ID-kaart

Lihtotsing

Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
Riigikogu 15.12.2020 seadus; jõustumiskuupäev 02.01.2021

redaktsioon 02.01.2021 [RT I, 28.12.2020, 1]

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.12.2020 otsus nr 675

Kogumispensionide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 15.12.2020

§ 1. Kogumispensionide seaduse muutmine

Kogumispensionide seaduses tehakse järgmisedmuudatused:

1) paragrahvi 31 lõike 7 esimenelause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮPensioni investeerimiskonto avamise ja haldamisegaseotud tasud ning tasud, mis kaasnevad finantsvara soetamise ja võõrandamisega,samuti finantsvara soetamisel sõlmitud lepingu lõppemisel makstavad tasud,makstakse pensioni investeerimiskontol olevast rahast või soetatud finantsvaraarvelt.ˮ;

2) paragrahvi 31 lõikes 11asendatakse sõnad ˮsamas krediidiasutuses avatud muud kontot, mis onseotud temaˮ sõnadega ˮkrediidiasutuse poolt avatud muud kontot, mison seotud tema samas krediidiasutuses avatudˮ;

3) paragrahvi 7 lõike 3 sissejuhatavaslauseosas asendatakse tekstiosa ˮlõikes 1 nimetatud aluselˮtekstiosaga ˮlõikes 2 nimetatudˮ;

4) paragrahvi 7 lõike 3 punktides 1–3asendatakse sõnad ˮisik ei ole taganenud sõlmitud pensionilepingust võiesitatud avaldusestˮ sõnadega ˮsõlmitud pensionilepingust ei oletaganetud või isik ei ole taganenud esitatud avaldusestˮ;

5) paragrahvi 171 lõige 2muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Isik võib pensioni investeerimiskontosulgeda ja selle aluseks oleva lepingu üles öelda võlaõigusseaduses ettenähtudkorras, kui ta on esitanud valikuavalduse sissemaksete tegemiseks pensionifondivõi oma teisele pensioni investeerimiskontole ning kogu selle pensioni investeerimiskontokaudu soetatud finantsvara on võõrandatud, sealhulgas finantsvara soetamiselsõlmitud lepingud lõppenud, ja kogu pensioni investeerimiskontol olnud raha onkantud kohustatud isiku teisele pensioni investeerimiskontole, seda onkasutatud pensionifondi osakute omandamiseks või pensionilepingu sõlmimiseksvõi see on kohustatud isikule välja makstud. Pensioni investeerimiskontosulgemiseks ei ole uue valikuavalduse esitamine vajalik, kui isikule ühekordseväljamakse tegemiseks või sõlmitud pensionilepingu kindlustusmakse tasumisekson võetud tagasi kõik temale kuulunud pensionifondide osakud ja kasutatudkõigil tema pensioni investeerimiskontodel olevaid summasid, samuti kui isikuleon tehtud käesoleva seaduse §-s 431 sätestatud väljamakse ning talei ole makse tasumise kohustust tekkinud.ˮ;

6) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

ˮ(31) Valikuavalduse puudumisekorral ei määrata pensionifondi loosiga ja sissemakseid tehakse kohustatudisikule avatud pensioni investeerimiskontole ka juhul, kui talle ei olepensionikontot avatud käesoleva seaduse §-s 17 sätestatu alusel, vaid see onavatud vabatahtliku pensionifondi osakute arvestamiseks.ˮ;

7) paragrahvi27 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

ˮ(3) Investeerimisfondide seaduse § 65 lõikes3 sätestatu kohaldamiseks on registripidajal käesoleva seaduse § 40 lõikes 4sätestatud õigus koguda, töödelda ja vahetada andmeid.ˮ;

8) paragrahvi 273 lõike 2 esimeseslauses asendatakse sõnad ˮmakse tasumisestˮ sõnadega ˮmaksetasumise või tasumisestˮ;

9) paragrahvi 40 lõige 1 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Õigus kohustuslikule kogumispensioniletekib, kui isikul on riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatudvanaduspensioniikka jõudmiseni jäänud viis aastat.ˮ;

10) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Isikul, kellel on tuvastatudpuuduv töövõime, on samuti õigus kohustuslikule kogumispensionile.ˮ;

