ID-kaart

Lihtotsing

Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seadus
Riigikogu 15.12.2020 seadus; jõustumiskuupäev 10.01.2021

redaktsioon 10.01.2021 [RT I, 30.12.2020, 3]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2020 otsus nr 676

Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2020

§ 1. Loomakaitseseaduse muutmine

Loomakaitseseaduses tehakse järgmisedmuudatused:

1) paragrahv 64 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

ˮ§ 64. Looma nõuetekohase pidamisega seotudkohustuse ülevõtmine

(1) Käesoleva seaduse nõuete olulise rikkumisekorral või Põllumajandus- jaToiduameti ettekirjutuse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisekorral on Põllumajandus- jaToiduametil õigus täitmiseks üle võtta need loomapidaja kohustused, mison seotud looma nõuetekohase pidamisega (edaspidi looma nõuetekohasepidamisega seotud kohustus).

(2) Põllumajandus-ja Toiduamet võtab looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustusetäitmiseks üle käesolevas seaduses ning asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatudalusel ja korras, rakendades asendustäitmist.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loomanõuetekohase pidamisega seotud kohustuse ülevõtmisega samal ajal võib Põllumajandus- ja Toiduamet võttalooma tema senisest asukohast ära ja paigutada loomade pidamiseks ettenähtudkohta, kui looma jätmine senisesse asukohta ohustab tema tervist või elu või eivõimalda Põllumajandus- jaToiduametil täita looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustust.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loomanõuetekohase pidamisega seotud kohustuseülevõtmise korral paneb Põllumajandus-ja Toiduamet loomapidajale, kellelt looma nõuetekohase pidamisegaseotud kohustus on üle võetud, ettekirjutusega kohustuse loom võõrandada või korraldada looma hukkamine ettekirjutusegamääratud viisil ja tingimustel. Nimetatud ettekirjutus sisaldab ka hoiatust, etettekirjutuse tähtajaks täitmata jätmise korral rakendatakse asendustäitmist.

(5) Põllumajandus- ja Toiduametmäärab looma võõrandamiseks või hukkamise korraldamiseks lühimamõistliku tähtaja, arvestades juhtumi asjaolusid.

(6) Kui loomaterviseseisundi tõttu ei ole võimalik rakendada käesoleva paragrahvi lõigetes 3–5sätestatut ilma looma tervist või elu ohustamata või loomapidajast tulenevalmuul põhjusel, rakendab Põllumajandus-ja Toiduamet käesolevas seaduses ning asendustäitmise ja sunnirahaseaduses sätestatud alusel ja korras asendustäitmist, korraldades loomavõõrandamise või hukkamise.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud loomasenisest asukohast äravõtmine ja loomade pidamiseks ettenähtud kohtapaigutamine protokollitakse. Loomapidajale, kellelt looma nõuetekohasepidamisega seotud kohustuse ülevõtmisega samal ajal loom tema senisest asukohastära võetakse ja loomade pidamiseks ettenähtud kohta paigutatakse, väljastab Põllumajandus- ja Toiduametviivitamata protokolli koopia, milles muu hulgas märgitakse looma senisestasukohast äravõtmise ja loomade pidamiseks ettenähtud kohta paigutamise aeg,õiguslik alus ja põhjus.ˮ;

2) paragrahv 641 tunnistataksekehtetuks;

3) seadusttäiendatakse §-dega 642–648 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 642. Looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuse ülevõtmisel tehtud ettekirjutuse täitmata jätmine

(1) Kui loom ei ole käesoleva seaduse § 64 lõikes4 nimetatud ettekirjutuses määratud tähtaja jooksul võõrandatud või hukatud,korraldab Põllumajandus- jaToiduamet loomapidaja kulul loomavõõrandamise käesolevas seaduses sätestatud juhul ja korras või loomapidajakulul looma hukkamise asendustäitmise ja sunniraha seadusesasendustäitmise kohta sätestatud korras.

(2) Lemmiklooma võõrandab Põllumajandus- ja Toiduamet isikule, kesasendustäitmise korras seda looma pidas.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatudvõõrandamine protokollitakse. Lemmiklooma võõrandamise kohta väljastab Põllumajandus- ja Toiduametloomapidajale viivitamata kirjaliku teatise.

(4) Põllumajanduslooma hukkamise korraldab Põllumajandus- ja Toiduamet loomapidajakulul asendustäitmise ja sunniraha seaduses asendustäitmise kohta sätestatudkorras.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud hukkamineprotokollitakse asendustäitmise ja sunniraha seaduse kohaselt. Looma hukkamisedokumenteerib Põllumajandus- jaToiduamet.

