõikes nimetatud juhul ja milles võetakse arvesse, kui palju isiklikeks vajadusteks koopiaid tehakse;
2) salvestusseadme või -kandja lisamine loetellu ja sellelt kogutava tasu määr peavad olema proportsionaalsed sellega, millises ulatuses tekib käesoleva lõike punktis 1 nimetatud kahju eelduslikult seetõttu, et vastavat liiki salvestusseadmeid või -kandjaid kasutatakse audiovisuaalsete teoste või teoste helisalvestiste reprodutseerimiseks;
3) salvestusseadmed, millelt tuleb tasu koguda, on muu hulgas süle-, tahvel- või lauaarvuti ja nutitelefon, ning salvestuskandjad, millelt tuleb tasu koguda, on muu hulgas väline kõvaketas, USB-mälupulk ja mälukaart;
4) salvestusseadmelt kogutava tasu määr on 3–8 eurot ja salvestuskandjalt kogutava tasu määr on 0,03–4 eurot.

(72) Salvestusseadmete ja -kandjate kasutamistaudiovisuaalsete teoste või teoste helisalvestiste reprodutseerimiseks ning isiklikeks vajadustekskoopiate tegemise mahu muutust hindab Vabariigi Valitsus vähemalt kord neljaaasta tagant.ˮ;

7) paragrahvi 27 lõige 8 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(8) Tasu jaotatakse autorite, teosteesitajate, fonogrammitootjate ja filmi esmasalvestuse tootjate vahel, lähtudes teoste ja fonogrammide kasutamisest ningmuudest käesoleva seadusega ettenähtud tingimustest.ˮ;

8) paragrahvi 27 lõige 11 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(11) Valdkonnaeest vastutav minister kinnitab hiljemalt kolm kuud pärast eelarveaasta lõppujaotuskava, olles selle eelnevalt kooskõlastanud autorite, esitajate, fonogrammitootjateja filmi esmasalvestuse tootjate esindajatega.ˮ;

9) paragrahvi 27lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(12) Tasukoguma võib valdkonna eest vastutav minister volitada kollektiivse esindamiseorganisatsiooni. Valdkonna eest vastutav minister võib tasu koguma volitada kamuu eraõigusliku juriidilise isiku, valitsusasutuse või valitsusasutusehallatava riigiasutuse juhul, kui ükski kollektiivse esindamise organisatsioonei ole võimeline või ei nõustu tasu koguma.ˮ;

10) paragrahvi27 täiendatakse lõikega 121 järgmises sõnastuses:

ˮ(121) Tasukogujal on õigus kogutud tasust maha arvata tasu kogumise ja maksmisega seotudpõhjendatud kulutused. Tasu koguja esitab Justiitsministeeriumile tasukogumise, maksmise ning tehtud mahaarvestuste kohta kirjalikus vormis aruandeiga aasta 31. jaanuariks.ˮ;

11) paragrahvi 27 lõikes 13 asendatakse sõnad ˮkollektiivseesindamise organisatsioonilˮ sõnaga ˮisikulˮ;

12) paragrahvi 27 lõige 14 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(14) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusegakäesoleva paragrahvi 10. lõikes nimetatud tasu taotlemise korra.ˮ;

13) paragrahvi27 täiendatakse lõigetega 15 ja 16 järgmises sõnastuses:

ˮ(15) Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikesnimetatud isik viivitab tasu maksmisega, on ta kohustatud tasuma võlgnetavalttasult tasu kogujale viivist võlaõigusseaduse § 113 1. lõike teiseslauses sätestatud määras arvates tasu maksmise kohustuse sissenõutavaksmuutumisest kuni selle kohase täitmiseni, kuid mitte rohkem kui 50 protsentivõlgnetavast tasust. Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud isik ei esitatasu kogujale tema poolt toodetud või Eestisse toodud salvestusseadmete ja -kandjate kohta andmeid, mis on vajalikud tasusuuruse kindlaksmääramiseks, arvestatakse maksmata tasult viivistarvates sellele päevale järgnevast päevast, millal vastavad andmed oleks tulnudesitada.

(16) Tasukoguja käesolevas paragrahvis sätestatud kohustuste täitmise üle teostabhaldusjärelevalvet Justiitsministeerium.ˮ;

14) paragrahvis 274, § 277 lõigetes 3–5, §-des 7926 ja 7928 ning § 87 lõikes 1asendatakse sõna ˮJustiitsministeeriumˮ sõnaga ˮPatendiametˮvastavas käändes;

15) paragrahvi 274 lõikes 3 asendatakse sõnad ˮSiseturu Ühtlustamise Ametiˮsõnadega ˮEuroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiˮ;

16) paragrahvi 87 lõike 1 teises lausesasendatakse sõnad ˮVabariigi Valitsusˮ sõnadega ˮValdkonna eestvastutav ministerˮ;

17) paragrahvi 87lõike 1 punktides 3 ja 5 asendatakse sõnad ˮVabariigi Valitsusˮ sõnadegaˮvaldkonna eest vastutav ministerˮ vastavas käändes;

18) paragrahvi 87 lõike 11 neljandas lauses asendatakse sõnad ˮvaldkonna eest vastutava ministrikorraldusegaˮ sõnadega ˮPatendiameti peadirektori käskkirjagaˮ;

19) paragrahvi 95 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna ˮÜhendusesˮ sõnaga ˮLiidusˮ.

§ 2. Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduseseaduse § 29 täiendatakse punktiga 58 järgmises sõnastuses:

ˮ58) autoriõiguse seaduse § 27 lõikes 12 nimetatud tasu kogujale sama seaduse § 27 lõikes 1 nimetatud isikute impordi- ja ekspordiandmete kohta sama seaduse §-s 26 nimetatud tasu maksmise üle järelevalve teostamiseks.ˮ.

§ 3. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse muutmine

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 34 lõikes 1 ja § 35 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad ˮtööstusomandi õiguskaitse valdkonnasˮ sõnadega ˮintellektuaalse omandi valdkonnasˮ.

§ 4. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. aprillil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

avalikgif