ID-kaart

Lihtotsing

Maaeluministri 7. oktoobri 2020. a. määruse nr 63 "COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus" muutmine
Maaeluminister 15.12.2020 määrus number 76; jõustumiskuupäev 20.12.2020

redaktsioon 20.12.2020 [RT I, 17.12.2020, 8]

Maaeluministri 7. oktoobri 2020. a. määruse nr 63 "COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus" muutmine

Vastu võetud 15.12.2020 nr 76

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 7. oktoobri 2020. a. määruse nr 63 "COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus" § 2 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:
"(2) Kui toetuse taotleja on ületanud lõikes 1 nimetatud riigiabi määra, antakse toetust vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), tähenduses.".

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

avalikgif