ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2112, 16. detsember 2020, millega muudetakse otsuste 93/455/EMÜ, 1999/246/EÜ ja 2007/24/EÜ lisasid Ühendkuningriigi situatsiooniplaanide heakskiitmise osas seoses Põhja-Iirimaaga suu- ja sõrataudi, sigade klassikalise katku, lindude gripi ja Newcastle’i haiguse viiruse nakkuse tõrjeks (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9307 all)  
Euroopa Komisjon 16.12.2020 otsus number 2112; jõustumiskuupäev
; rakendamise kuupäev 01.01.2021

redaktsioon

17.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 427/17


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/2112,

16. detsember 2020,

millega muudetakse otsuste 93/455/EMÜ, 1999/246/EÜ ja 2007/24/EÜ lisasid Ühendkuningriigi situatsiooniplaanide heakskiitmise osas seoses Põhja-Iirimaaga suu- ja sõrataudi, sigade klassikalise katku, lindude gripi ja Newcastle’i haiguse viiruse nakkuse tõrjeks

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 9307 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuli 1992. aasta direktiivi 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks, (1) eriti selle artikli 21 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/89/EÜ ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks, (2) eriti selle artikli 22 lõiget 3,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ, (3) eriti selle artikli 72 lõiget 7,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2005. aasta direktiivi 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (4) eriti selle artikli 62 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 93/455/EMÜ (5) kiidetakse heaks kõnealuse otsuse lisas loetletud liikmesriikide suu- ja sõrataudi tõrje situatsiooniplaanid.

(2)

Komisjoni otsusega 1999/246/EÜ (6) kiidetakse heaks sigade klassikalise katku tõrje situatsiooniplaanid kõnealuse otsuse lisas loetletud liikmesriikides.

(3)

Komisjoni otsuse 2007/24/EÜ (7) lisas on esitatud nende liikmesriikide loetelu, kes on kiitnud heaks lindude gripi ja Newcastle’i haiguse tõrje situatsiooniplaanid.

(4)

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule (edaspidi „väljaastumisleping“), eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, jätkatakse direktiivide 92/66/EMÜ, 2001/89/EÜ, 2003/85/EÜ ja 2005/94/EÜ ning nendel põhinevate komisjoni õigusaktide kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga pärast väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu. Seepärast tuleks otsuste 93/455/EMÜ, 1999/246/EÜ ja 2007/24/EÜ lisades olevad viited Ühendkuningriigile asendada viidetega Ühendkuningriigile seoses Põhja-Iirimaaga.

(5)

Seepärast tuleks otsuste 93/455/EMÜ, 1999/246/EÜ ja 2007/24/EÜ lisasid vastavalt muuta.

(6)

Kuna väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates 1. jaanuarist 2021.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 93/455/EMÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Otsuse 1999/246/EÜ lisa loetelus asendatakse Ühendkuningriiki käsitlev kanne järgmisega:

„Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa) (*)

Artikkel 3

Otsuse 2007/24/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. detsember 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1.

(2)  EÜT L 316, 1.12.2001, lk 5.

(3)  ELT L 306, 22.11.2003, lk 1.

(4)  ELT L 10, 14.1.2006, lk 16.

(5)  Komisjoni 23. juuli 1993. aasta otsus 93/455/EMÜ, millega kiidetakse heaks teatavad suu- ja sõrataudi tõrje situatsioonplaanid (EÜT L 213, 24.8.1993, lk 20).

(6)  Komisjoni 30. märtsi 1999. aasta otsus 1999/246/EÜ, millega kiidetakse heaks sigade katku tõrje situatsiooniplaanid (EÜT L 93, 8.4.1999, lk 24).

(7)  Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta otsus 2007/24/EÜ, millega kiidetakse heaks situatsiooniplaanid klassikalise lindude katku ja Newcastle’i haiguse tõrjeks (ELT L 8, 13.1.2007, lk 26).


I LISA

„LISA

Kinnitatakse järgmiste liikmesriikide (1) suu- ja sõrataudi tõrje situatsiooniplaanid:

Belgia

Taani

Saksamaa

Kreeka

Hispaania

Prantsusmaa

Iirimaa

Itaalia

Luksemburg

Madalmaad

Austria

Portugal

Soome

Rootsi

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)


(1)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.


II LISA

„LISA

Artiklis 3 osutatud liikmesriikide (1) loetelu

Kood

Riik

AT

Austria

BE

Belgia

BG

Bulgaaria

CY

Küpros

CZ

Tšehhi

DE

Saksamaa

DK

Taani

EE

Eesti

EL

Kreeka

ES

Hispaania

FI

Soome

FR

Prantsusmaa

HU

Ungari

IE

Iirimaa

IT

Itaalia

LV

Läti

LT

Leedu

LU

Luksemburg

MT

Malta

NL

Madalmaad

PL

Poola

PT

Portugal

RO

Rumeenia

SE

Rootsi

SI

Sloveenia

SK

Slovakkia

UK(NI)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)


(1)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.“


Top

avalikgif