ID-kaart

Lihtotsing

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2020/2164, 15. detsember 2020, millega pikendatakse Somaalias läbiviidava võimete tugevdamise Euroopa Liidu missiooni (EUCAP Somalia) juhi volitusi (EUCAP Somalia/1/2020)
Poliitika- ja julgeolekukomitee 15.12.2020 otsus number 2164; jõustumiskuupäev 15.12.2020

redaktsioon 15.12.2020

21.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 431/59


POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE OTSUS (ÜVJP) 2020/2164,

15. detsember 2020,

millega pikendatakse Somaalias läbiviidava võimete tugevdamise Euroopa Liidu missiooni (EUCAP Somalia) juhi volitusi (EUCAP Somalia/1/2020)

POLIITIKA- JA JULGEOLEKUKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 38 kolmandat lõiku,

võttes arvesse nõukogu 16. juuli 2012. aasta otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni võimete tugevdamiseks Somaalias (EUCAP Somalia), (1) eriti selle artikli 9 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt otsuse 2012/389/ÜVJP artikli 9 lõikele 1 on poliitika- ja julgeolekukomitee volitatud tegema kooskõlas aluslepingu artikli 38 kolmanda lõiguga Somaalias läbiviidava võimete tugevdamise Euroopa Liidu missiooni (EUCAP Somalia) poliitiliseks kontrolliks ja strateegiliseks juhtimiseks asjakohaseid otsuseid, sealhulgas missiooni juhi ametisse nimetamise kohta.

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee võttis 19. septembril 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1591, (2) millega nimetatakse Christopher REYNOLDS EUCAP Somalia juhiks ajavahemikuks 10. septembrist 2019 kuni 31. detsembrini 2020.

(3)

Nõukogu võttis 10. detsembril 2020 vastu otsuse (ÜVJP) 2020/2031, (3) millega pikendatakse EUCAP Somalia kehtivust kuni 31. detsembrini 2022.

(4)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja on teinud ettepaneku pikendada EUCAP Somalia juhi Christopher REYNOLDSI volitusi 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2021,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Somaalias läbiviidava võimete tugevdamise Euroopa Liidu missiooni (EUCAP Somalia) juhi Christopher REYNOLDSI volitusi pikendatakse ajavahemikuks 1. jaanuarist 2021 kuni 31. detsembrini 2021.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 15. detsember 2020

Poliitika- ja julgeolekukomitee nimel

eesistuja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  ELT L 187, 17.7.2012, lk 40.

(2)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 19. septembri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1591, millega nimetatakse ametisse Somaalias läbiviidava võimete tugevdamise Euroopa Liidu missiooni (EUCAP Somalia) juht (EUCAP Somalia/1/2019) (ELT L 248, 27.9.2019, lk 65).

(3)  Nõukogu 10. detsembri 2020. aasta otsus (ÜVJP) 2020/2031, millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni võimete tugevdamiseks Somaalias (EUCAP Somalia), ja pikendatakse selle kehtivust (ELT L 419, 11.12.2020, lk 26).


Top

avalikgif