ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2111, 16. detsember 2020, millega muudetakse otsuse 2010/221/EL I lisa Ühendkuningriigile seoses Põhja-Iirimaaga viitamise osas, et kiita heaks teatavate vesiviljelusloomadel ja looduslikel veeloomadel esinevate taudide mõju piiravad riiklikud meetmed kooskõlas nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ artikliga 43 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9302 all)  
Euroopa Komisjon 16.12.2020 otsus number 2111; jõustumiskuupäev
; rakendamise kuupäev 01.01.2021

redaktsioon

17.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 427/14


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/2111,

16. detsember 2020,

millega muudetakse otsuse 2010/221/EL I lisa Ühendkuningriigile seoses Põhja-Iirimaaga viitamise osas, et kiita heaks teatavate vesiviljelusloomadel ja looduslikel veeloomadel esinevate taudide mõju piiravad riiklikud meetmed kooskõlas nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ artikliga 43

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 9302 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta, (1) eriti selle artikli 43 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2010/221/EL (2) kiidetakse heaks riiklikud meetmed, millega piiratakse teatavate vesiviljelusloomadel ja looduslikel veeloomadel esinevate taudide mõju kooskõlas direktiivi 2006/88/EÜ artikliga 43.

(2)

Otsuse 2010/221/EL I lisas esitatud tabeli teises veerus on Ühendkuningriigi territoorium loetletud vabana mitmest kõnealuse tabeli esimeses veerus loetletud taudist.

(3)

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule (edaspidi „väljaastumisleping“), eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, jätkatakse direktiivi 2006/88/EÜ ja sellel põhinevate komisjoni õigusaktide kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga pärast väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu. Seepärast tuleks otsuse 2010/221/EL I lisas olevad viited Ühendkuningriigile asendada viidetega Ühendkuningriigile seoses Põhja-Iirimaaga.

(4)

Seepärast tuleks otsuse 2010/221/EL I lisa vastavalt muuta.

(5)

Kuna väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates 1. jaanuarist 2021.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2010/221/EL I lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. detsember 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.

(2)  Komisjoni 15. aprilli 2010. aasta otsus 2010/221/EL, millega kiidetakse heaks riiklikud meetmed, millega piiratakse teatavate vesiviljelusloomadel ja looduslikel veeloomadel esinevate taudide mõju kooskõlas nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ artikliga 43 (ELT L 98, 20.4.2010, lk 7).


LISA

„I LISA

Liikmesriigid (*1)ja alad, mida peetakse vabaks tabelis loetletud taudidest ning kus on lubatud võtta kõnealuste taudide sissetoomise vältimiseks riiklikke meetmeid kooskõlas direktiivi 2006/88/EÜ artikli 43 lõikega 2

Taud

Liikmesriik

Kood

Taudivaba ala geograafiline piiritlemine (liikmesriik, tsoon, piirkond)

Karpkala kevadvireemia (SVC)

Taani

DK

Kogu territoorium

Iirimaa

IE

Kogu territoorium

Ungari

HU

Kogu territoorium

Soome

FI

Kogu territoorium

Rootsi

SE

Kogu territoorium

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Põhja-Iirimaa

Bakteriaalne neeruhaigus (BKD)

Iirimaa

IE

Kogu territoorium

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Põhja-Iirimaa

Nakkuslik pankrease nekroos (IPN)

Soome

FI

Territooriumi mandriosa

Rootsi

SE

Territooriumi mandriosa

Gyrodactylus salaris’e nakkus

Iirimaa

IE

Kogu territoorium

Soome

FI

Tenojoki jõe valgala ja Näätämönjoki jõe valgala; Paatsjoki jõe, Tuulomajoki jõe ja Uutuanjoki jõe valgalasid käsitatakse puhvertsoonidena

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Põhja-Iirimaa

Austrite herpesviirus 1 μνar (OsHV-1 μVar)

Iirimaa

IE

1. piirkond: Sheephaveni laht

3. piirkond: Killala, Broadhaveni ja Blacksodi laht

4. piirkond: Streamstowni laht

5. piirkond: Bertraghboy ja Galway laht

Piirkond A: Tralee Bay Hatchery

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

UK(NI)

Põhja-Iirimaa territoorium, v.a Dundrumi ja Killough' laht, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough ja Strangford Lough

Lõhelaste alfaviiruse nakkus (SAV)

Soome

FI

Territooriumi mandriosa


(*1)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.


Top

avalikgif