ID-kaart

Lihtotsing

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine)
Riigikogu 16.12.2020 seadus; jõustumiskuupäev 10.01.2021

redaktsioon 10.01.2021 [RT I, 31.12.2020, 2]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.12.2020 otsus nr 683

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamine)

Vastu võetud 16.12.2020

Tsiviilkohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 378 lõige 2 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Autoriõiguse, autoriõigusega kaasneva õiguse või tööstusomandiõiguse rikkumisele tugineva hagi tagamiseks käesoleva seadustiku § 377 lõikes 1 või 2 nimetatud alusel võib kohus muu hulgas:
1) arestida kauba, mille puhul on intellektuaalse omandi õiguse rikkumise kahtlus, või kohustada sellise kauba välja andma, et takistada kauba käibesse laskmist või turustamist;
2) kohustada vahendajat, kelle teenuseid kasutatakse intellektuaalse omandi õiguse rikkumisel, rakendama meetmeid rikkumise peatamiseks või ärahoidmiseks.ˮ;

2) paragrahvi 378 täiendatakse lõigetega 22 ja 23 järgmises sõnastuses:

ˮ(22) Käesolevaparagrahvi lõike 2 punktis 2 nimetatud abinõu kohaldamise korral kohaldataksevahendaja suhtes käesolevas peatükis ning käesoleva seadustiku § 195 lõigetes 2ja 3 vastaspoole kohta sätestatut.

(23) Kui autoriõiguse, autoriõigusegakaasneva õiguse või tööstusomandiõiguse ärilisel eesmärgil rikkumisest tulenevahagi tagamiseks taotletakse kostja pangakonto või muu vara arestimist, võib kohus kohustada väljastamapanga-, finants- või äridokumente või võimaldama nendega tutvuda.ˮ;

3) seadustiku normitehnilist märkusttäiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

ˮEuroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT L 157, 30.04.2004, lk 45–86).ˮ.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

avalikgif