ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2126, 16. detsember 2020, milles määratakse kindlaks liikmesriikidele aastaks eraldatud heitkogused ajavahemikul 2021-2030 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/842 
Euroopa Komisjon 16.12.2020 otsus number 2126; jõustumiskuupäev 06.01.2021

redaktsioon 06.01.2021

17.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 426/58


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2020/2126,

16. detsember 2020,

milles määratakse kindlaks liikmesriikidele aastaks eraldatud heitkogused ajavahemikul 2021–2030 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/842

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust (EL) 2018/842, milles käsitletakse liikmesriikide kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastatel 2021–2030, millega panustatakse kliimameetmetesse, et täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et määrata ajavahemikuks 2021–2030 kindlaks liikmesriikidele aastaks eraldatud heitkogused määruse (EL) 2018/842 kohaldamisalasse kuuluvates sektorites, peavad asjakohased arvutused põhinema kõige täpsematel kättesaadavatel andmetel. Seepärast on määruse (EL) 2018/842 kohaldamisalasse kuuluv kasvuhoonegaaside koguheide, mille kohta liikmesriigid esitasid komisjonile andmed 2020. aastal vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 525/2013 (2) artiklile 7, määratud kindlaks pärast põhjalikku ülevaatust. Kõnealuse andmete ülevaatuse tegi Euroopa Keskkonnaameti abiga komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 525/2013 artikli 19 lõikega 1 ning need andmed kujutavad endast määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 kohaseid kasvuhoonegaaside heite läbivaadatud andmeid 2005. aasta ja 2016.–2018. aasta kohta.

(2)

Sama täpseid andmeid kui ülevaadatud inventuuriandmed on vaja seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (3) (millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem (edaspidi „ELi HKS“)) kohaldamisalasse kuuluvate paiksete käitiste kasvuhoonegaaside heitkogustega, sellisena nagu need esinevad kõnealuste käitiste tõendatud heitkoguste liidu registris (edaspidi „register“). Selles ulatuses, mis registris olevad ELi HKSi 2005. aasta heitkogused ei vasta direktiivi 2003/87/EÜ või määruse (EL) 2018/842 praegusele kohaldamisalale, kasutatakse heitkoguste kohta täiendavate andmete esitamiseks asjakohaseid komisjoni otsuseid, (4) mis on vastu võetud vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ või Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 406/2009/EÜ, (5) samuti riiklikke lubatud heitkoguse ühikute jaotuskavasid ning komisjoni ja asjaomaste liikmesriikide vahelist ametlikku kirjavahetust.

(3)

Selleks et tagada kindlaksmääratud, aastaks eraldatud heitkoguste kooskõla ajavahemiku 2021–2030 iga aasta kohta esitatavate kasvuhoonegaaside heitkogustega, tuleb liikmesriikide aastaks eraldatud heitkogused arvutada CO2-ekvivalendina, kasutades samu globaalse soojendamise potentsiaali väärtusi, nimelt valitsustevahelise kliimamuutuste rühma viiendas hindamisaruandes ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2020/1044 (6) lisas esitatud väärtusi.

(4)

Selleks, et arvutada igale liikmesriigile 2030. aastaks eraldatud heitkogus, mis on kooskõlas määruse (EL) 2018/842 I lisas sätestatud kasvuhoonegaaside heite vähendamisega 2030. aastal võrreldes 2005. aastaga, kasutatakse viieastmelist metoodikat.

(5)

Esiteks määratakse kindlaks 2005. aasta kasvuhoonegaaside heitkogus. Direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate 2005. aastal tegutsenud paiksete käitiste kasvuhoonegaaside heitkogus lahutatakse 2005. aasta kasvuhoonegaaside ülevaadatud koguheitest. Nende liikmesriikide puhul, kes hakkasid ELi HKSis osalema pärast 2005. aastat, kasutatakse otsuses 2013/162/EL kindlaks määratud 2005. aasta heitkoguseid. Selleks, et võtta arvesse direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisala laiendamist 2013. aastal, arvutatakse 2020. aastaks eraldatud heitkoguse vastava kohanduse, mis on kooskõlas komisjoni otsusega nr 406/2009/EÜ ja sätestatud rakendusotsuses 2013/634/EL, 2005. aasta ekvivalentväärtus. Vastavalt määruse (EL) 2018/842 artikli 10 lõike 1 punktile a kajastab arvutus ka käitiste hõlmatuse muutumist aastatel 2005–2012 samamoodi, nagu on sätestatud otsuses (EL) 2017/1471.