11) paragrahvi 40 lõige 4 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Käesolevaparagrahvi lõikes 11 sätestatud õiguse tuvastamiseks ja tulumaksuseaduse§ 201 lõike 3 punkti 1 kohaldamiseks väljamaksete tegemisel onregistripidajal õigus koguda ja töödelda sotsiaalkaitse infosüsteemi andmeidtöövõimetuspensionäride kohta, kellele on avatud pensionikonto käesolevaseaduse § 17 alusel. Puuduva töövõimega isikute kohta vahetab registripidajaandmeid Töötukassaga.ˮ;

12) paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Käesoleva seaduse § 40 lõigetes 1 ja 11 nimetatud isikul on ühekordse väljamakse saamiseks õigus nõuda kõigi temalekuuluvate pensionifondi osakute tagasivõtmist ning neile vastava summa ja kogu tema pensioniinvesteerimiskontol oleva summa korraga väljamaksmist.ˮ;

13) paragrahvi 43 lõige 3 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Kui pärast ühekordse väljamakse saamistlaekub isiku pensionikontole raha, korraldab registripidaja ühe kuu jooksulisikule väljamakse tegemise.ˮ;

14) paragrahvi 45 lõigetes 1 ja 5 asendataksetekstiosa ˮlõige 1ˮ tekstiosaga ˮlõige 1 või 11ˮvastavas käändes;

15) paragrahvi 45 lõige 6 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(6) Kui kindlustusvõtja ei ole määranudteisiti, võetakse pensionilepingu sõlmimisel tagasi kõik kindlustusvõtjalekuuluvad pensionifondide osakud ning tehakse neile vastava summa jakindlustusvõtja kõigil pensioni investeerimiskontodel oleva summa eestühekordne kindlustusmakse isiku valitud kindlustusandjale. Osakutele vastavsumma saadakse tagasivõetavate osakute arvu ja nende puhasväärtusekorrutamisel. Osakute tagasivõtmise ning neile vastava summa kandmise pensionifondistkindlustusandjale korraldab registripidaja. Pensioni investeerimiskontol olevaraha kandmise kindlustusandjale korraldab konto avanud krediidiasutuskindlustusvõtja korraldusel.ˮ;

16) paragrahvi 45 lõikes 9 asendataksetekstiosa ˮmis peab jääma ajavahemikku kalendrikuu 10. kuupäevastkuni 15. kuupäevaniˮ tekstiosaga ˮkuid mitte hiljem kui kalendrikuu15. kuupäevalˮ;

17) paragrahvi 49 lõike 6 punktis 1 asendataksetekstiosa ˮlõike 1ˮ tekstiosaga ˮlõike 1 ega 11ˮ;

18) paragrahvi 49 lõike 6 punkt 4 muudetakseja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ4) isikul juba on kehtiv pensionileping ningtal puuduvad osakud ja raha pensionikontol uue pensionilepingu sõlmimiseks.ˮ;

19) paragrahvi49 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

ˮ(81) Kuikindlustusmakse tasumiseks kasutatakse kindlustusvõtja pensioniinvesteerimiskontol olevat raha, laseb kindlustusvõtja talle pensioniinvesteerimiskonto avanud krediidiasutusel kanda sellelt kontolt vastava summapensionilepingus sätestatud tähtpäevaks kindlustusandja pangakontole.ˮ;

20) paragrahvi 49 täiendatakse lõigetega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

ˮ(91) Kui kindlustusvõtja ei olekümne päeva jooksul pärast pensionilepingu sõlmimist tasunud kindlustusmaksetosas, milleks ta soovis kasutada oma pensioni investeerimiskontol olevat raha,on kindlustusandjal õigus pensionilepingust taganeda. Kindlustusandja teavitabpensionilepingust taganemisest viivitamata kindlustusvõtjat ja registripidajat,esitades viimasele käesoleva seaduse § 52 lõike 4 punktides 1–4 ja 11 nimetatudandmed.

(92) Pensionilepingust taganemisekorral tagastab kindlustusandja kindlustusmakse kindlustusvõtja pensioniinvesteerimiskontole, kui kindlustusmakse tasumiseks kasutati pensioniinvesteerimiskontol olnud raha.ˮ;

21) paragrahvi 49 lõikes 10 asendataksetekstiosa ˮKui kindlustusvõtja ei kasutanud käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatud taganemisõigustˮtekstiosaga ˮKui käesoleva paragrahvi lõikes 9 ega 91 sätestatudpensionilepingust taganemise õigust ei kasutata ja kindlustusmakse tasumiseks tulebtagasi võtta kindlustusvõtjale kuuluvaid pensionifondi osakuidˮ;

