ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/2139, 15. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa - Vahemere piirkonna lennunduslepinguga loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmisega
Euroopa Liidu Nõukogu 15.12.2020 otsus number 2139; jõustumiskuupäev 15.12.2020

redaktsioon 15.12.2020

18.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 430/19


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/2139,

15. detsember 2020,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepinguga loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis nõukogu otsusega (EL) 2020/953 (1) ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu (2) (edaspidi „leping“) ja see jõustus 2. augustil 2020.

(2)

Lepingu artikliga 21 luuakse lepinguosaliste esindajatest koosnev komitee (edaspidi „ühiskomitee“),kes tagab lepingu haldamise ning selle nõuetekohase rakendamise.

(3)

Lepingu artikli 21 lõikes 3 on sätestatud, et ühiskomitee võtab vastu oma töökorra.

(4)

Lepingu nõuetekohase rakendamise tagamiseks tuleks võtta vastu ühiskomitee töökord.

(5)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel ühiskomitee esimesel koosolekul võetav seisukoht, kuna ühiskomitee otsus, millega võetakse vastu selle töökord, on liidu suhtes õigusliku toimega. Liidu seisukoht ühiskomitees peaks põhinema ühiskomitee otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Seisukoht, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu artikliga 21 loodud ühiskomitee esimesel koosolekul seoses ühiskomitee töökorra vastuvõtmisega, põhineb ühiskomitee otsuse eelnõul (3).

2.   Väiksemaid muudatusi ühiskomitee otsuse eelnõus võivad liidu esindajad ühiskomitees teha ilma täiendava nõukogu otsuseta.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 15. detsember 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

J. KLOECKNER


(1)  Nõukogu 26. juuni 2020. aasta otsus (EL) 2020/953 ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta (ELT L 212, 3.7.2020, lk 12).

(2)  ELT L 334, 6.12.2012, lk 3.

(3)  Vt dokument ST 13481/20 veebilehel http://register.consilium.europa.eu.


Top

avalikgif