(6)

Teiseks arvutatakse igale liikmesriigile 2030. aastaks eraldatud heitkogus, kohaldades arvutatud 2005. aasta heitkoguse suhtes määruse (EL) 2018/842 I lisas sätestatud protsendimäära.

(7)

Kolmandaks arvutatakse iga liikmesriigi kohta määruse (EL) 2018/842 kohaldamisalasse kuuluv keskmine kasvuhoonegaaside heitkogus aastatel 2016, 2017 ja 2018, milleks lahutatakse asjaomase liikmesriigi direktiivi 2003/87/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate paiksete käitiste keskmine kasvuhoonegaaside tõendatud heitkogus aastatel 2016, 2017 ja 2018 ning riigisisese lennunduse CO2 heide liikmesriigi ülevaadatud keskmisest kasvuhoonegaaside koguheitest aastatel 2016, 2017 ja 2018.

(8)

Neljandaks arvutatakse igale liikmesriigile aastateks 2021–2029 eraldatud heitkogused. Nende kindlaksmääramisel võetakse aluseks lineaarne trajektoor, mille alguspunktiks on aastate 2016, 2017 ja 2018 keskmine heitkogus ajahetkel, mis vastab viiele kaheteistkümnendikule ajavahemikust 2019–2020, ja lõpp-punktiks aastaks 2030 eraldatud heitkogus. Kreeka, Horvaatia ja Ungari lineaarse trajektoori alguspunktiks võetakse 2020. aasta, kuna selle tulemusena on kõnealuste liikmesriikide eraldised väiksemad.

(9)

Lõpuks, aastaks eraldatud heitkoguste saadud väärtused kohandatakse. ELi HKSi lubatud heitkoguse ühikud, mis on seotud kasvuhoonegaaside heitega sellistest paiksetest käitistest, mis on direktiivi 2003/87/EÜ artikli 27 kohaselt ELi HKSist välja arvatud ja millest liikmesriigid on kõnealuse artikli kohaselt komisjonile teatanud, kuuluvad seega sellises ulatuses, mis need on alates 2021. aastast kõnealuse direktiivi kohaselt liidu heitkoguste piirmäärast välja jäetud, määruse (EL) 2018/842 kohaldamisalasse. Seejärel liidetakse piirmäärast mahaarvatud kogused asjaomaste liikmesriikide aastaks eraldatud heitkogustele ajavahemikuks 2021–2030. Määruse (EL) 2018/842 IV lisas esitatud kohandamise kogus lisatakse iga kõnealuses lisas loetletud liikmesriigi 2021. aastaks eraldatud heitkogusele.

(10)

Selleks et määrata teatavate liikmesriikide puhul kindlaks maksimaalsed üldkogused, mida pärast ELi HKSi lubatud heitkoguse ühikute vähendamist võib võtta arvesse, hindamaks nõuete täitmist liikmesriigi poolt aastatel 2021–2030 vastavalt määruse (EL) 2018/842 artiklile 9, kohaldatakse 2005. aasta kasvuhoonegaaside arvutatud heitkoguse suhtes protsendimäärasid, millest liikmesriigid on teatanud vastavalt kõnealuse määruse artikli 6 lõikele 3.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 kohaseid iga liikmesriigi 2005. aasta kasvuhoonegaaside heitkoguseid kohaldatakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 kohaselt igale liikmesriigile ajavahemiku 2021–2030 igaks aastaks eraldatud heitkoguseid, mida on kohandatud vastavalt kõnealuse määruse artiklile 10, kohaldatakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 4 kohaseid üldkoguseid, mida võib arvesse võtta hindamaks kõnealuse määruse artikli 9 nõuete täitmist liikmesriigi poolt, kohaldatakse vastavalt käesoleva otsuse III lisale.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 16. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 156, 19.6.2018, lk 26.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 165, 18.6.2013, lk 13).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).

