ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2109, 16. detsember 2020, millega muudetakse otsuseid 93/52/EMÜ, 2003/467/EÜ, 2004/558/EÜ ja 2008/185/EÜ seoses selliste liikmesriikide ja nende piirkondade loeteluga, mis on tunnistatud mitmest maismaaloomahaigusest ametlikult vabaks (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9301 all)  
Euroopa Komisjon 16.12.2020 otsus number 2109; jõustumiskuupäev
; rakendamise kuupäev 01.01.2021

redaktsioon

17.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 427/4


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/2109,

16. detsember 2020,

millega muudetakse otsuseid 93/52/EMÜ, 2003/467/EÜ, 2004/558/EÜ ja 2008/185/EÜ seoses selliste liikmesriikide ja nende piirkondade loeteluga, mis on tunnistatud mitmest maismaaloomahaigusest ametlikult vabaks

(teatavaks tehtud numbri C(2020) 9301 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2 ja artikli 10 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/68/EMÜ loomatervishoiu kohta ühendusesiseses lamba- ja kitsekaubanduses, (2) eriti selle A lisa 1. peatüki II jagu,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 64/432/EMÜ on kehtestatud liidusisest veiste ja sigadega kauplemist reguleerivad loomatervishoiunõuded. Selles sätestatakse tingimused, mille alusel võib liikmesriigid või nende piirkonnad tunnistada ametlikult vabaks tuberkuloosist, brutselloosist, veiste ensootilisest leukoosist ja veiste infektsioossest rinotrahheiidist seoses veisekarjadega ning Aujeszky haigusest seoses seakarjadega.

(2)

Kuigi Kanalisaared ja Mani saar (mis on Briti krooni sõltkonnad, kuid samas iseseisvad omavalitsusüksused) ei kuulu liitu, on neil liiduga teatavad piiratud ulatusega suhted. Selle tulemusena on nõukogu määrusega (EMÜ) nr 706/73 (3) ette nähtud, et muu hulgas loomatervishoidu käsitlevate õigusaktide kohaldamiseks käsitatakse Ühendkuningriiki, Kanalisaari ja Mani saart ühe liikmesriigina.

(3)

Direktiivis 91/68/EMÜ on kehtestatud liidusisest lammaste ja kitsedega kauplemist reguleerivad loomatervishoiunõuded. Direktiivis on sätestatud tingimused, mille alusel võib liikmesriikide või nende piirkonnad tunnistada ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vabaks seoses lamba- ja kitsekarjadega.

(4)

Komisjoni otsuse 93/52/EMÜ (4) artiklis 2 on sätestatud, et selle I lisas loetletud liikmesriikide piirkonnad tunnistatakse seoses lamba- ja kitsekarjadega ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vabaks kooskõlas direktiivis 91/68/EMÜ sätestatud tingimustega. Ühendkuningriik on kantud kõnealuse otsuse I lisasse ametlikult brutselloosi vaba (B. melitensis) staatusega.

(5)

Komisjoni otsuse 2003/467/EÜ (5) artiklis 1 on sätestatud, et kõnealuse otsuse I lisa 2. peatükis loetletud liikmesriikide piirkonnad tunnistatakse seoses veisekarjadega ametlikult tuberkuloosivabaks kooskõlas direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud tingimustega. Ühendkuningriigi puhul on Šotimaa ja Mani saare territooriumid loetletud ametlikult tuberkuloosivabade piirkondadena.

(6)

Komisjoni otsuse 2003/467/EÜ artiklis 2 on sätestatud, et kõnealuse otsuse II lisa 2. peatükis loetletud liikmesriikide piirkonnad tunnistatakse seoses veisekarjadega ametlikult brutselloosivabaks kooskõlas direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud tingimustega. Ühendkuningriigi puhul on Inglismaa, Šotimaa ja Walesi, Põhja-Iirimaa ja Mani saare territooriumid loetletud ametlikult brutselloosivabade piirkondadena.