(6) Kui põllumajandusloom on kõrgearetusväärtusega tõupuhas aretusloom ja kui looma terviseseisund sedavõimaldab, võib Põllumajandus- jaToiduamet korraldada loomapidaja kulul sellise looma võõrandamisekäesolevas seaduses sätestatud korras.

§ 643. Kõrgearetusväärtusega tõupuhta aretuslooma võõrandamise korraldamine

(1) Kõrge aretusväärtusega tõupuhas aretusloomvõõrandatakse avalikul elektroonilisel enampakkumisel (edaspidi enampakkumine).

(2) Loomaalghinna enampakkumisel, lähtudes looma harilikust väärtusest, ningenampakkumisel tehtavate pakkumiste sammu määrab Põllumajandus- ja Toiduamet.

(3) Teade enampakkumise kohta avaldatakse Põllumajandus- ja Toiduametiveebilehel ning oksjonikeskkonnas vähemalt kaks päeva enne enampakkumisealgust. Teates märgitakse vähemalt enampakkumisel müüdava looma üldinekirjeldus, ostuhinna tasumise tähtaeg, müüdava loomaga tutvumise aeg ja koht ningenampakkumise alguse ja lõpu aeg.

(4) Loomapidaja, kellelt looma nõuetekohasepidamisega seotud kohustus on käesoleva seaduse§ 64 lõike 1 kohaselt üle võetud, kuid looma ei ole tema senisestasukohast § 64 lõike 3 kohaselt ära võetud, ja asendustäitmistkorraldav loomapidaja on kohustatud taluma looma enampakkumisega seotud toiminguid.

(5) Looma müügist saadud tulemi suhteskohaldatakse käesoleva seaduse § 648 lõigetes 2–4 sätestatut.

(6) Pärast looma müümist enampakkumise korrasväljastab Põllumajandus- jaToiduamet loomapidajale viivitamata selle kohta kirjaliku teatise.

(7) Käesolevas paragrahvissätestatud võõrandamine protokollitakse. Enampakkumise dokumenteerib Põllumajandus- ja Toiduamet.

(8) Valdkonnaeest vastutav minister võib määrusega kehtestada elektroonilise enampakkumisetäpsema korra ja nõuded enampakkumise läbiviimise kohta.

§ 644. Enampakkumisel pakkuda võivad isikud

(1) Käesoleva seaduse § 643 lõikes 1nimetatud enampakkumisel ei saa osaleda isik, kellelt on müügiks pakutava looma nõuetekohase pidamisegaseotud kohustus üle võetud, loomakaitseseaduse või selle rakendusaktinõuete rikkumise eest kehtivat karistust omav isik ega isik, kelle suhtes onkohus kohaldanud karistusseadustiku §-st 522 tulenevatlisakaristust.

(2) Enampakkumisel võib pakkujana osaledaasendustäitmist korraldav loomapidaja.

§ 645. Enampakkumise kord

(1) Tühine pakkumine lükatakse tagasi. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige:
1) alghinnast väiksem pakkumine;
2) käesoleva seaduse § 644 lõikes 1 nimetatud isiku pakkumine;
3) tingimuslik pakkumine.

(2) Enampakkumisel tunnistatakse parimakspakkumiseks enampakkumise lõppemisel tehtud kõrgeim pakkumine.

(3) Põllumajandus-ja Toiduamet koostab enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäevalenampakkumise akti, millele kirjutavad alla Põllumajandus- ja Toiduameti esindaja ningenampakkumise võitja.

(4) Enampakkumise aktis märgitakse muu hulgas järgmised andmed:
1) enampakkumisel müüdud looma andmed;
2) enampakkumise võitja nimi, isiku- või registrikood;
3) parima pakkumise hind ning selle tasumise viis ja tähtaeg;
4) looma üleandmise tingimused.

(5) Enampakkumise võitja tasub ostuhinnaenampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval Põllumajandus- ja Toiduameti määratud kontole. Kuiparima pakkumise teinud isik ei ole ettenähtud ajaks pakutud ostuhinda tasunud,loetakse ta pakkumisest loobunuks.

(6) Kui enampakkumise võitja on pakkumisestloobunud, teatab Põllumajandus- jaToiduamet sellest viivitamata isikule, kes tegi enampakkumiselparemuselt järgmise pakkumise. Kui paremuselt järgmise pakkumise teinud isiktasub oma pakutud ostuhinna selleks ettenähtud aja jooksul, tunnistab Põllumajandus- ja Toiduamet selleisiku enampakkumise võitjaks.