(4)  Komisjoni 26. märtsi 2013. aasta otsus 2013/162/EL, milles määratakse kindlaks liikmesriikide aastased saastekvoodid ajavahemikuks 2013–2020 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 406/2009/EÜ (ELT L 90, 28.3.2013, lk 106); komisjoni 31. oktoobri 2013. aasta rakendusotsus 2013/634/EL liikmesriikide aastaste saastekvootide kohanduste kohta ajavahemikuks 2013–2020 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 406/2009/EÜ (ELT L 292, 1.11.2013, lk 19); komisjoni 10. augusti 2017. aasta otsus (EL) 2017/1471, millega muudetakse otsust 2013/162/EL, et vaadata läbi liikmesriikidele aastaks eraldatud heitkogused ajavahemikuks 2017–2020 (ELT L 209, 12.8.2017, lk 53).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta otsus nr 406/2009/EÜ, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020 (ELT L 140, 5.6.2009, lk 136).

(6)  Komisjoni 8. mai 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1044, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1999 seoses globaalse soojendamise potentsiaali väärtuste ja inventuurisuuniste ning liidu inventuurisüsteemiga ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 666/2014 (ELT L 230, 17.7.2020, lk 1).


I LISA

Määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 kohased iga liikmesriigi 2005. aasta kasvuhoonegaaside heitkogused

Liikmesriik

2005. aasta kasvuhoonegaaside heitkogus CO2-ekvivalenttonnidena

Belgia

81 605 589

Bulgaaria

22 326 386

Tšehhi Vabariik

64 965 295

Taani

40 368 089

Saksamaa

484 694 619

Eesti

6 196 136

Iirimaa

47 687 589

Kreeka

62 985 180

Hispaania

241 979 192

Prantsusmaa

401 113 722

Horvaatia

18 056 312

Itaalia

343 101 747

Küpros

4 266 823

Läti

8 597 807

Leedu

13 062 124

Luksemburg

10 116 187

Ungari

47 826 909

Malta

1 020 601

Madalmaad

128 112 158

Austria

56 991 984

Poola

192 472 253

Portugal

48 635 827

Rumeenia

78 235 752

Sloveenia

11 826 308

Slovakkia

23 137 112

Soome

34 439 858

Rootsi

43 228 505


II LISA

Määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 kohaselt igale liikmesriigile ajavahemiku 2021–2030 igaks aastaks eraldatud heitkogused, mida on kohandatud vastavalt kõnealuse määruse artiklile 10

