ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2178, 15. detsember 2020, millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2020/1433, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ("Pouligny-Saint-Pierre" (KPN))
Euroopa Komisjon 15.12.2020 määrus number 2178; jõustumiskuupäev 23.12.2020

redaktsioon 23.12.2020

22.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 433/31


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2178,

15. detsember 2020,

millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2020/1433, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis („Pouligny-Saint-Pierre“ (KPN))

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon võttis 5. oktoobril 2020 vastu rakendusmääruse (EL) 2020/1433, (2)millega vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 52 lõikele 2 kiidetakse heaks nimetuse „Pouligny-Saint-Pierre“ (KPN) tootespetsifikaadi muudatus. Ekslikult jäi kõnealusest määrusest (EL) 2020/1433 välja viide määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 15 lõike 4 kohasele üleminekuperioodile, mille Prantsusmaa andis teatavatele ettevõtjatele.

(2)

Prantsuse ametiasutused teatasid 20. detsembri 2018. aasta kirjas komisjonile, et kooskõlas 22. novembri 2018. aasta korraldusega, milles käsitletakse kaitstud päritolunimetusega „Pouligny-Saint-Pierre“ seotud muudatust (avaldatud Prantsuse Vabariigi Teatajas 8. detsembril 2018), on määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 15 lõike 4 kohane üleminekuperiood kuni 30. juunini 2025 kehtestatud kaheksale ettevõtjale, kes tegutsevad Prantsusmaa territooriumil ja vastavad kõnealuse artikli tingimustele.

(3)

Riigisisese vastuväidete esitamise menetluse raames saadi siiski kaheksa vastulauset piima tootmise tingimuste kohta ja eelkõige selle kohta, et on võimatu järgida geograafilisest piirkonnast pärit toiduainete määra, mis on kehtestatud tootespetsifikaadis, kus on osutatud, et „Geograafilises piirkonnas toodetud sööt (sööt + täiendsööt) moodustavad karja aastasest söödakogusest vähemalt 75 %.“ Ettevõtjad, kes olid toodet „Pouligny-Saint-Pierre“ pidevalt ja õiguspäraselt turustanud vähemalt viie aasta jooksul enne taotluse esitamist, vastavad määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 15 lõike 4 tingimustele. Seetõttu on neile selles raamistikus võimaldatud 30. juunil 2025 lõppevat üleminekuperioodi, mille komisjon peab nüüd dokumenti lisama.

(4)

Asjaomased ettevõtjad on: Earl de Vesche (nr SIRET 50317689300017); Ferme des Ages (nr SIRET19360598700026); Gaec de Villiers (nr SIRET 41293309500017); Jean Barrois (nr SIRET 33452601900016); Earl des Grands vents (nr SIRET 52325005800014); Earl du Start Chiebe (nr SIRET 50979878100019); Gaec de la Custière (nr SIRET 31928251300013); Gaec des Chinets (nr SIRET 35328804600017).

(5)

Seega tuleks rakendusmäärust (EL) 2020/1433 vastavalt parandada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärusele (EL) 2020/1433 lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 1a

Artiklist 1 tuleneva kaitse rakendamisel kohaldatakse üleminekuperioodi, mille Prantsusmaa on vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 15 lõikele 4 andnud kõnealuse artikli tingimustele vastavatele ettevõtjatele kooskõlas 22. novembri 2018. aasta korraldusega, milles käsitletakse kaitstud päritolunimetusega toote „Pouligny-St-Pierre“ tootespetsifikaadi muudatust ja mis avaldati Prantsuse Vabariigi Teatajas 8. detsembril 2018. “

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 5. oktoobri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1433, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis „Pouligny-Saint-Pierre“ (KPN) (ELT L 331, 12.10.2020, lk 19).


Top

avalikgif