ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2104, 15. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine parafiinõli heakskiidu kehtivusaja pikendamisega 
Euroopa Komisjon 15.12.2020 määrus number 2104; jõustumiskuupäev 17.12.2020

redaktsioon 17.12.2020

16.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 425/93


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/2104,

15. detsember 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine parafiinõli heakskiidu kehtivusaja pikendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 17 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (2) lisa A osas on loetletud toimeained, mis loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/555 (3) pikendati toimeaine parafiinõli heakskiidu kehtivusaega 31. detsembrini 2020.

(3)

Kõnealuse toimeaine heakskiidu pikendamise taotlus esitati vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 844/2012 (4).

(4)

Kuna kõnealuse toimeaine hindamine on taotlejatest sõltumatutel põhjustel hilinenud, aegub selle heakskiit tõenäoliselt enne heakskiidu kehtivusaja pikendamist käsitleva otsuse vastuvõtmist. Seepärast on vaja pikendada heakskiidu kehtivusaega ühe aasta võrra.

(5)

Seega on asjakohane muuta rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa asjakohast kannet 295, et pikendada toimeaine heakskiidu kehtivusaega kuni 31. detsembrini 2021.

(6)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(7)

Arvestades seda, et toimeaine heakskiidu kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2020, peaks käesolev määrus jõustuma kiiremas korras.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 2020

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(3)  Komisjoni 24. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/555, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses rakendusmääruse (EL) nr 686/2012 lisa B osas loetletud mitme toimeaine heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (AIR IV pikendamisprogramm) (ELT L 80, 25.3.2017, lk 1).

(4)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa muudetakse järgmiselt:

1)

295. reas asendatakse parafiinõli käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev kuupäevaga „31. detsember 2021“.


Top

avalikgif