ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2127, 16. detsember 2020, millega muudetakse komisjoni rakendusotsust (EL) 2019/541 Singapuris heakskiidetud börside ja tunnustatud turukorraldajate suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 600/2014 
Euroopa Komisjon 16.12.2020 otsus number 2127; jõustumiskuupäev 20.12.2020

redaktsioon 20.12.2020

17.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 426/65


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/2127,

16. detsember 2020,

millega muudetakse komisjoni rakendusotsust (EL) 2019/541 Singapuris heakskiidetud börside ja tunnustatud turukorraldajate suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 600/2014

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, (1) eriti selle artikli 28 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 600/2014 artikli 28 lõikes 1 on määratletud kauplemiskohad, kus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 648/2012 (2) artikli 2 lõikes 8 määratletud finantssektori vastaspooled ja määruse (EL) nr 648/2012 artikli 10 lõike 1 punktis b sätestatud tingimustele vastavad finantssektorivälised vastaspooled võivad teha tehinguid tuletisinstrumentidega, mis kuuluvad tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes kohaldatakse kohustusliku kauplemiskoha nõuet. Selliseid tehinguid võib teha üksnes järgmistes kauplemiskohtades: reguleeritud turud, mitmepoolsed kauplemissüsteemid, organiseeritud kauplemissüsteemid ja kolmandate riikide kauplemiskohad, mille puhul komisjon on tunnustanud, et selles kolmandas riigis kohaldatakse nende suhtes samaväärseid õiguslike nõudeid ja tulemuslikku järelevalvet. Asjaomane kolmas riik peab samuti ette nägema samaväärse tulemusliku süsteemi, mille alusel tunnustada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (3) kohaselt tegevusloa saanud kauplemiskohti.

(2)

Komisjon on määruse (EL) nr 600/2014 artikli 28 lõike 4 kohaselt rakendusotsusega (EL) 2019/541 (4) kindlaks teinud, et Singapuris asutatud ja Singapuri rahandusameti tegevusloa saanud heakskiidetud börside ja tunnustatud turukorraldajate suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalveraamistikuga on tagatud, et nad vastavad õiguslikult siduvatele nõuetele, mis on samaväärsed liidu kauplemiskohtadele direktiiviga 2014/65/EL, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 596/2014 (5) ja määrusega (EL) nr 600/2014 kehtestatud nõuetega ning mille suhtes kohaldatakse Singapuris tulemuslikku järelevalvet ja täitemeetmeid.

(3)

Rakendusotsuse (EL) 2019/541 lisas esitatud heakskiidetud börside ja tunnustatud turukorraldajate loetelu võib ajakohastada, et kooskõlas määruse (EL) nr 600/2014 artikli 28 lõikega 4 vajaduse korral laiendada samaväärsust kinnitava otsuse kohaldamisala täiendavatele heakskiidetud börsidele ja tunnustatud turukorraldajatele Singapuris või jätta heakskiidetud börse ja tunnustatud turukorraldajaid loetelust välja. Komisjon võib korraldada spetsiaalseid hindamisi, kui asjaomaste muutuste tõttu on vaja, et komisjon hindaks kõnealuse otsusega kindlaksmääratud samaväärsust uuesti. Korrapärasele või erikontrollile tuginedes võib komisjon igal ajal otsustada kõnealust otsust muuta või selle kehtetuks tunnistada, eelkõige juhul, kui muutunud olukord mõjutab kõnealuse otsuse vastuvõtmise aluseks olnud tingimusi.

(4)

Pärast rakendusotsuse (EL) 2019/541 vastuvõtmist on täiendavad Singapuris asutatud tunnustatud turukorraldajad saanud Singapuri rahandusametilt tegevusloa kauplemiseks tuletisinstrumentidega, mis kuuluvad tuletisinstrumentide klassi, mille suhtes kohaldatakse kohustusliku kauplemiskoha nõuet. Singapuri rahandusametilt saadud teabe põhjal vastavad kõnealused täiendavad tunnustatud turukorraldajad õiguslikult siduvatele nõuetele, mis on rakendusotsusega (EL) 2019/541 tunnistatud samaväärseks direktiivi 2014/65/EL kohaselt liidu kauplemiskohtadele esitatavatele nõuetega. Seepärast peab komisjon asjakohaseks ajakohastada heakskiidetud börside ja tunnustatud turukorraldajate loetelu, mis on sätestatud rakendusotsuses (EL) 2019/541, et lisada sinna täiendavad Singapuris asutatud ja Singapuri rahandusameti tegevusloa saanud tunnustatud turukorraldajad.

(5)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa väärtpaberikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2019/541 lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 16. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 84.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.7.2012, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

(4)  Komisjoni 1. aprilli 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/541 Singapuris heakskiidetud börside ja tunnustatud turukorraldajate suhtes kohaldatava õigus- ja järelevalveraamistiku samaväärsuse kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 600/2014 (ELT L 93, 2.4.2019, lk 18).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi (turukuritarvituse määrus) ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1).


LISA

Singapuri rahandusameti tegevusloaga heakskiidetud börsid, mida käsitatakse samaväärsetena direktiivis 2014/65/EL määratletud kauplemiskohtadega

1)

Asia Pacific Exchange Pte Ltd;

2)

ICE Futures Singapore Pte Ltd;

3)

Singapore Exchange Derivatives Trading Limited.

Singapuri rahandusameti tegevusloaga tunnustatud turukorraldajad, mida käsitatakse samaväärsetena direktiivis 2014/65/EL määratletud kauplemiskohtadega

1)

Cleartrade Exchange Pte Ltd;

2)

Tradition Singapore (Pte) Ltd;

3)

BGC Partners (Singapore) Ltd;

4)

GFI Group Pte Ltd;

5)

ICAP AP (Singapore) Pte Ltd;

6)

Tullet Prebon (Singapore) Ltd;

7)

Nittan Capital Singapore Pte Ltd;

8)

Bloomberg Tradebook Singapore Pte. Ltd..


Top

avalikgif