22) paragrahvi 49 lõige 101 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 49 lõikes 12 asendataksetekstiosa ˮ§ 433 lõike 1 kolmandas lauses ega §-s 56ˮtekstiosaga ˮ§ 433 lõike 1 kolmandas lauses ega §-des 56 ja 457ˮ;

24) paragrahvi 50 lõiget 1 täiendataksepunktiga 101 järgmises sõnastuses:

ˮ101) teavitamaisikut kindlustusandja õigusest käesoleva seaduse § 49 lõikes 91 sätestatud korras taganeda sõlmitudpensionilepingust, mille kindlustusmakse tasumiseks soovitakse kasutadapensioni investeerimiskontol olevat raha;ˮ;

25) paragrahvi 51 lõiget 2 täiendatakse teiselausega järgmises sõnastuses:

ˮKui kindlustusmakse tasumiseks kasutataksekindlustusvõtja pensioni investeerimiskontol olevat raha, võib kindlustusmakseerinevus tuleneda ka pensioni investeerimiskontol oleva summa muutumisestkindlustusmakse tasumise hetkeks.ˮ;

26) paragrahvi 52 pealkiri muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 52.Teave pensionilepingu kohtaˮ;

27) paragrahvi 52 lõike 4 punkt 73 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ73) viide sellele, kaskindlustusvõtja soovib kindlustusmakse tasumiseks kasutada kogu oma pensioniinvesteerimiskontodel olevat raha või osa sellest;ˮ;

28) paragrahvi 52 lõiked 5 ja 6 tunnistataksekehtetuks;

29) paragrahvi 521 pealkirimuudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ§ 521. Pensionikontol olevate raha ja osakute ning pensioni investeerimiskontol oleva raha kasutamine pärast pensionilepingu sõlmimistˮ;

30) paragrahvi 521 lõike 1 esimenelause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮKui kindlustusvõtja pensionikontole jääb pärastpensionilepingu sõlmimist pensionifondi osakuid või tema pensioniinvesteerimiskontole raha, on tal nende ja hiljem omandatud osakute, samutipensioni investeerimiskontole jäänud või sinna hiljem laekunud rahakasutamiseks käesoleva seaduse § 40 lõikes 2 sätestatud õigused ning õiguskasutada osakuid ja pensioni investeerimiskontol olevat raha täiendavakindlustusmakse tasumiseks.ˮ;

31) paragrahvi 521 lõige 4muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Kuitäiendava kindlustusmakse tasumiseks kasutatakse pensioni investeerimiskontololevat raha, laseb kindlustusvõtja talle pensioni investeerimiskonto avanudkrediidiasutusel kanda sellelt kontolt vastava summa kindlustusandja määratudtähtpäevaks viimase pangakontole.ˮ;

32) paragrahvi 521 täiendatakselõikega 41 järgmises sõnastuses:

ˮ(41) Kui pensionilepingusõlmimisel kasutati kindlustusmakse tasumiseks kõiki kindlustusvõtjale kuulunudpensionifondide osakuid ja tema kõigil pensioni investeerimiskontodel olnud summasidning kindlustusvõtja pensionikontole laekub raha, korraldab registripidaja ühekuu jooksul selle raha kandmisekindlustusandjale kindlustusvõtja viimati sõlmitud pensionilepingu täiendavakindlustusmaksena. Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata kindlustusvõtjasurma korral.ˮ;

33) paragrahvi 521 lõige 5muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Täiendava kindlustusmakse tasumisegamuudetakse pensionilepingut ja kindlustusandja arvutab uue pensionimaksesuuruse.ˮ;

34) paragrahvi 521 täiendatakselõikega 6 järgmises sõnastuses:

ˮ(6) Käesolevasparagrahvis sätestatud õigust tasuda pensionilepingu täiendav kindlustusmaksekohaldatakse ka garantiiperioodiga pensionilepingu soodustatud isiku suhtes,kellel on kindlustusvõtja surma järel tekkinud õigus pensionimaksetele sellestpensionilepingust. Soodustatud isiku soovilkorraldab garantiiperioodiga pensionilepingu sõlminud kindlustusandjasoodustatud isikule väljamaksmisele kuuluva summa kandmise tema pensionilepingutäiendava kindlustusmaksena selle lepingu sõlminud kindlustusandjale.ˮ;

35) paragrahvi 523 lõige 3muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Fondipensioni tähtaeg määrataksepensioniaastates ja arvutatakse fondipensioni kokkuleppimisel osakuomanikuvanusele vastavate üle-eelmise kalendriaasta kohta Eesti Statistikaameti avaldatud,täisaastateks ümardatud, meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastatealusel.ˮ;

