ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2113, 16. detsember 2020, millega muudetakse Ühendkuningriiki käsitleva kande osas otsuse 2004/3/EÜ (millega lubatakse seemnekartuli turustamise puhul teatavate liikmesriikide territooriumil või nende territooriumide osadel rangemaid meetmeid teatavate haiguste vastu, kui on sätestatud nõukogu direktiivi 2002/56/EÜ I ja II lisas) I lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9306 all)  
Euroopa Komisjon 16.12.2020 otsus number 2113; jõustumiskuupäev
; rakendamise kuupäev 01.01.2021

redaktsioon

17.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 427/21


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/2113,

16. detsember 2020,

millega muudetakse Ühendkuningriiki käsitleva kande osas otsuse 2004/3/EÜ (millega lubatakse seemnekartuli turustamise puhul teatavate liikmesriikide territooriumil või nende territooriumide osadel rangemaid meetmeid teatavate haiguste vastu, kui on sätestatud nõukogu direktiivi 2002/56/EÜ I ja II lisas) I lisa

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 9306 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2002/56/EÜ on sätestatud, et komisjon peab seemnekartuli turustamise puhul lubama ühe või mitme liikmesriigi kogu territooriumil või selle osal kõnealuse direktiivi I ja II lisas kehtestatud meetmetest rangemaid meetmeid kahjulike organismide suhtes, mida ei esine nendes piirkondades või mis on nende piirkondade põllukultuuride jaoks eriti ohtlikud.

(2)

Komisjoni otsusega 2004/3/EÜ (2) lubatakse seemnekartuli turustamise puhul teatavate liikmesriikide territooriumil või nende territooriumide osadel rangemaid meetmeid teatavate haiguste vastu, kui on sätestatud direktiivi 2002/56/EÜ I ja II lisas Täpsemalt on otsuses 2004/3/EÜ sätestatud, et kõnealuse otsuse I lisa 1. veerus loetletud liikmesriikidel on lubatud kehtestada seemnekartuli turustamise suhtes teatavaid piiranguid piirkondades, mis on loetletud kõnealuse lisa 2. veerus nende nime vastas. Ühendkuningriigi puhul on otsuse 2004/3/EÜ I lisa 2. veerus kõnealuse loaga seonduvalt loetletud praegu Cumbria, Northumberlandi (Inglismaa), Põhja-Iirimaa ja Šotimaa piirkonnad.

(3)

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule (edaspidi „väljaastumisleping“), eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, jätkatakse direktiivi 2002/56/EÜ ning sellel põhinevate komisjoni õigusaktide kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga pärast väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu. Seetõttu tuleks üleminekuperioodi lõpus otsuse 2004/3/EÜ I lisa 2. veerus piirkonnana loetleda ainult Põhja-Iirimaa.

(4)

Seepärast tuleks otsuse 2004/3/EÜ I lisa vastavalt muuta.

(5)

Kuna väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates 1. jaanuarist 2021.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2004/3/EÜ I lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. detsember 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  EÜT L 193, 20.7.2002, lk 60.

(2)  Komisjoni 19. detsembri 2003. aasta otsus 2004/3/EÜ, millega lubatakse seemnekartuli turustamise puhul teatavate liikmesriikide territooriumil või nende territooriumide osadel rangemaid meetmeid teatud haiguste vastu, kui on sätestatud nõukogu direktiivi 2002/56/EÜ I ja II lisas (ELT L 2, 6.1.2004, lk 47).


LISA

„I LISA

Liikmesriik  (1)

Piirkond

Saksamaa

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Gemeinde Groß Lüsewitz

Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow

Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow

Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel

Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow

Gemeinde Pelsin

Iirimaa

Kogu territoorium

Portugal

Assoorid (üle 300 meetri kõrgusel asuvad alad)

Soome

Liminka ja Tyrnävä munitsipaliteet

Ühendkuningriik  (1)

Põhja-Iirimaa


(1)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriigile Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.


Top

avalikgif