ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/2137, 15. detsember 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud majanduspartnerluslepinguga moodustatud CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitees võetav seisukoht seoses teenuste erikomitee moodustamisega
Euroopa Liidu Nõukogu 15.12.2020 otsus number 2137; jõustumiskuupäev 15.12.2020

redaktsioon 15.12.2020

18.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 430/15


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/2137,

15. detsember 2020,

millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud majanduspartnerluslepinguga moodustatud CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitees võetav seisukoht seoses teenuste erikomitee moodustamisega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelisele majanduspartnerluslepingule (1) (edaspidi „leping“) kirjutati alla 15. oktoobril 2008 ja seda on ajutiselt kohaldatud alates 29. detsembrist 2008.

(2)

Vastavalt lepingu artikli 230 lõikele 4 võib CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitee moodustada tema pädevusse kuuluvate küsimustega tegelemiseks erikomiteesid ja teostada nende üle järelevalvet.

(3)

Lepingu teenuskaubandusega seotud küsimuste tõhusamaks lahendamiseks kavatseb CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitee võtta vastu otsuse, millega moodustatakse teenuste erikomitee.

(4)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitees võetav seisukoht, kuna teenuste erikomitee moodustamise otsus toob liidule kaasa õiguslikke tagajärgi.

(5)

Seetõttu peaks liidu seisukoht CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitees seoses teenuste erikomitee moodustamisega põhinema CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitee otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Seisukoht, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud majanduspartnerluslepinguga moodustatud CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitees seoses teenuste erikomitee moodustamisega, põhineb CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitee otsuse eelnõul (2).

2.   Liidu esindajad CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitees võivad CARIFORUMi-ELi kaubandus- ja arengukomitee otsuse eelnõusse teha väiksemaid muudatusi, ilma et selleks oleks vaja uut nõukogu otsust.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 15. detsember 2020

Nõukogu nimel

Eesistuja

J. KLOECKNER


(1)  ELT L 289, 30.10.2008, lk 3.

(2)  Vt dokument ST 13287/20 veebilehel http://register.consilium.europa.eu.


Top

avalikgif