36) paragrahvi 524 lõige 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(53) Kuni ühekordse väljamakseavalduse esitamise kuu viimase kuupäevani võib isik oma avalduse tagasi võtta.Käesoleva seaduse § 525 lõikes 5 nimetatud raha väljavõtmiseavalduse, mis on esitatud hiljemalt 31. märtsil, võib isik tagasi võtta kuni31. juulini, avalduse, mis on esitatud hiljemalt 31. juulil, võib isik tagasivõtta kuni 30. novembrini ja avalduse, mis on esitatud hiljemalt 30. novembril,võib isik tagasi võtta kuni 31. märtsini. Selleks esitab isik kontohaldurilevõi registripidajale registripidaja ette antud vormil ühekordse väljamakse avalduse või raha väljavõtmise avalduse tagasivõtmiseavalduse. Ühekordse väljamakse avalduse tagasivõtmise avalduse esitamisesuhtes kohaldatakse käesoleva seaduse § 16 lõikeid 1–4, 6, 7 ja 8ning raha väljavõtmise avalduse tagasivõtmise avalduse esitamise suhtes § 14lõikeid 2–3 ning § 16 lõikeid 1–7 ja 8.ˮ;

37) paragrahvi 524 lõike 53 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮKuni avalduse esitamise kuu viimase kuupäevanivõib isik oma käesoleva paragrahvi lõike 4 esimeses ja teises lauses nimetatudühekordse väljamakse avalduse tagasi võtta.ˮ;

38) paragrahvi 525 lõige 5muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(5) Kui osakuomaniku pensionikontole laekubraha pärast käesoleva seaduse §-s 431 sätestatud väljamakset ja talei ole tekkinud õigust ega kohustust tasuda makset või talle kuulub osakuid,mille tagasivõtmine oli investeerimisfondide seaduse alusel keelatud, kuidmille tagasivõtmise piirangud on ära langenud, teeb registripidajaosakuomanikule väljamakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui järgmisel§ 431 lõikes 2 sätestatud väljamakse tähtpäeval, korraldadesvajaduse korral osakute tagasivõtmise.ˮ;

39) paragrahvi 526 täiendatakselõikega 21 järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Enne käesoleva seaduse § 524 lõikes 4 nimetatud ühekordse väljamakse avalduse esitamist teavitab isik tallepensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutust soovist taotledakogumispensioni saamiseks ühekordne väljamakse.ˮ;

40) paragrahvi 526 lõikes 21 asendatakse tekstiosa ˮlõikes 4ˮ tekstiosaga ˮlõike 4 esimeseslausesˮ;

41) paragrahvi 526 lõikes 3asendatakse tekstiosa ˮlõikes 9ˮ tekstiosaga ˮlõikes 6ˮ;

42) paragrahvi 526 täiendatakselõikega 31 järgmises sõnastuses:

ˮ(31) Käesoleva seaduse §-s 43 sätestatudosalise väljamakse pensioni investeerimiskontolt korraldab isikuleregistripidaja viie tööpäeva jooksul pensioni investeerimiskonto avanudkrediidiasutuselt vastava summa ja § 524 lõike 4 kolmandas lausessätestatud andmete saamisest arvates vastavalt õigusaktidele ja registripidajapoolt isikule pensioni investeerimiskonto avanud krediidiasutusega sõlmitud lepingule.ˮ;

43) paragrahvi 526 lõige 4tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 526 lõige 7muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(7) Kui isiku pensionikontole laekub rahapärast käesoleva seaduse §-s 431 sätestatud väljamakset ja tal eiole tekkinud õigust ega kohustust tasuda makset, teeb registripidaja isikuleväljamakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui järgmisel § 431 lõikes 2 sätestatud väljamakse tähtpäeval.ˮ;

45) paragrahvi 70 täiendatakse lõikega 6järgmises sõnastuses:

ˮ(6) Enne2020. aasta 6. novembrit kokkulepitud fondipensioni väljamakseid tehakse, arvestades fondipensionikokkuleppimisel määratud fondipensioni arvestuslikku kestust ja valitud osakutepiirmäära.ˮ;

46) paragrahvis 722 asendatakse tekstiosa ˮlõikes 1ˮ tekstiosaga ˮlõikes 11 ˮ.