(7)

Otsuse 2003/467/EÜ artiklis 3 on sätestatud, et kõnealuse otsuse III lisas loetletud liikmesriigid ja nende piirkonnad tunnistatakse seoses veisekarjadega ametlikult vabaks veiste ensootilisest leukoosist kooskõlas direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud tingimustega. Otsuse 2003/467/EÜ III lisa 1. peatükis on Ühendkuningriik loetletud ametlikult veiste ensootilise leukoosi vaba liikmesriigina ning kõnealuse lisa 2. peatükis on Jersey ja Mani saar loetletud ametlikult veiste ensootilise leukoosi vaba piirkonnana.

(8)

Komisjoni otsuses 2004/558/EÜ (6) on loetletud liikmesriigid ja nende piirkonnad, kus on lubatud kohaldada veiste infektsioosse rinotrahheiidiga seotud lisatagatisi vastavalt direktiivi 64/432/EMÜ artiklitele 9 ja 10. Jersey on loetletud kõnealuse otsuse II lisas piirkonnana, kus kohaldatakse veiste infektsioosse rinotrahheiidiga seotud lisatagatisi vastavalt direktiivi 64/432/EMÜ artiklile 10.

(9)

Komisjoni otsuses 2008/185/EÜ (7) on sätestatud lisatagatised seoses sigade viimisega ühest liikmesriigist teise. Kõnealused tagatised on seotud sellega, milline staatus on liikmesriikidel või nende osadel seoses Aujeszky haigusega. Ühendkuningriik on kantud kõnealuse otsuse I lisasse Aujeszky haigusest vaba staatusega. Kõnealuse otsuse III lisa punkti 2 alapunktis d on loetletud asutused, kes vastutavad ELISA-meetodi kvaliteedi kontrollimise eest igas liikmesriigis. Loetletud asutuste hulgas on üks Ühendkuningriigis asuv asutus. Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli 2. lisa punkti 36 kohaselt ei käsitata selles punktis loetletud õigusaktides sisalduvaid viiteid riiklikele tugilaboritele viidetena, mis hõlmavad Ühendkuningriigis asuvaid tugilaboreid.

(10)

Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule (edaspidi „väljaastumisleping“), eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, jätkatakse direktiivide 64/432/EMÜ ja 91/68/EMÜ ning nendel põhinevate komisjoni õigusaktide kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga pärast väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperioodi lõppu. Seepärast tuleks otsuste 93/52/EMÜ I lisas, otsuse 2003/467/EÜ II lisa 2. peatükis ja kõnealuse otsuse III lisa 1. peatükis ning 2008/185/EÜ I lisas olevad viited Ühendkuningriigile asendada viidetega Ühendkuningriigile seoses Põhja-Iirimaaga.

(11)

Lisaks on otsuse 2003/467/EÜ I lisa 2. peatükist, samuti kõnealuse otsuse III lisa 2. peatükist, otsuse 2004/558/EÜ II lisast ja otsuse 2008/185/EÜ III lisast vaja välja jätta viited Ühendkuningriigile.

(12)

Seepärast tuleks otsuseid 93/52/EMÜ, 2003/467/EÜ, 2004/558/EÜ ja 2008/185/EÜ vastavalt muuta.

(13)

Kuna väljaastumislepingus sätestatud üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril 2020, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates 1. jaanuarist 2021.

(14)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 93/52/EMÜ I lisa, otsuse 2003/467/EÜ II lisa 2. peatükki ja III lisa 1. peatükki ning otsuse 2008/185/EÜ I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Otsuse 2003/467/EÜ I lisa 2. peatükki ja III lisa 2. peatükki, otsuse 2004/558/EÜ II lisa ja otsuse 2008/185/EÜ III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. detsember 2020

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.

(2)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19.

(3)  Nõukogu 12. märtsi 1973. aasta määrus (EMÜ) nr 706/73 Kanalisaarte ja Mani saare suhtes kohaldatava põllumajandustoodetega kauplemist käsitleva ühenduse korra kohta (EÜT L 68, 15.3.1973, lk 1).