§ 646. Enampakkumise õiguslikud tagajärjed

(1) Omandenampakkumisel müüdud loomale tekib asja üleandmisega enampakkumise aktialusel.

(2) Asjamüümisel läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko üle ostjale loomaüleandmise ajast arvates. Loomaüleandmisest arvates kannab ostja kõik loomaga seotud kulud ja saab kogu kasu.

§ 647. Enampakkumise nurjumine

(1) Põllumajandus- ja Toiduamet kuulutab enampakkumise nurjunuks, kui:
1) enampakkumisele ei esitata ühtegi pakkumist;
2) ostuhinda ei tasuta selleks ettenähtud aja jooksul.

(2) Enampakkumisenurjumise korral korraldab Põllumajandus-ja Toiduamet looma hukkamise loomapidajakulul asendustäitmise ja sunniraha seaduses asendustäitmise kohta sätestatudkorras.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatudhukkamine protokollitakse asendustäitmise ja sunniraha seaduse kohaselt. Loomahukkamise dokumenteerib Põllumajandus-ja Toiduamet.

(4) Pärast looma hukkamist väljastab Põllumajandus- ja Toiduametloomapidajale viivitamata selle kohta kirjaliku teatise.

§ 648. Looma nõuetekohase pidamisegaseotud kohustuse täitmisel tekkinud kulu ja tulu

(1) Põllumajandus- ja Toiduamet nõuabloomapidajalt, kellelt looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustus on käesoleva seaduse § 64lõike 1 alusel üle võetud ja kes on tähtaegselt täitnud temale ettekirjutusegapandud kohustuse loom võõrandada või korraldada looma hukkamine, looma nõuetekohasepidamisega seotud kulu sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatudkorras.

(2) Loomapidaja puhul, kellelt on käesolevaseaduse § 64 lõike 1 alusel looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustus ülevõetud, kuid kes ei ole käesoleva seaduse § 64 lõikes 4 nimetatudettekirjutuses määratud tähtaja jooksul looma võõrandanud või hukanud ja kelleeest on selle kohustuse täitnud riik, teeb looma nõuetekohase pidamisega seotudkohustuse täitmisel tekkinud kulu ja tulu kindlaks Põllumajandus- ja Toiduamet.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhularvab Põllumajandus- ja Toiduametlooma võõrandamisest või hukkamisest saadud tulust maha looma nõuetekohasepidamisega seotud kulu ja looma võõrandamise või hukkamise kulu.

(4) Kui looma võõrandamisest või hukkamisestsaadud tulu on suurem kui looma nõuetekohase pidamisega seotud kulu ja loomavõõrandamise või hukkamise kulu, makstakse ülejäänud summa välja loomapidajale,kellelt looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustus üle võeti. Kuiloomapidaja ei võta summat vastu ühe aasta jooksul asendustäitmise päevastarvates, kantakse see riigituludesse.

(5) Kui loomanõuetekohase pidamisega seotud kulu ja looma võõrandamise või hukkamise kulu onsuurem kui looma võõrandamisest või hukkamisest saadud tulu, nõuab Põllumajandus- ja Toiduamettegelikult kantud kulu sisse asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatudkorras loomapidajalt, kellelt looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustus ülevõeti.

(6) Kui looma nõuetekohase pidamisega seotud kohustuse ülevõtmise kulud osutuvad ettenägematult suureks, taotletakse Põllumajandus- ja Toiduametile looma nõuetekohase pidamisega seotud kulude katteks vahendid Vabariigi Valitsuse reservist.ˮ.

§ 2. Pankrotiseaduse muutmine

Pankrotiseaduse § 55 täiendatakse lõigetega 5 ja 6järgmises sõnastuses:

ˮ(5) Kui võlgniku vara hulka kuulub loom,tagab haldur looma pidamise kohta sätestatud nõuete täitmise.

(6) Loomakaitseseaduse § 64 lõikes 1 sätestatu rakendamise korral teeb haldur Põllumajandus- ja Toiduametiga koostööd, et tagada loomakaitseseaduse § 64 lõike 3 alusel tehtud ettekirjutuse tähtaegne täitmine ja vajaduse korral sama seaduse kohase asendustäitmise sujuv rakendamine.ˮ.

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 10. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

avalikgif