§ 2. Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduse § 65 lõikes 3 asendatakse tekstiosa ˮosakuomanikult,ˮ tekstiosaga ˮosakuomanikult, kellele on määratud puuduv töövõime võiˮ.

§ 3. Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reform) muutmine

Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvaltteiste seaduste muutmise seaduses(kohustusliku kogumispensioni reform) (RT I, 27.10.2020, 1) tehaksejärgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punktis 65 asendataksetekstiosa ˮ§ 40 lõikes 1ˮ tekstiosaga ˮ§ 40 lõigetes 1 ja 11ˮ;

2) paragrahvi 1 punkt 66 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ66) paragrahvi 43 lõige 3 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(3) Kui ühekordse väljamakse tegemisel võetitagasi kõik isikule kuulunud pensionifondide osakud ja maksti välja kogu temapensioni investeerimiskontodel olnud summa, korraldab registripidaja isikuleühe kuu jooksul uue väljamakse tegemise, kui tema pensionikontole laekub pärastühekordse väljamakse saamist raha. Ühekordse väljamakse tegemise järelpensionikontole jäänud osakute tagasivõtmiseks või pensioniinvesteerimiskontole jäänud või sinna laekunud raha väljavõtmiseks on isikulõigus käesolevas seaduses sätestatud tingimustel esitada avaldus uue ühekordseväljamakse saamiseks, leppida kokku fondipension või sõlmida pensionileping.ˮ;ˮ;

3) paragrahvi 1 punkt 104 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ104) paragrahvi 524 lõiget4 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

ˮKui soovitakse osalist väljamakset pensionifondist, märgitakse ühekordse väljamakse avaldusel ka summa, mille isik soovib välja võtta ning selle pensionifondi nimetus, mille osakute tagasivõtmist ta selleks soovib. Kui soovitakse osalist väljamakset pensioni investeerimiskontolt, esitab konto avanud krediidiasutus viivitamata pärast isikult vastava avalduse saamist registripidajale pensioni investeerimiskontol oleva raha või sellest osa väljamaksmiseks avalduse, milles peavad olema märgitud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–4 ja 8 nimetatud andmed ning summa, mille isik soovib pensioni investeerimiskontolt välja võtta, koos pensioni investeerimiskonto numbri ja selle avanud krediidiasutuse ärinimega.ˮ;ˮ.

§ 4. Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmine

Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 11 punktis 3 asendatakse sõna ˮkolmeˮ arvuga ˮ3,5ˮ.

§ 5. Tagatisfondi seaduse muutmine

Tagatisfondi seaduses tehakse järgmisedmuudatused:

1) paragrahvi 73 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Kui hüvitamise ajal laekuvadosakuomaniku kohustusliku kogumispensioni sissemaksed tema pensioniinvesteerimiskontole, kannab pensioniregistri pidaja määratud hüvitissummasellele kontole.ˮ;

2) paragrahvi 73 lõige 2 muudetakse ja sõnastataksejärgmiselt:

ˮ(2) Kui osakuomanikule tehakse või on tehtudkogumispensionide seaduse § 40 lõike 2 kohaseid väljamakseid või kui taon surnud, siis omandatakse talle selle olemasoleva pensionifondi osakuid,mille osakuid ta viimasena omandas, või tehakse ülekanne tema pensioniinvesteerimiskontole, kuhu tema kohustusliku kogumispensioni sissemaksedviimati laekusid. Kui kõik pensionifondid, mille osakuid osakuomanik onomandanud, on likvideeritud ja kõik tema pensioni investeerimiskontod onsuletud, kantakse hüvitissumma osakuomaniku pensionikontole.ˮ;

3) paragrahvi 73 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Kui pensionilepingusõlmimiseks või ühekordse väljamakse tegemiseks on võetud tagasi kõikosakuomanikule kuulunud pensionifondide osakud ja kasutatud kogu tema pensioniinvesteerimiskontodel olnud summat või osakuomanikule on tehtudkogumispensionide seaduse §-s 431 sätestatud väljamakse ja talei ole tekkinud õigust ega kohustust tasuda makset, kantakse hüvitissummaosakuomaniku pensionikontole, millelt pensioniregistri pidaja korraldab ühe kuujooksul osakuomanikule väljamakse tegemise, või kui osakuomanikul on sõlmitudpensionileping, siis selle raha kandmise kindlustusandjale osakuomaniku viimatisõlmitud pensionilepingu täiendava kindlustusmaksena.ˮ;

4) paragrahvi 73 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustikurakendamise seadust täiendatakse §-ga 114 järgmisessõnastuses:

ˮ§ 114.Täitemenetluses kohustuslikku kogumispensioni puudutavate nõuete arestimine

Kuni 2023. aasta 1. jaanuarini ei ole täitemenetluse seadustiku alusel arestitav, sealhulgas eelarestitav, nõue väärtpaberite registri pidamise seaduse §-s 13 nimetatud pensioniregistri pidaja poolt täitemenetluse võlgnikule kogumispensionide seaduse §-s 31 ning § 40 lõigetes 2 ja 3 nimetatud väljamakse tegemiseks.ˮ.