(4)  Komisjoni 21. detsembri 1992. aasta otsus 93/52/EMÜ, milles registreeritakse teatavate liikmesriikide või piirkondade vastavus nõuetele seoses brutselloosiga (B. melitensis) ja antakse neile ametlikult haigusvaba liikmesriigi või piirkonna staatus (EÜT L 13, 21.1.1993, lk 14).

(5)  Komisjoni 23. juuni 2003. aasta otsus 2003/467/EÜ, millega kehtestatakse teatavate liikmesriikide ja liikmesriikide piirkondade ametlikult tuberkuloosist, brutselloosist ja veiste ensootilisest leukoosist vaba staatus seoses veisekarjadega (ELT L 156, 25.6.2003, lk 74).

(6)  Komisjoni 15. juuli 2004. aasta otsus 2004/558/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ, mis käsitleb veiste infektsioosse rinotrahheiidiga seotud täiendavaid tagatisi ühendusesiseseks kaubanduseks veistega ja teatavate liikmesriikide esitatud tõrjeprogrammide heakskiitmist (ELT L 249, 23.7.2004, lk 20).

(7)  Komisjoni 21. veebruari 2008. aasta otsus 2008/185/EÜ Aujeszky haigusega seotud lisatagatiste kohta ühendusesiseses sigadega kauplemises ja Aujeszky haigust käsitleva teabe esitamise kriteeriumide kohta (ELT L 59, 4.3.2008, lk 19).


I LISA

1. osa

Otsuse 93/52/EMÜ I lisas asendatakse tabel järgmisega:

„ISO-kood

Liikmesriik (*1)

BE

Belgia

CZ

Tšehhi

DK

Taani

DE

Saksamaa

EE

Eesti

IE

Iirimaa

CY

Küpros

LV

Läti

LT

Leedu

LU

Luksemburg

HU

Ungari

NL

Madalmaad

AT

Austria

PL

Poola

RO

Rumeenia

SI

Sloveenia

SK

Slovakkia

FI

Soome

SE

Rootsi

UK(NI)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

2. osa

Otsuse 2003/467/EÜ II lisa 2. peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„Ametlikult brutselloosivabad liikmesriikide (*2)piirkonnad

(*2)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.“"

2)

Ühendkuningriiki käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„Ühendkuningriigis (Põhja-Iirimaa):

Põhja-Iirimaa“.

3. osa

Otsuse 2003/467/EÜ III lisa 1. peatükis asendatakse tabel järgmisega:

„ISO-kood

Liikmesriik (*3)

BE

Belgia

CZ

Tšehhi

DK

Taani

DE

Saksamaa

EE

Eesti

IE

Iirimaa

CY

Küpros

LV

Läti

LT

Leedu

LU

Luksemburg

HU

Ungari

NL

Madalmaad

AT

Austria

PL

Poola

RO

Rumeenia

SI

Sloveenia

SK

Slovakkia

FI

Soome

SE

Rootsi

UK(NI)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

4. osa

Otsuse 2008/185/EÜ I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid (*4)ja nende piirkonnad, kus Aujeszky haigust ei esine ja kus vaktsineerimine on keelatud

(*4)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.“"

2)

Ühendkuningriiki käsitlev kanne asendatakse järgmisega:

„UK(NI)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

Põhja-Iirimaa“.


(*2)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.“

(*4)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriikidele Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.““


(*1)  * Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriigile Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.“

(*3)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, hõlmavad käesolevas lisas olevad viited liikmesriigile Ühendkuningriiki seoses Põhja-Iirimaaga.“


II LISA

1. osa

Otsuse 2003/467/EÜ I lisa 2. peatükis jäetakse välja Ühendkuningriiki käsitlev kanne.

2. osa

Otsuse 2003/467/EÜ III lisa 2. peatükis jäetakse välja Ühendkuningriiki käsitlev kanne.

3. osa

Otsuse 2004/558/EÜ II lisas jäetakse välja Ühendkuningriiki käsitlev kanne.

4. osa

Otsuse 2008/185/EÜ III lisa lõike 2 punktis d jäetakse välja Ühendkuningriiki käsitlev kanne.


Top

avalikgif