Liikmesriik

Aastaks eraldatud kohandatud heitkogus CO2-ekvivalenttonnidena

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Belgia

71 141 629

69 130 741

67 119 852

65 108 964

63 098 075

61 087 187

59 076 298

57 065 410

55 054 522

53 043 633

Bulgaaria

27 116 956

25 159 860

24 805 676

24 451 491

24 097 307

23 743 123

23 388 939

23 034 755

22 680 571

22 326 386

Tšehhi Vabariik

65 984 531

60 913 974

60 283 497

59 653 019

59 022 541

58 392 064

57 761 586

57 131 109

56 500 631

55 870 153

Taani

32 127 535

31 293 868

30 460 202

29 626 535

28 792 868

27 959 201

27 125 535

26 291 868

25 458 201

24 624 534

Saksamaa

427 306 142

413 224 443

399 142 745

385 061 046

370 979 348

356 897 650

342 815 951

328 734 253

314 652 554

300 570 856

Eesti

6 223 937

6 001 620

5 925 247

5 848 875

5 772 502

5 696 129

5 619 756

5 543 384

5 467 011

5 390 638

Iirimaa

43 479 402

42 357 392

41 235 382

40 113 372

38 991 362

37 869 352

36 747 342

35 625 332

34 503 322

33 381 312

Kreeka

46 227 407

46 969 645

47 711 883

48 454 122

49 196 360

49 938 598

50 680 836

51 423 075

52 165 313

52 907 551

Hispaania

200 997 922

198 671 005

196 344 088

194 017 170

191 690 253

189 363 335

187 036 418

184 709 500

182 382 583

180 055 665

Prantsusmaa

335 726 735

326 506 522

317 286 309

308 066 096

298 845 883

289 625 670

280 405 456

271 185 243

261 965 030

252 744 817

Horvaatia

17 661 355

16 544 497

16 576 348

16 608 198

16 640 049

16 671 899

16 703 749

16 735 600

16 767 450

16 799 301

Itaalia

273 503 734

268 765 611

264 027 488

259 289 365

254 551 242

249 813 118

245 074 995

240 336 872

235 598 749

230 860 626

Küpros

4 072 960

3 980 718

3 888 477

3 796 235

3 703 993

3 611 752

3 519 510

3 427 269

3 335 027

3 242 785

Läti

10 649 507

8 854 834

8 758 222

8 661 610

8 564 998

8 468 386

8 371 774

8 275 162

8 178 551

8 081 939

Leedu

16 112 304

13 717 534

13 488 659

13 259 784

13 030 909

12 802 033

12 573 158

12 344 283

12 115 408

11 886 533

Luksemburg

8 406 740

8 147 070

7 887 400

7 627 731

7 368 061

7 108 391

6 848 721

6 589 052

6 329 382

6 069 712

Ungari

49 906 277

43 342 400

43 484 478

43 626 556

43 768 634

43 910 712

44 052 791

44 194 869

44 336 947

44 479 025

Malta

2 065 044

1 239 449

1 187 854

1 136 258

1 084 663

1 033 068

981 473

929 878

878 282

826 687

Madalmaad

98 513 233

96 677 516

94 841 800

93 006 083

91 170 366

89 334 649

87 498 932

85 663 215

83 827 498

81 991 781

Austria

48 768 448

47 402 495

46 036 542

44 670 589

43 304 636

41 938 683

40 572 729

39 206 776

37 840 823

36 474 870

Poola

215 005 372

204 376 828

201 204 624

198 032 420

194 860 216

191 688 012

188 515 807

185 343 603

182 171 399

178 999 195

Portugal

42 526 461

40 821 093

40 770 978

40 720 863

40 670 748

40 620 633

40 570 518

40 520 403

40 470 288

40 420 173

Rumeenia

87 878 093

76 914 871

76 884 391

76 853 912

76 823 433

76 792 954

76 762 474

76 731 995

76 701 516

76 671 037

Sloveenia

11 403 194

11 107 762

10 991 138

10 874 515

10 757 891

10 641 268

10 524 644

10 408 021

10 291 397

10 174 774

Slovakkia

23 410 477

21 151 422

21 052 577

20 953 731

20 854 886

20 756 040

20 657 195

20 558 350

20 459 504

20 360 659

Soome

28 840 335

27 970 110

27 099 886

26 229 661

25 359 436

24 489 212

23 618 987

22 748 762

21 878 538

21 008 313

Rootsi

31 331 358

30 731 996

30 132 635

29 533 273

28 933 911

28 334 550

27 735 188

27 135 826

26 536 464

25 937 103


III LISA

Määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 4 kohased üldkogused, mida võib arvesse võtta hindamaks kõnealuse määruse artikli 9 nõuete täitmist liikmesriigi poolt

Liikmesriik

Üldkogus CO2-ekvivalenttonnidena

Belgia

15 423 456

Taani

8 073 618

Iirimaa

19 075 035

Luksemburg

4 046 475

Malta

204 120

Austria

11 398 397

Soome

6 887 972


Top

avalikgif