§ 7. Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 201 lõige 1muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Tulumaksuga maksustatakse kohustuslikukogumispensioni kindlustuslepingu (edaspidi pensionileping)kindlustusvõtjale ja kindlustatud isikule ning kohustuslikust pensionifondist osakuomanikule ja pensioni investeerimiskontoltseda kasutavale isikule tehtavad väljamaksed, arvestades lõigetes 2–4sätestatud erisusi. Tulumaksuga maksustatakse pensionilepingu soodustatud isikule ja teistele esimeses lausesnimetatud isikute pärijatele tehtavad väljamaksed.ˮ;

2) paragrahvi 201 lõige 5tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Tulumaksugamaksustatakse täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu kindlustusvõtjale ja kindlustatud isikule ning vabatahtlikustpensionifondist osakuomanikule tehtavad väljamaksed, arvestades lõigetes2–7 toodud erisusi. Tulumaksuga maksustatakse § 28 lõikes 11 sätestatu kohane täiendava kogumispensioni tagamise eesmärgil moodustatuderaldise negatiivne muutus ning täiendava kogumispensioni kindlustuslepingusoodustatud isikule ja teistele esimeses lauses nimetatud isikute pärijateletehtavad väljamaksed.ˮ;

4) paragrahvi 21lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad ˮkindlustuslepingu sõlmimisel või vabatahtlikust pensionifondist tehtavateväljamaksete kokkuleppimisel tema vanusele vastanud üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaametiavaldatud meesteˮ sõnadega ˮkindlustuspensioni maksmisealguses või vabatahtlikust pensionifondist tehtavate väljamaksete kokkuleppimiseajal tema vanusele vastanud üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaametiavaldatud, täisaastateks ümardatud, meesteˮ;

5) paragrahvi 32 lõige 4 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ(4) Füüsilisestisikust ettevõtja võib omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadudtulust, millest on tehtud lõikes 1 nimetatud mahaarvamised,maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.ˮ;

6) paragrahvi 32 lõige 5 tunnistataksekehtetuks;

7) paragrahvi 41 punkt 6 muudetakse jasõnastatakse järgmiselt:

ˮ6) mitteresidendilevõi residendist füüsilisele isikule makstavalt tulumaksuga maksustatavalt kindlustushüvitiselt,pensionilt, pensionilepingu alusel, pensionifondist ja pensioniinvesteerimiskontolt tehtud väljamakselt, stipendiumilt, toetuselt, hasartmänguvõidultning perehüvitiste seaduse alusel makstavalt hüvitiselt (§ 19 lõige 2, § 20lõiked 1–3, § 201 lõige 1, § 21 lõige 1, § 29 lõige 9),välja arvatud punktis 12 nimetatud väljamaksetelt ning Natura 2000erametsamaa toetuselt;ˮ;

8) paragrahvi 61 lõike 45 teises lausesasendatakse tekstiosa ˮ§ 21 lõike 2 punktis 2 ja lõike 3 punktis 2,§ 21 lõikes 4ˮ tekstiosaga ˮ§ 201 lõike 3 punktis 1 ja § 21lõike 4 punktis 1ˮ;

9) paragrahvi 61 lõikes 64 asendatakse tekstiosa ˮpunkti 6ˮ tekstiosaga ˮpunktis 6 Natura 2000 erametsamaa toetuse kohta sätestatutˮ.

§ 8. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 2. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 1 punkti 35 ja § 7 punkte 4–9 rakendatakse tagasiulatuvalt 2021. aasta 1. jaanuarist.

(3) Käesoleva seaduse § 4 jõustub 2021. aasta 1. aprillil.

(4) Käesoleva seaduse § 1 punktid 13, 26, 28 ja 32 jõustuvad 2021. aasta 1. septembril.

(5) Käesoleva seaduse § 1 punktid 37, 40, 42 ja 43 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

avalikgif